Nathan Hutting

Als associate lector Arbeid & Gezondheid richt ik mij op duurzame inzetbaarheid van werkenden met een gezondheidsprobleem. Hierbij ligt de focus op werkenden met een gezondheidsprobleem optimaal toe te rusten en te ondersteunen om duurzaam inzetbaar te zijn en te blijven en ervoor te zorgen dat er ook binnen de (curatieve) zorg voldoende aandacht is voor het werk en de werksituatie van werkenden met een gezondheidsprobleem (arbeidsgerichte zorg).

vrouwen in gesprek

Opgeleid als fysio- en manueel therapeut heb ik grote affiniteit met mensen met een gezondheidsprobleem. Vaak heeft een gezondheidsprobleem (klachten en aandoeningen) ook (negatieve) consequenties op het kunnen (blijven) uitvoeren van betaald werk. Ik vind het belangrijk een bijdrage te leveren aan het optimaal aan het werk blijven van deze mensen. In mijn onderzoek richt ik mij op verschillende doelgroepen. Zo voerde ik o.a. onderzoek uit onder mensen met (chronische) klachten van de arm, nek en/of schouder (KANS), q-koorts, hypofyse- en bijnieraandoeningen en long-COVID. Ook hield ik mij bezig met onderzoek onder professionals, waaronder fysio- en oefentherapeuten. Mijn onderzoek kenmerkt zich door participatieve methoden en het gebruik van zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden.

Sinds 2011 ben ik werkzaam bij het lectoraat Arbeid & Gezondheid. In 2015 promoveerde ik op een onderzoek naar de effectiviteit van een zelfmanagementprogramma voor werknemers met KANS. Sinds april 2021 werk ik als associate lector Arbeid & Gezondheid en richt ik mij op duurzame inzetbaarheid van werkenden met een gezondheidsprobleem.

lectoraat Arbeid en Gezondheid, associate lector Nathan Hutting. 2021

Over Nathan Hutting

Expertises:

  • Duurzame inzetbaarheid van mensen met een gezondheidsprobleem
  • Arbeidsparticipatie van mensen met een (chronische) aandoening
  • Eigen regie
  • Zelfmanagement
  • Arbeidsgerichte zorg
  • Arbocuratieve samenwerking
  • Multidisciplinaire samenwerking
  • Participatief onderzoek
  • Kwantitatief en kwalitatief onderzoek

Nevenfuncties

Naast mijn aanstelling als associate lector houd ik me bezig met het volgende:

Projecten

KANSrijk

In het project KANSrijk: Evidence based handelen kijken we naar zelfmanagementondersteuning door fysio- en oefentherapeuten. Die ondersteuning richt zich op de geïndiceerde preventie van klachten van de arm, nek en schouder (KANS) bij werkenden.

twee handen die aan het typen zijn op een laptop

Werk aan de winkel

Veel klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat worden veroorzaakt door werk of hebben daar invloed op. Algemeen fysiotherapeuten vinden het lastig om de factor ‘werk’ mee te nemen in de behandeling. Wat is het effect op hersteltijd en arbeidsparticipatie als die factor wel wordt meegenomen?

corrigeert houding van een patiënt op een fiets 

Samen werken aan cliëntgerichte dienstverlening

Het project Samen werken aan cliëntgerichte dienstverlening heeft als doel de waarde van de arbeidsdeskundige dienstverlening te verhogen voor cliënten met wie zij werken. Dit doen we door het perspectief en de ervaringskennis van cliënten centraler te stellen in het handelen van arbeidsdeskundigen.

collega's in een vergaderruimte in overleg

Handreiking re-integratie 2e spoor

In dit project beogen we een aanpak te ontwikkelen voor het optimaal en tijdig inzetten van re-integratie 2e spoor en verbeteren van eigen-regie van zieke werknemers. We ontwikkelen een handreiking en training voor werkgevers en re-integratieprofessionals, en een aanpak voor werknemers.

Vrouw van middelbare leeftijd in een blauwe stoel met laptop

Participatie met perspectieven

Het project Participatie met perspectieven richt zich op de arbeidstoeleiding van vrouwelijke statushouders. In Nederland is deze groep ondervertegenwoordigd wat betreft arbeidsparticipatie. Hoe kunnen publieke professionals op passende wijze vrouwelijke statushouders begeleiden naar werk?

Post-hbo Bedrijfskunde, praten, samenwerken, overleggen, overleghokje, Ruitenberglaan 31, 2022

Inclusieve basis voor de toekomst

Een inclusievere arbeidsmarkt is belangrijk voor de mens en maatschappij. Een arbeidsmarkt waar iedereen naar wens en vermogen mee kan doen. In het project “Een inclusieve basis voor de toekomst” ontwikkelen we hiervoor een onderwijsaanbod. Zo rusten we studenten toe om hieraan bij te dragen.

Vrouw zit buiten aan een tafel

Samen aan het werk in de wijk

Steeds meer gemeenten zien 2 kansen voor het vergroten van de arbeidsparticipatie van hun inwoners. Dit zijn: (1) een integrale benadering van ondersteuning van inwoners en (2) wijkgericht werken. Deze kansen brengen nieuwe samenwerkingspartners en samenwerkingsvragen met zich mee.

vrouwen in gesprek

MOOC Leven Lang Ontwikkelen

Om de vakkennis op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen beter te delen en nauwer samen te werken, bundelt de HAN haar krachten. Met vijf hogescholen werken we aan de ontwikkeling van een collectie open leermaterialen. Ook vormen en ontwikkelen we een vakcommunity.

poster ivm praktijk onderzoek op tafel

Work towards vitality

De werkomgeving biedt veel mogelijkheden voor het stimuleren van een gezonde leefstijl. Een integrale aanpak lijkt hiervoor succesvol. In dit project passen we een Europese Good Practice aan naar de Nederlandse context. We voeren een integraal programma in bij organisaties en onderzoeken het effect.

GGM K33 kantine van boven

Vital Learning Community

Hoe kan het stageaanbod rondom de thema's vitaliteit en duurzame inzetbaarheid voor praktijkpartners meer interdisciplinair en flexibeler vormgegeven? En hoe kan het structureler en duurzamer worden? Dat onderzoekt een aantal kennisdomeinen binnen de HAN.

twee studenten in de kantine met groenten

Breed Platform Arbeid

Bij het Breed Platform Arbeid zijn 36 lectoren van 12 hogescholen aangesloten. Zij werken samen aan onderzoeksvoorstellen, themabijeenkomsten, kennissyntheses op het vlak van mens, werk en organisatie. Er zijn 4 subgroepen: Leven Lang Ontwikkelen, Inclusie, Vitaal Werk(en), (Her)Waardering van werk.

jonge mensen overleggen op kantoor

Het lectoraat Arbeid en Gezondheid

Werk dat voor mensen van waarde is. Werk dat financieel, sociaal, fysiek, mentaal en emotioneel gezond is. Dat is waar ons lectoraat zich op richt: duurzaam passend werk. Wij voeren praktijkgericht onderzoek uit rond dit thema.

vrouwen in gesprek

Publicaties

Associate lector Nathan Hutting publiceert over het onderzoek dat hij uitvoert. Je bekijkt de publicaties van zijn onderzoek hier.

vrouwen in gesprek

Nieuws en artikelen

Fair Health: Inclusief onderwijs en werkSamenleerwijzer bevordert gelijkwaardige werkrelatie
De Samenleerwijzer helpt een gesprek voeren.
verpleegkundige wandelt buiten het ziekenhuis voor goed gesprek
Artikel hbo-v student Chantal Eemers en teamcoördinator verpleging Dick Richards. Toegevoegd door Carlijn Brinkman
Mensen maken high five, samen pijn de baas, health
heeft been vast tijdens massage