Disclaimer en algemene voorwaarden

Op deze pagina vind je de disclaimer van de website van HAN University of Applied Sciences, onze algemene en opleidingsvoorwaarden en inkoopvoorwaarden.

drie studenten lachend aan tafel

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die erop wordt gepubliceerd, onvolledig of onjuist is. De informatie op onze website (www.han.nl) wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde, met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving, worden aangebracht.

Auteursrecht en andere informatie

Het is een bezoeker van www.han.nl niet toegestaan de auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar te maken of te verveelvoudigen, zonder toestemming van de HAN. Ook niet via een eigen netwerk.

Aansprakelijkheid

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.han.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van www.han.nl is verkregen.

Geschiktheid van de informatie

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op www.han.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Contact

Bij het plaatsen van informatie op www.han.nl is op zorgvuldige wijze geprobeerd te voldoen aan de verplichtingen die de Auteurswet stelt aan het gebruik van teksten waarop auteursrechten rusten en het gebruik van al bestaande illustraties. Mocht er toch iemand zijn die meent recht te kunnen doen gelden op één van de teksten of illustraties, dan kan hij of zij contact opnemen met de HAN-webredactie via ask@han.nl.

Algemene voorwaarden

In april 2020 zijn door het College van Bestuur algemene voorwaarden vastgesteld, die HAN-breed verplicht gebruikt dienen te worden voor alle marktactiviteiten. De voorwaarden worden gebruikt als de HAN producten of diensten aanbiedt (verkoopvoorwaarden). Er zijn voorwaarden voor opleidingen (´het open aanbod´) en voor dienstverlening (o.a. advies- en onderzoeksopdrachten en maatwerkactiviteiten).

De algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op het initieel onderwijs.

Algemene voorwaarden bij verkoop en dienstverlening

Algemene voorwaarden opleidingen

Inkoopvoorwaarden voor leveranciers

De HAN moet zich houden aan de Europese wet- en regelgeving voor het inkopen van goederen en diensten (Aanbestedingswet 2012). Onderdeel van deze wet is dat we bij inkopen vanaf bepaalde drempelbedragen voorgeschreven procedures volgen. Om hieraan te voldoen lopen alle inkopen via de afdeling Inkoop en alle bestellingen via het elektronische bestelsysteem van de HAN.

In onze inkoopvoorwaarden staan alle rechten en plichten van leveranciers en opdrachtnemers: