54074 twee studenten bij gezonde kantine

Hoe kan het stageaanbod rondom de thema's vitaliteit en duurzame inzetbaarheid voor praktijkpartners meer interdisciplinair en flexibeler vormgegeven? En hoe kan het structurelen en duurzamer worden? Dat onderzoekt een aantal kennisdomeinen binnen de HAN.

Snelle info

Status

Afgelopen

Looptijd

1 jaar

Startdatum

1-1-2020

Subsidie

SIA, Kiem regeling

Projectleider

Josephine Engels

Aanleiding

Vitaal aan het werk zijn, is een vraagstuk dat raakt aan de gezondheid en het welzijn van medewerkers én aan de effectiviteit en omzet van bedrijven en organisaties. Er zijn steeds meer initiatieven die zich richten op vitaliteit en gezondheidsbevordering op de werkvloer. Onderzoek laat zien dat veel van deze initiatieven niet goed aansluiten bij lager/praktisch opgeleide medewerkers. Dit is om verschillende redenen problematisch. Praktisch opgeleide mensen voeren vaker lichamelijk zwaar werk uit waarvoor fysieke gezondheid van belang is (zoals de schoonmaakbranche). De aard van het werk vormt veelal een groter risico voor gezondheidsproblemen (zoals de bouw). Bovendien is bekend dat lager opgeleiden over het algemeen ongezonder leven dan hoger opgeleiden, waardoor met name bij deze groep vitaliteitsissues kunnen spelen.

Vanuit het werkveld kwam er een hulpvraag om vitale medewerkers te hebben en te houden. Vitaliteitsvraagstukken vragen om een integrale aanpak, waarbij samenwerking tussen verschillende disciplines nodig is. Het praktijkveld wil graag één aanspreekpunt om alle disciplines te bereiken.

Doel en centrale onderzoeksvraag

Het doel van dit project was het realiseren van een leergemeenschap: een zogenaamde Vital Learning Community (VLC). In deze leergemeenschap werken we vanuit de expertises en slagkracht van bedrijven, opleidingen en lectoraat flexibel en interdisciplinair samen aan het op participatieve en onderbouwde wijze versterken van de vitaliteit van (praktisch opgeleide) medewerkers. In totaal deden 36 studenten, 10 docenten en 7 professionals uit de praktijk mee.

De centrale onderzoeksvraag van het project was:

Welke succes- en verbeterfactoren zijn er te noemen vanuit de ingerichte samenwerking in de Vital Learning Community voor het werken in de driehoek onderwijs, onderzoek en  praktijkveld rondom vitaliteitskwesties die leven bij de praktijkpartners?

Een win-win situatie: organisaties worden geholpen bij hun vraagstukken, studenten werken hieraan waardoor ze een goed beeld krijgen van het werkveld en docenten houden goede feeling met wat er speelt.”

Resultaten

Het project resulteerde in: 

  • 21 onderzoeksstages en 15 praktijkopdrachten;
  • Praktijkgericht onderzoek naar werkzame elementen van leergemeenschappen;
  • Tientallen gezondheidsinterventies in het werkveld en enthousiaste praktijkpartners;
  • Eerste stap naar een duurzame samenwerking met het werkveld.

Een aantal van de gezondheidsinterventies in het werkveld:

  • Onderzoek over de levensstijl en behoeften van het personeel; 
  • Pubquiz over een gezonde leefstijl tijdens personeelsbijeenkomst;
  • Fruit aangeboden op kantoor en op projectlocaties; 
  • Eetdagboeken bijgehouden met advies over eetgewoontes;
  • Cursus stoppen met roken voor medewerkers, familie en bekenden.

Bekijk de infographic met het onderzoeksverslag.

“Als organisatie heb je toegang tot een variatie aan kennis binnen één team en kun je de mogelijkheden verbreden of een grotere opdracht wegzetten.”

Neem contact op 

Meer weten over dit project?

Lector Josephine Engels: josephine.engels@han.nl, 024 - 353 0370

Lectoraat
 

Arbeid en Gezondheid

Werk dat voor mensen van waarde is. Werk dat financieel, sociaal, fysiek, mentaal en emotioneel gezond is. Dat is waar ons lectoraat zich op richt: duurzaam passend werk. Wij voeren praktijkgericht onderzoek uit rond dit thema.

twee vrouwen in gesprek
Zwaartepunt
 

Health

Met zwaartepunt Health richt de HAN zich op het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Ook in Nederland leven hoogopgeleiden langer en gezonder dan mensen met een laag onderwijsniveau. Deze uitdaging vraagt om een multidisciplinaire aanpak en een integrale benadering, gericht op de persoon, de omgeving en de maatschappij.

fysiotherapeute met patiënt