Onderzoek

In de afgelopen 18 jaren bouwde ons lectoraat veel expertise op in het beantwoorden van een variëteit aan praktijkgerichte onderzoeksvragen. We zetten hiervoor kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden in. En richten ons vooral op het thema duurzaam passend werk.

twee vrouwen in gesprek

Projecten

Op een nieuw spoor: handreiking, training en begeleidingstraject ter verbetering van re-integratie 2e spoor

In dit project beogen we een aanpak te ontwikkelen voor het optimaal en tijdig inzetten van re-integratie 2e spoor en verbeteren van eigen-regie van zieke werknemers. We ontwikkelen een handreiking en training voor werkgevers en re-integratieprofessionals, en een aanpak voor werknemers.

413207 Logistics Management deeltijd, stoel, gang, laptop, studeren, lachen, 2022

Samen beslissen in re-integratie

Het versterken van de eigen regie van werknemers met psychische problemen in het re-integratieproces staat in dit onderzoek centraal. Hoe pas je de methodiek 'samen beslissen' daarin toe? We onderzoeken hoe professionals dit doen om de regie van de verzuimende werknemer te versterken.

413198 Bedrijfskunde deeltijd, studeren, samenwerken, overleggen, praten, hal, Ruitenberglaan 31, 2022

Inclusieve basis voor de toekomst

Een inclusievere arbeidsmarkt is belangrijk voor de mens en maatschappij. Een arbeidsmarkt waar iedereen naar wens en vermogen mee kan doen. In het project “Een inclusieve basis voor de toekomst” ontwikkelen we hiervoor een onderwijsaanbod. Zo rusten we studenten toe om hieraan bij te dragen.

376723 Stockfoto voor werkplaats sociaal domein Arnhem en Nijmegen

MOOC Leven Lang Ontwikkelen

Om de vakkennis op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen beter te delen en nauwer samen te werken, bundelt de HAN haar krachten. Met vijf hogescholen werken we aan de ontwikkeling van een collectie open leermaterialen. Ook vormen en ontwikkelen we een vakcommunity.

247696 poster ivm praktijk onderzoek op tafel

Work towards vitality

De werkomgeving biedt veel mogelijkheden voor het stimuleren van een gezonde leefstijl. Een integrale aanpak lijkt hiervoor succesvol. In dit project passen we een Europese Good Practice aan naar de Nederlandse context. We voeren een integraal programma in bij organisaties en onderzoeken het effect.

128828 GGM K33 kantine van boven

Vital Learning Community

Hoe kan het stageaanbod rondom de thema's vitaliteit en duurzame inzetbaarheid voor praktijkpartners meer interdisciplinair en flexibeler vormgegeven? En hoe kan het structurelen en duurzamer worden? Dat onderzoekt een aantal kennisdomeinen binnen de HAN.

54074 twee studenten bij gezonde kantine

Breed Platform Arbeid

Bij het Breed Platform Arbeid zijn 36 lectoren van 12 hogescholen aangesloten. Zij werken samen aan onderzoeksvoorstellen, themabijeenkomsten, kennissyntheses op het vlak van mens, werk en organisatie. Er zijn 4 subgroepen: Leven Lang Ontwikkelen, Inclusie, Vitaal Werk(en), (Her)Waardering van werk.

237716 jonge mensen overleggen op kantoor

Richtlijn reïntegratie - Samen kwaliteit versterken

Het project Richtlijn Reïntegratie maakt deel uit van het programma Professionalisering Poortwachtersproces. De richtlijn geeft aanbevelingen voor het arbeidsdeskundig handelen bij verzuim en reïntegratie. De richtlijn is ontwikkeld in het kader van de nieuwe Wet Verbetering Poortwachtersproces.

collega's in gesprek op kantoor

Samen aan het werk in de wijk

Steeds meer gemeenten zien 2 kansen voor het vergroten van de arbeidsparticipatie van hun inwoners. Dit zijn: (1) een integrale benadering van ondersteuning van inwoners en (2) wijkgericht werken. Deze kansen brengen nieuwe samenwerkingspartners en samenwerkingsvragen met zich mee.

twee vrouwen in gesprek

Duurzaam Werk(t)

In dit onderzoeksproject monitoren we gedurende langere tijd een aantal arbeidsplaatsingen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking van dichtbij. Dit doen we in drie verschillende arbeidsmarktregio’s: Zuid-Kennermeland, Rijk van Nijmegen en Twente.

237731 collega's in gesprek op kantoor

Informatie over het onderzoek

Ons lectoraat doet onderzoek naar:

 • het begrijpen, verklaren en veranderen van gedrag en omstandigheden van mensen en organisaties. Zo werken we om aan duurzame inzetbaarheid van (potentieel) werkenden te komen;
 • het deskundig begeleiden van mensen in de werkende leeftijd en van organisaties om duurzaam passend werk te realiseren;
 • het versterken van het responsief en lerend vermogen van (potentieel) werkenden, professionals  en organisaties;
 • het realiseren van passende ondersteuning voor mensen in kwetsbare situaties.

Onze lector en associate lectoren, evenals de leden van de kenniskring, houden zich met deze thematiek bezig. De lectoren hebben een eigen focus. Lector Josephine Engels houdt zich met name bezig met onderzoek naar het gezond en vitaal houden van werkenden. Ze richt zicht daarbij met name op de vitale en gezonde context. Associate lector Lineke van Hal richt zich op onderzoek naar de ondersteuning van mensen om aan het werk te komen. Associate lector Nathan Hutting richt zich op het onderzoek naar werkenden met een chronische aandoening, arbeidsgerichte zorg en interdisciplinaire samenwerking.

Voor wie werken wij

We onderscheiden de volgende 3 doelgroepen voor ons onderzoek:

 • (kwetsbare) werkenden: denk daarbij aan (toekomstige) werkenden, bijvoorbeeld ook met een chronische aandoening, oudere werknemers.
 • mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt.
 • (toekomstige) professionals: iedereen die met werkenden te maken heeft. Dit omvat arboprofessionals, maar ook zorgprofessionals die voor patiënten in de werkende leeftijd zorgen.
 • intermediaire groepen, zoals leidinggevenden en werkgevers. Deze doelgroep is belangrijk in de ondersteuning bij optimale arbeidsparticipatie van kwetsbare werkenden en (toekomstige) professionals. Dit geldt zeker bij de transitie naar werk.

Met wie werken wij

In ons onderzoek werken we samen met diverse partners om praktijkgericht onderzoek vorm te geven. Dit zijn partners van zowel binnen als buiten de HAN.

 • Radboud Universiteit Nijmegen: IQ-healthcare, HRM, AMD (Arbo- en Milieudienst), afdeling Sociale Geneeskunde, afdeling Managementwetenschappen
 • Breed Platform Arbeid: 36 lectoren van 12 hogescholen
 • Het RIVM
 • Coronel Laboratorium / AMC
 • Universiteit Maastricht
 • Landelijk Platform Chronisch Zieken en Werk: een netwerk van onderzoekers in het veld arbeid en gezondheid. Het lectoraat maakt hier deel uit.
 • Arbodiensten: Zorg van de Zaak, de Bedrijfspoli
 • Bedrijven/organisaties: Aalbers, de Sallandse Wegenbouw, VolkerWessels Bouwmaterieel, de Compassgroup, Facility & IT van de HAN
 • Beroepsorganisaties: KNGF, V&VN/Arboverpleegkundigen
 • Zorgalliantie.nu!: een netwerk van zo’n 30 zorginstellingen in de regio Arnhem / Nijmegen. Het Lectoraat Arbeid en Gezondheid verzorgt een Werkplaats Vitaliteit die in september 2011 is gestart.
 • UMCG Groningen
 • Centrum Werk Gezondheid