Op een nieuw spoor Handreiking, training en begeleidingstraject ter verbetering van re-integratie 2e spoor

637ce9e6-0cf8-11ee-b5fe-02565807075b Logistics Management deeltijd, stoel, gang, laptop, studeren, lachen, 2022

In dit project beogen we een aanpak te ontwikkelen voor het optimaal en tijdig inzetten van re-integratie 2e spoor en verbeteren van eigen-regie van zieke werknemers. We ontwikkelen een handreiking en training voor werkgevers en re-integratieprofessionals, en een aanpak voor werknemers.

Snelle info

Startdatum:

januari 2023

Status:

Lopend

Looptijd:

4 jaar, tot en met december 2026

Subsidieverstrekker:

ZonMw

Projectkenmerk

SU 1514

Projectleider

Nathan Hutting

Aanleiding van het project

Als re-integratie van zieke werknemers bij de eigen werkgever niet (meer) mogelijk is, schrijft de Wet Verbetering Poortwachter voor om te re-integreren bij een andere werkgever: re-integratie 2e spoor. Al jaren blijkt dat deze trajecten weinig ingezet worden en daarnaast beperkt effectief zijn. Re-integratie 2e spoor wordt daarom gezien als een “vergeten alternatief” dat bij een goede inzet juist een succesvolle mogelijkheid kan zijn om zieke werknemers te laten terugkeren naar werk. Verbeterpunten zitten enerzijds in de kennis en vaardigheden van werkgevers en arboprofessionals (bijv. een tijdige inzet), en anderzijds in het stimuleren van eigen regie en psychologisch kapitaal (zoals veerkracht en zelfvertrouwen) van medewerkers.

Doel

Tot op heden wordt de mogelijkheid van re-integratie 2e spoor bij zieke werknemers niet optimaal benut. Het doel van dit project is om op een participatieve actiegerichte wijze een wetenschappelijk onderbouwde aanpak te ontwikkelen voor het optimaal en tijdig inzetten van re-integratie 2e spoor, en het verbeteren van de eigen regie en het psychologisch kapitaal van de werknemer, met daarbij aandacht voor het perspectief van werkgever, werknemer en professional, om zo het re-integratieproces binnen het 2e spoor te verbeteren.

Beoogde resultaten

In het project ontwikkelen we een handreiking en training voor arboprofessionals en een begeleidingstraject voor verzuimende werknemers. Deze producten worden geïmplementeerd en geëvalueerd. Met de ontwikkelde producten beogen we een meer kansrijke inzet van re-integratie 2e spoor. Dit meten we aan de hand van inzet en succes van 2e spoor trajecten en de ervaringen van werkgevers, arboprofessionals en werknemers met de toepassing van de producten. Met als doel het verminderen van risico’s op langdurig verzuim en instroom in arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

We bieden de ontwikkelde producten actief aan aan de praktijk. Dat zal eerst gebeuren via Perspectief Groep en hun netwerk van bedrijven. Tevens onderzoeken we hoe de handreiking en training geborgd kunnen worden bij diverse opleidingsinstellingen. Door middel van o.a. praktijkgerichte en wetenschappelijke artikelen zullen we de ontwikkelde producten en kennis verspreiden onder (arbo)professionals en onderzoekers. Ten slotte bieden we de producten aan aan beleidsmakers binnen betrokken ministeries. 

Onderzoeksopzet

Dit project bestaat uit een combinatie van literatuuronderzoek (een ‘rapid realist review’ en systematische literatuurreview), dossieronderzoek van 150 geregistreerde langdurige ziekmeldingen en kwalitatief onderzoek (in totaal 8 focusgroepen met 64 deelnemers). Via deze methodes beogen we een theoretisch kader te vormen. Door middel van actiegericht participatief onderzoek wordt dit kader – samen met werknemers, werkgevers en arboprofessionals – vertaald naar een handreiking, training en begeleidingstraject. We evalueren de ontwikkelde materialen door middel van een procesevaluatie gebaseerd op ‘realistisch evalueren’ en een effectevaluatie met een quasi-experimenteel design.
Dit project richt zich op werknemers die langdurig verzuimen. We richten ons op een heterogene groep werknemers wat betreft leeftijd, geslacht, sociaaleconomische positie, aandoening en functionele mogelijkheden. Ook bij de deelnemende werkgevers streven we naar diversiteit in grootte van de organisatie, sector, publiek en privaat.

Samenwerking

Dit is een gezamenlijk project van het HAN-lectoraat Arbeid & Gezondheid en het bijzonder HAN-lectoraat Arbeidsdeskundigheid. We werken samen met verschillende opleidingen van de Academie Organisatie en Ontwikkeling. Een belangrijkse partner is Perspectief Groep: een landelijke organisatie op het gebied van arbodienstverlening, arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid. Perspectief Groep is bij alle fases van het project betrokken en levert o.a. de dossiers voor het dossieronderzoek. Daarnaast zullen de handreiking, training voor arboprofessionals, en begeleidingstraject voor verzuimende werknemers worden ingezet binnen de aangeboden begeleiding door Perspectief Groep.

Meer weten over dit project? Neem contact op met:

Projectleider Nathan Hutting

 • Nathan.Hutting@han.nl
 • Het lectoraat Arbeid en Gezondheid

  Werk dat voor mensen van waarde is. Werk dat financieel, sociaal, fysiek, mentaal en emotioneel gezond is. Dat is waar ons lectoraat zich op richt: duurzaam passend werk. Wij voeren praktijkgericht onderzoek uit rond dit thema.

  twee vrouwen in gesprek

  Bijzonder Lectoraat Arbeidsdeskundigheid

  Ons lectoraat Arbeidsdeskundigheid richt zich op de vraag naar het organiseren van duurzame arbeidsparticipatie voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. En op de rol van arbeidsdeskundigen hierin. 

  collega's in gesprek op kantoor
  Zwaartepunt
   

  Fair Health

  Met zwaartepunt Fair Health richt de HAN zich op het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Ook in Nederland leven hoogopgeleiden langer en gezonder dan mensen met een laag onderwijsniveau. Deze uitdaging vraagt om een multidisciplinaire aanpak en een integrale benadering, gericht op de persoon, de omgeving en de maatschappij.

  fysiotherapeute met patiënt