twee vrouwen in gesprek

Steeds meer gemeenten zien 2 kansen voor het vergroten van de arbeidsparticipatie van hun inwoners. Dit zijn: (1) een integrale benadering van ondersteuning van inwoners en (2) wijkgericht werken. Deze kansen brengen nieuwe samenwerkingspartners en samenwerkingsvragen met zich mee.

Snelle info

Status

Lopend

Looptijd

januari 2022 - december 2022

Subsidie

SIA Kiem

Projectleider

Lineke van Hal

Aanleiding

Vanuit de Participatiewet zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle mensen die kunnen werken maar daarbij wel ondersteuning nodig hebben. Van gemeenten wordt verwacht dat zij deze groeiende doelgroep ondersteuning biedt, zodat zij aan de slag gaan. Een grote en diverse groep mensen blijkt echter niet mee te kunnen doen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Beleid en uitvoering vanuit de huidige Participatiewet lijken onvoldoende mogelijkheden te creëren om uitkeringsgerechtigden op passende en duurzame wijze naar werk te begeleiden. Werkomgevingen blijken nog te weinig inclusief voor mensen die niet aan het beeld van de ‘norm-medewerker’ voldoen. Om het potentieel van meer mensen tot hun recht te laten komen, is een andere aanpak nodig.

Steeds meer gemeenten zien als belangrijke aangrijpingspunten voor het vergroten van kansen voor arbeidsparticipatie van hun inwoners: (1) een integrale benadering van ondersteuning van inwoners en (2) wijkgericht werken. Integraal en wijkgericht werken brengt zowel nieuwe samenwerkingspartners (waaronder lokale sociaal ondernemers) als nieuwe (publiek-private) samenwerkingsvragen met zich mee. Deze context vormt de aanleiding voor het project Samen aan het werk in de wijk.

Centrale Onderzoeksvraag

In het project Samen aan het werk in de wijk richten we ons op vragen als:

  • Hoe kunnen we wijkbewoners beter bereiken en ondersteunen richting (arbeids)participatie door belemmeringen weg te nemen en kansen te creëren?
  • Wat vraagt dat van de afzonderlijke partners en hoe kunnen zij daarin elkaar versterken en samen optrekken?
  • Wat kunnen partners in de wijk realiseren en wat moet op stadsniveau?
  • Hoe kunnen we samenwerken om mensen sneller aan de slag krijgen?
  • Hoe komen we gezamenlijk tot een breed gedragen en effectieve werkwijze?

De centrale innovatievraag van het project is:

Hoe kunnen publieke professionals, ondernemers en andere belanghebbenden vanuit de wijk samen leren en samen werken aan het vergroten van kansen voor wijkbewoners op duurzaam betaald werk?

Beoogde resultaten

Met dit onderzoeksproject proberen we het volgende te bereiken:

  • Het opstellen van een programma van eisen voor een lerende samenwerking tussen sociaal ondernemers; wijkbewoners; consulenten Werk & Inkomen; sociale wijkteam en wijkmanager, die tot doel heeft de arbeidsparticipatie in en vanuit de wijk te versterken. 
  • Via de participatie in dit project een wijkleernetwerk creëren dat samenwerkt aan praktijkverbetering; onderwijsvernieuwing en onderzoek wat betreft het versterken van inclusieve en duurzame (arbeids)participatie vanuit de wijk. 
  • Dit leernetwerk kan basis vormen voor een Living Lab waarin wijkondernemingen; wijkbewoners, gemeente en hogeschool structureel samenwerken. 
  • Op middellange termijn bijdragen aan betere ondersteuning van wijkbewoners in het verkrijgen en behouden van waardevol en passend werk.  

Samenwerking

De projectorganisatie wordt gevormd door een afvaardiging van de volgende partijen: Lectoraat Arbeid & Gezondheid (HAN); docenten en studenten Bedrijfskunde en Toegepaste Psychologie (HAN); gemeente Arnhem (wijkmanager; onderzoeksafdeling), Wijkteams Arnhem, sociaal ondernemer RecaP en wijkbewoners. De projectleiding ligt bij associate lector Lineke van Hal.

Neem contact op Meer weten over dit project?

Associate-lector Lineke van Hal: lineke.vanhal@han.nl, 06 29 35 65 12

LectoraatArbeid en Gezondheid

Werk dat voor mensen van waarde is. Werk dat financieel, sociaal, fysiek, mentaal en emotioneel gezond is. Dat is waar ons lectoraat zich op richt: duurzaam passend werk. Wij voeren praktijkgericht onderzoek uit rond dit thema.

twee vrouwen in gesprek

ZwaartepuntHealth

Met zwaartepunt Health richt de HAN zich op het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Ook in Nederland leven hoogopgeleiden langer en gezonder dan mensen met een laag onderwijsniveau. Deze uitdaging vraagt om een multidisciplinaire aanpak en een integrale benadering, gericht op de persoon, de omgeving en de maatschappij.

fysiotherapeute met patiënt