Onderzoek

In de afgelopen 18 jaren bouwde ons lectoraat veel expertise op in het beantwoorden van een variëteit aan praktijkgerichte onderzoeksvragen. We zetten hiervoor kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden in. En richten ons vooral op het thema duurzaam passend werk.

twee vrouwen in gesprek

Projecten

Duurzaam Werk(t)

In dit onderzoeksproject monitoren we gedurende langere tijd een aantal arbeidsplaatsingen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking van dichtbij. Dit doen we in drie verschillende arbeidsmarktregios’s: Zuid-Kennermeland, Rijk van Nijmegen en Twente.

237731 collega's in gesprek op kantoor

KANSrijk

KANSrijk: Evidence based handelen en zelfmanagementondersteuning door fysiotherapeuten en oefentherapeuten gericht op geïndiceerde preventie van klachten van de arm, nek en schouder (KANS) bij werkenden.

30476 Laptop met blauwe hoes

Sterq aan het Werk: versterken van eigen regie van mensen met Q-koorts

De Q-koortsepidemie die Nederland van 2007-2010 trof, kende een omvang die zich wereldwijd niet eerder op deze schaal had voorgedaan. Veel mensen verliezen als gevolg van Q-koorts hun werk of ervaren beperkingen en problemen op het werk.

236899 student werkt aan zijn project

RIV-toets en loonsancties

Werkgevers hebben re-integratieverplichtingen ten behoeve van de terugkeer in het arbeidsproces van een verzuimende werknemer. Door het toepassen van een gedragsmodel verwerven we inzicht in factoren die besluitvorming in de re-integratieaanpak van werkgevers beïnvloeden.

102263 een ernstig spastische patiente werkt achter haar computer met behulp van aangepast toetsenbord en muis

De Mentaal Gezonde Zaak

Psychische problemen vormen een belemmering om aan het werk te blijven. Hoewel werkgevers grote wettelijke verantwoordelijkheid hebben in het voorkomen van verzuim, lijken ze in de praktijk onvoldoende te kunnen handelen. De arbeidsdeskundige kan werkgevers faciliteren om werkbehoud mogelijk te maken.

Afbeelding lectoraat arbeidsdeskundigheid mentaal gezonde zaak

Ondersteuningswijzer

Het Lectoraat Arbeid & Gezondheid ontwikkelt samen met mensen met een beperking, het NIVEL, RIVM en JKVG vzw een ondersteuningswijzer. Hierin kunnen mensen met een chronische ziekte of beperking interactieve online programma's vinden om hun kansen op betaald werk of het behoud daarvan te vergroten.

null

Werk aan de winkel: Arbeid integreren in de fysiotherapeutische besluitvorming

Veel klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat worden veroorzaakt door werk of hebben daar invloed op. Algemeen fysiotherapeuten vinden het lastig om de factor ‘werk’ mee te nemen in de behandeling. Wat is het effect op hersteltijd en arbeidsparticipatie als die factor wel wordt meegenomen?

fysiotherapeut corrigeert houding van een patiënt op een fiets 

Inclusief actieonderzoek Jong Geleerd

Jongeren met een chronische aandoening moeten naar wens en vermogen kunnen meedoen in de samenleving. Dat is de missie van het FNO-programma Jongeren INC. In dit project staan de gemaakte keuzes en werkzame elementen van het programma Jongeren INC centraal.

Studenten overleggen

Kwalitatieve evaluatie leerwerktraject Dynamisch op Weg

Mensen zonder startkwalificatie hebben een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Werkleerbedrijf ‘Dynamisch op Weg’ is opgezet om onder andere jongeren en statushouders voor te bereiden op werk. Dit onder begeleiding van een jobcoach. Levert deze aanpak en samenwerking betekenisvolle resultaten op?

groep mensen achter laptop informeel

Blijven werken met psychische klachten

Je vraagt je als werkgever af hoe medewerkers die last hebben van psychische klachten aan het werk kunnen blijven. Dit is misschien vanuit economisch oogpunt, om ziekteverzuim en hoge kosten hiervan te voorkomen. Maar ook vanuit maatschappelijk oogpunt, om als werkgever optimaal gebruik maakt van de talenten en vermogens op de arbeidsmarkt.

lectoraat arbeidsdeskundigheid samen praten project suzanne van hees

Informatie over het onderzoek

Ons lectoraat doet onderzoek naar:

 • het begrijpen, verklaren en veranderen van gedrag en omstandigheden van mensen en organisaties, om tot duurzame inzetbaarheid van (potentieel) werkenden te komen;
 • het deskundig begeleiden van mensen in de werkende leeftijd en van organisaties om duurzaam passend werk te realiseren;
 • het versterken van het responsief en lerend vermogen van (potentieel) werkenden, professionals  en organisaties;
 • het realiseren van passende ondersteuning voor mensen in kwetsbare situaties.

Lector dr. Josephine Engels, associate lector dr. Lineke van Hal en de leden van de kenniskring houden zich met deze thematiek bezig. Beide lectoren hebben een eigen focus. Josephine houdt zich met name bezig met onderzoek naar mensen die aan het werk zijn. En Lineke richt zich op onderzoek naar de ondersteuning van mensen naar werk.

Voor wie werken wij

We onderscheiden de volgende 3 doelgroepen voor ons onderzoek:

 • (Toekomstige) professionals in zorg & welzijn, onderwijs en sport: deze doelgroep valt samen met de studentenpopulatie van de HAN.
 • Kwetsbare werkenden: denk daarbij aan (toekomstige) werkenden met een chronische aandoening, oudere werknemers, mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt, ex(top)sporters, et cetera.
 • Intermediaire groepen, zoals leidinggevenden, HRM'ers, werkgevers, coaches. Deze doelgroep is belangrijk in de ondersteuning bij optimale arbeidsparticipatie van kwetsbare werkenden en (toekomstige) professionals en bij de transitie naar werk.

Met wie werken wij

In ons onderzoek werken we samen met diverse partners, zowel binnen als buiten de HAN, om praktijkgericht onderzoek vorm te geven.

 • Radboud Universiteit Nijmegen: IQ-healthcare, HRM, AMD (Arbo- en Milieudienst), afdeling Sociale Geneeskunde
 • UMCG Groningen
 • Coronel Laboratorium / AMC
 • Universiteit Maastricht
 • Landelijk Platform Chronisch Zieken en Werk: een netwerk van onderzoekers in het veld arbeid en gezondheid, waarvan het lectoraat deel uitmaakt.
 • Arbodiensten: Arbo Unie, Ausems & Kerkvliet
 • Bedrijven/organisaties: 3T Logic, Rood Advies, Stichting Welzijn Ouderen Arnhem (SWOA)
 • Beroepsorganisaties: Nu'91, KNGF
 • Zorgalliantie.nu!: een netwerk van zo’n 30 zorginstellingen in de regio Arnhem / Nijmegen. Het Lectoraat Arbeid en Gezondheid verzorgt een Werkplaats Vitaliteit die in september 2011 is gestart.