354287 Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)

Wie zijn de onderzoekers van de HAN? In deze editie: Edwin Buijs, onderzoeker bij het onderzoeksteam Kwaliteit van Leren van de Academie Educatie.

Wat is je belangrijkste onderzoeksvraag?

Dat zijn er meer dan één. Ik ben betrokken bij uiteenlopende onderzoeken. 2 recente projecten zijn het LeerLab monitoronderzoek en het kennislab Bevorderen van kansengelijkheid. In het LeerLab monitoronderzoek kijken we hoe studenten van het LeerLab de leeromgeving van de LeerLab-bijeenkomsten op de HAN en van de werkplek met eigentijds onderwijs waarderen. Ook kijken we naar de ontwikkeling van de (ontluikende) professionele identiteit en stuurkracht van de deelnemende studenten, en de factoren die hieraan bijdragen.

In het kennislab Bevorderen van kansengelijkheid onderzochten we hoe bestaand onderzoek en bestaande tools kunnen worden vertaald in een product dat zowel in de lerarenopleiding als in de praktijk kan worden ingezet. 

Edwin Buijs, onderzoeker bij de HAN

Hoe onderzoek je dat?

In het LeerLab experimenteren en onderzoeken lerarenopleiders samen met hun studenten, het werkveld en ons als onderzoekers, hoe we eigentijds kunnen opleiden. De deelnemende studenten lopen stage op scholen met een eigentijds onderwijsconcept en de wekelijkse bijeenkomsten in het LeerLab op de HAN kenmerken zich door een eigentijdse aanpak. Het monitoronderzoek loopt al sinds de eerste lichting van het LeerLab in 2019-2020. We krijgen meer inzicht in de ervaringen van studenten met de leeromgeving van het LeerLab en die van de stageschool. En we komen meer te weten over de ontwikkeling van de professionele identiteit en stuurkracht van de studenten. Met lector Helma Oolbekkink-Marchand en collega-onderzoeker Kyle van den Langenberg heb ik data verzameld middels individuele interviews, groepsinterviews, vragenlijsten en zogenoemde learner reports.

Het kennislab Bevorderen van kansengelijkheid is één van de labs van Sprong Voorwaarts. Hier heb ik de rol van kennisregisseur vervuld. Ik bracht een professionele leergemeenschap bijeen, die bestaat uit onderzoekers, lerarenopleiders en vertegenwoordigers uit het primair en voortgezet onderwijs. Met een methodiek waarin design thinking een belangrijke rol speelt, heb ik de deelnemers begeleid bij de verkenning van het onderwerp kansengelijkheid en het ontwikkelen van een concreet product: masterclasses. Met deze masterclasses kan kennis bij zowel studenten in lerarenopleidingen als in lerarenteams over (het bevorderen van) kansengelijkheid worden verrijkt. Voor de masterclasses maakten we dankbaar gebruik van reeds beschikbaar materiaal, onder meer materialen die Marijke van Vijfeijken in het kader van haar promotieonderzoek heeft ontwikkeld.

In de lerarenopleiding is aandacht voor de ontwikkeling van de professionele identiteit als leraar cruciaal.

Wat wil je met je onderzoek bereiken?

De diversiteit aan onderwijsvormen met een verschillende invulling van de rol van de leraar groeit. Denk maar aan de rol van leraar als coach of als vakexpert. Vragen als ‘Wat motiveert mij in het beroep van leraar?’, ‘Wat voor soort leraar zou ik later graag willen zijn?’ en ‘In wat voor context zou ik later graag willen werken?’ zijn voor beginnende professionals en studenten in lerarenopleidingen steeds belangrijker. Aandacht voor de ontwikkeling van de professionele identiteit als leraar is daarom cruciaal. Het LeerLab monitoronderzoek heeft als doel om meer inzicht te krijgen in de factoren binnen het LeerLab en de (eigentijdse) werkplek die bijdragen aan de ontwikkeling van de professionele identiteit van de studenten. Hiermee geven we de LeerLabcoaches feedback over de werkzame elementen binnen het LeerLab, wat hen in staat stelt om hun onderwijs te verbeteren. We gaan ook breder binnen de lerarenopleidingen inventariseren hoe er aandacht wordt geschonken aan de ontwikkeling van de professionele identiteit van leraren. Daarmee signaleren we nog meer verbeterkansen.

Het kennislab heeft als doel om lerarenopleidingen en lerarenteams in het primair en voortgezet onderwijs handvatten te bieden om werk te maken van gelijke kansen. Deze handvatten krijgen vorm in masterclasses die in lerarenopleidingen op kunnen worden genomen in het curriculum. Ook kunnen ze in lerarenteams worden ingezet tijdens studiedagen.

Waarmee maak je het verschil?

Het LeerLab en kennislab zijn mooie voorbeelden van samenwerking tussen onderzoekers, opleidingen (zowel lerarenopleiders als studenten) en de praktijk.

In het LeerLab zijn onderzoek en onderwijs nauw met elkaar verbonden. Voorafgaand aan het LeerLab hebben we studenten en hun stagebegeleiders geïnterviewd. Zo onderzochten we hoe lerarenopleidingen studenten het beste kunnen voorbereiden op eigentijds onderwijs. Inzichten uit dit onderzoek hebben een plek gekregen in de vormgeving van het LeerLab. Met de inzichten uit het LeerLab monitoronderzoek bieden we de coaches van het LeerLab handvatten om hun onderwijs waar nodig bij te sturen en het LeerLab verder te ontwikkelen. Bovendien zijn studenten van het LeerLab niet alleen onderzoeksobject, ze nemen zelf actief aan het onderzoek deel in de rol van onderzoeker. Zo doen ze onderzoekservaring op, bijvoorbeeld door intake-interviews of groepsinterviews af te nemen bij hun medestudenten, deze te analyseren en de bevindingen te rapporteren aan de LeerLabcoaches.

In het kennislab Bevorderen van kansengelijkheid maken we het verschil door kennis en expertise van onderzoekers, lerarenopleiders en werkveld te bundelen. De lerarenopleiders en leraren profiteren van kennis vanuit de wetenschap, die voornamelijk door de onderzoekers binnen werd gebracht. De lerarenopleiders en leraren brachten op hun beurt hun didactische kennis en ervaring met de doelgroepen mee. Die samenwerking heeft ons in staat gesteld tools te ontwikkelen die zo goed mogelijk aansluiten bij de beoogde doelgroepen.

Meer onderzoekers van de HAN?

Jasper Jeurens

De menselijkheid in technologie ontbreekt vaak. Dat wil ik veranderen. Hoe zetten we het in om mensen dichter bij elkaar te brengen? Om dat in situaties te bekijken – elke sociale situatie anders – voer ik experimenten uit."

4127724a-0cfc-11ee-b822-02565807075b Profielfoto van Jasper Jeurens, onderzoeker bij de HAN

Marloes de Lange

"Er zijn verschillende redenen waarom de doorstroom van mbo-studenten nog niet altijd goed gaat. De ambitie onder studenten is groot. Tegelijkertijd zien we dat een grote groep in het 1e jaar van de hbo-opleiding strandt."

192168 Marloes de Lange

Marco Dumont

"Een leven lang leren kan een stuk efficiënter als de medewerker beter inzicht in zijn of haar competenties heeft."

453889 Portret Marco Dumont, onderzoeker Embedded Systems Engineering

Nienke Hofstra

"Onze maatschappij staat voor grote uitdagingen. Dit vraagt (onder andere) om effectievere en efficiëntere logistieke processen. Een belangrijke sleutel is ander keuzegedrag van mensen."

bda90b0c-0cf8-11ee-856f-02565807075b Portret Dr. Nienke Hofstra, onderzoeker bij het lectoraat Logistiek en Allianties aan de HAN

Paul Rood

"Om ook in de toekomst goede zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden zullen we de komende decennia slim en innovatief moeten ontwikkelen."

242741 Portret foto van Paul Rood

Debra Trampe en Daphne Hachmang

"Ons onderzoek is belangrijk omdat onderwerpen zoals de invoering van de Omgevingswet en ‘inclusief communiceren’ erg leven bij gemeenten."

354287 Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)

Bram Kin

"Logistiek is gevarieerder dan men vaak denkt. Het gaat niet enkel om het thuisbezorgen van pakketten en de bevoorrading van supermarkten en restaurants."

c12c416a-0cf6-11ee-b1fa-02565807075b Portret Bram Kin

Martina de Witte

"Juist zorgbehoevende ouderen en mensen met een verstandelijke beperking die extra kwetsbaar zijn voor de gevolgen van stress hebben baat bij muziektherapie."

354287 Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)

Jos Sanders

"Met de juiste skills op het juiste moment kunnen we de problemen op de IC’s en in de bouw sneller oplossen.”

36c3884e-0cf6-11ee-9cf8-02565807075b Jos Sanders bij AWVN CrisisKrakers

Suzanne van Hees

"We willen een handreiking opleveren die getoetst is en werkt. In feite moeten we tegen de werkgever kunnen zeggen: ‘Als dit aan de hand is, kun je dat doen’."

354287 Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)

Maya Sappelli

"Hoe maken we uitkomsten van data science echt begrijpelijk en bruikbaar voor de eindgebruiker?"

21975eec-0cf5-11ee-99b6-02565807075b Foto Maya Sappelli, onderzoekers van de HAN

Jeroen Veen

"Ik wil effectieve hulpmiddelen ontwikkelen die betaalbaar, breed beschikbaar en makkelijk te gebruiken zijn."

354287 Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)

Menno Merts

"Door met bestaande motoren, na een beperkte aanpassing, op hernieuwbare brandstof te kunnen draaien kan op korte termijn een grote verduurzaming bereikt worden met een kleine footprint."

01453dd6-0cef-11ee-9831-02565807075b Menno Merts in onderzoekssetting