237716 jonge mensen overleggen op kantoor

Bij het Breed Platform Arbeid zijn 36 lectoren van 12 hogescholen aangesloten. Zij werken samen aan onderzoeksvoorstellen, themabijeenkomsten, kennissyntheses op het vlak van mens, werk en organisatie. Er zijn 4 subgroepen: Leven Lang Ontwikkelen, Inclusie, Vitaal Werk(en), (Her)Waardering van werk

Snelle info

Status

Lopend

Subsidie

SIA Platformregeling

Projectleider

Josephine Engels, tevens voorzitter van het Breed Platform Arbeid

Projectkenmerk

SU 730801

Looptijd

De beoogde projectperiode is van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021. Door covid-19 is de periode met 6 maanden verlengd.

Aanleiding

Om kennisuitwisseling en -deling, sociale innovaties en gezamenlijk praktijkgericht onderzoek te stimuleren, wordt tijdens Breed Platform Arbeid II (BPA II) de ‘ontmoeting’ gefaciliteerd tussen 36 lector(at)en van 12 Hogescholen en praktijkpartners. Focus ligt op het verstevigen van de huidige samenwerking, het werken in de driehoek (en dus het betrekken van nieuwe stakeholders uit de beroepspraktijk en aansluiten van het onderwijs), en het toevoegen van een vierde thema ‘gezond werken’. Hiertoe worden (minimaal) 8 (open) themabijeenkomsten gefaciliteerd, van waaruit gezamenlijke projecten kunnen worden ontwikkeld en kennis met onderwijs en praktijk wordt gedeeld. Daarvan hebben er al een aantal plaatsgevonden.

Consortium

HAN is penvoerder van het project. Projectleiding is in handen van het lectoraat Arbeid & Gezondheid van de HAN, onder leiding van lector dr. Josephine Engels. Andere betrokkenen namens de HAN zijn Shirley Oomens, Jos Sanders, Lineke van Hal en Angelina van Zadelhoff. Van de 12 betrokken hogescholen zijn InHolland, de Hanzehogeschool, de Hogeschool van Rotterdam, de Hogeschool Utrecht en Windesheim als trekkers van het platform bij het kernteam betrokken. Naast de betrokken hogescholen, nemen ook het RIVM en de AWVN deel.

Voortgang

In de afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar hoe werk verandert en wat dat betekent voor mens, organisatie en maatschappij. In periode 1 van het Breed Platform Arbeid (september 2017- augustus 2019) is bij stakeholders opgehaald wat zij denken dat er op het terrein van werk veranderd zal zijn in 2030. Vervolgens zijn met lectoren en praktijkpartners 3 werkateliers en 2conferenties gehouden rondom de opgehaalde thema’s namelijk:

1 (Her)waardering van werk

2) Leven lang ontwikkelen

3) Inclusiviteit

Aan de hand van de geformuleerde onderzoeksagenda zijn gemeenschappelijke onderzoeksprojecten aangevraagd, gehonoreerd en soms al uitgevoerd. Er zijn in de loop van deze periode 33 lectoren van 12 hogescholen en 14 praktijkpartners aangesloten bij het BPA. Aan het eind van BPA-1 is helder geworden dat het belangrijk is om in BPA-2 (2019-2021) 1 thema toe te voegen, namelijk

4) ‘Vitaal Werk(en)’.

Doelen die we als BPA-2 hebben gesteld, zijn:

  1. Verduurzamen van het BPA (netwerkontwikkeling) via het organiseren van ‘de ontmoeting’.
  2. Creëren van themabijeenkomsten rondom de vier thema’s, met werkveld, onderwijs en onderzoek samen, waarbij (praktijk)vragen worden geformuleerd, kennis wordt gedeeld en nieuwe kennis wordt ontwikkeld.
  3. Vanuit deze themabijeenkomsten genereren van (nieuwe) initiatieven en onderzoeksprojecten, waarin minimaal drie verschillende lectoraten, diverse praktijkpartners en onderwijspartners participeren.
  4. Vastleggen, beschikbaar stellen én doorontwikkelen van de opgedane kennis en inzichten, waarbij met praktijkpartners en onderwijs wordt bekeken of dit leidt tot nieuwe inzichten en instrumenten voor de praktijk en tot onderwijsvernieuwing leiden (kennisbasis vastleggen).

Verder lezen over dit project?

Kijk dan op onze site: https://breedplatformarbeid.nl/

Telefoons internationaal

Achtergrond van het project

BPA-II is een vervolg van BPA-I. In de eerste platformregeling hebben de subgroepen binnen het BPA, te weten Leven Lang Ontwikkelen, Inclusie en Vitaal Werk(en) zich toegelegd op het verkrijgen van subsidies voor hun subgroep. Onder andere de gehonoreerde SURF online voor de ontwikkeling van een MOOC over een Leven Lang Ontwikkelen is hier uit voort gekomen. Aan deze MOOC doen 6 hogescholen mee.

Neem contact op Meer weten over dit project?

Lector Josephine Engels: josephine.engels@han.nl, 024 - 353 0370

LectoraatArbeid en Gezondheid

Werk dat voor mensen van waarde is. Werk dat financieel, sociaal, fysiek, mentaal en emotioneel gezond is. Dat is waar ons lectoraat zich op richt: duurzaam passend werk. Wij voeren praktijkgericht onderzoek uit rond dit thema.

twee vrouwen in gesprek

ZwaartepuntHealth

Met zwaartepunt Health richt de HAN zich op het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Ook in Nederland leven hoogopgeleiden langer en gezonder dan mensen met een laag onderwijsniveau. Deze uitdaging vraagt om een multidisciplinaire aanpak en een integrale benadering, gericht op de persoon, de omgeving en de maatschappij.

fysiotherapeute met patiënt