Disclaimer

Dit is de disclaimer van de website van HAN University of Applied Sciences. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die erop wordt gepubliceerd, onvolledig of onjuist is.

drie studenten lachend aan tafel

De informatie op onze website (www.han.nl) wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde, met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving, worden aangebracht.

Het is een bezoeker van www.han.nl niet toegestaan de auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar te maken of te verveelvoudigen, zonder toestemming van de HAN. Ook niet via een eigen netwerk.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.han.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van www.han.nl is verkregen.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op www.han.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Contact

Bij het plaatsen van informatie op www.han.nl is op zorgvuldige wijze geprobeerd te voldoen aan de verplichtingen die de Auteurswet stelt aan het gebruik van teksten waarop auteursrechten rusten en het gebruik van al bestaande illustraties. Mocht er toch iemand zijn die meent recht te kunnen doen gelden op één van de teksten of illustraties, dan kan hij of zij contact opnemen met de HAN-webredactie via servicedesk.mcv@han.nl