247696 poster ivm praktijk onderzoek op tafel

Om de vakkennis op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen beter te delen en nauwer samen te werken, bundelt de HAN haar krachten. Met vijf hogescholen werken we aan de ontwikkeling van een collectie open leermaterialen. Ook vormen en ontwikkelen we een vakcommunity.

Snelle info

Status

Lopend

Looptijd

2,5 jaar

Startdatum

1-1-2020

Subsidie

Surf online

Projectleider

dr. Stephan Corporaal, Saxion

Aanleiding

Om waardevol te blijven voor hun werkveld moeten toekomstige professionals in staat zijn om zich te blijven ontwikkelen. Daarbij wordt van professionals die opgeleid worden binnen de deelnemende opleidingen in toenemende mate gevraagd dit blijvend ontwikkelen te faciliteren en optimaliseren bij de medewerkers van de eigen afdelingen en organisatie. En om hier beleid en instrumenten op te ontwikkelen. De afgelopen jaren is het thema Leven Lang Ontwikkelen (LLO) dan ook uitgegroeid tot een kerncompetentie in een aantal opleidingsprofielen. Toch is de kennis op het gebied van LLO nog vrij versnipperd. 
Leven Lang Ontwikkelen, de naam suggereert het al, doe je niet slechts op één moment in je arbeidsloopbaan. Gedurende je hele loopbaan ontwikkel je je, zowel bewust als onbewust. Hierbij is een belangrijke (ondersteunende) rol weggelegd voor Human Resource Management van organisaties en bedrijven. De producten en diensten van Human Resource Management kun je verdelen in activiteiten die vallen onder instroom, doorstroom en uitstroom van werkenden. Leven Lang Ontwikkelen (LLO) is niet te koppelen aan één van deze fases, maar vindt in alle fases plaats.

Vakcommunity Leven Lang Ontwikkelen

In de vakcommunity Leven Lang Ontwikkelen werken zes hogescholen de komende jaren aan het ontsluiten, doorontwikkelen en beheren van een samenhangende collectie open leermaterialen. De samenwerking moet ervoor zorgen dat veel praktijkcases in open leermaterialen worden ontsloten en er een betrokken en actieve vakcommunity ontstaat. De deelnemende hogescholen gaan samen online leermaterialen ontwikkelen op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen.

Doel

In dit project richten we ons op het ontwikkelen van medewerkers in een kwetsbare situatie binnen de onderdelen recruitment (werk bieden), duurzame inzetbaarheid (werk blijven bieden) en re-integratie (weer werk bieden). Het doel is om een module over Leven Lang Ontwikkelen in een MOOC (massive open online course) te ontwikkelen. Deze module is bedoeld voor tweedejaars HRM studenten en gefocust op wat Leven Lang Ontwikkelen betekent voor werkenden in een kwetsbare positie en hoe zij onderdeel kunnen uitmaken van een inclusieve organisatie.

Beoogde resultaten

Het project moet uitmonden in een samenhangende collectie van open leermaterialen op vijf deelthema’s dat wordt aangeboden in een open leeromgeving. Verder is het de bedoeling dat er een actieve vakcommunity ontstaat van docenten en lectoren die tweemaandelijkse bijeenkomen. Deze vakcommunity zal er onder meer voor zorgen dat onderwijs en onderzoek op het gebied van LLO beter worden geïntegreerd, en de collectie van open leermaterialen up-to-date blijft.  

De collectie leermaterialen wordt de komende jaren in ieder geval ingezet binnen de opleidingen bedrijfskunde, bestuurskunde, business studies en human resource management van Fontys, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Saxion, Haagse Hogeschool, Inholland en Windesheim Hogeschool. De collectie wordt beschikbaar gesteld voor iedereen en is ook interessant voor andere opleidingen (waaronder toegepaste psychologie, bedrijfseconomie en sociaal juridische dienstverlening).

Consortium

Saxion is projectleider en initiatiefnemer van het project MOOC Leven Lang Ontwikkelen. Naast de HAN nemen ook Fontys, Windesheim, de Haagse Hogeschool en InHolland deel aan het project. 

Neem contact op Meer weten over dit project?

Lector Josephine Engels: josephine.engels@han.nl, 024 - 353 0370

LectoraatArbeid en Gezondheid

Werk dat voor mensen van waarde is. Werk dat financieel, sociaal, fysiek, mentaal en emotioneel gezond is. Dat is waar ons lectoraat zich op richt: duurzaam passend werk. Wij voeren praktijkgericht onderzoek uit rond dit thema.

twee vrouwen in gesprek

ZwaartepuntHealth

Met zwaartepunt Health richt de HAN zich op het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Ook in Nederland leven hoogopgeleiden langer en gezonder dan mensen met een laag onderwijsniveau. Deze uitdaging vraagt om een multidisciplinaire aanpak en een integrale benadering, gericht op de persoon, de omgeving en de maatschappij.

fysiotherapeute met patiënt