Jeroen Rijke

Rivieren zijn van vitaal belang voor natuur, economie en cultuur. Als rivieren teveel, te weinig of vervuild water afvoeren kan dit grote gevolgen hebben. Samen met mijn team help ik de praktijk bij het ontwikkelen en toepassen van een integrale aanpak voor duurzame ontwikkeling van riviergebieden.

226382 Rivier de IJssel

Als civiel ingenieur en bestuurskundige richt ik me als lector op het verbinden van verschillende disciplines voor duurzaam rivierbeheer. Slimme combinaties zijn noodzakelijk. Dit is ook terug te zien in de focus van het lectoraat. Ik verbind civieltechnische en procesmatige kennis t.b.v. assetmanagement voor waterkeringen met civieltechnische en ecologische expertise voor ‘building with nature’ in het rivierengebied. Maar ook met watermanagement en sociaaleconomische expertise ten behoeve van plasticvrije rivieren. Daarnaast wil ik de state-of-the-art kennis hierover in het onderwijs borgen.  

256272 5 vragen aan Jeroen de Rijke, lector Sustainable River Management, civiele techniek

Over Jeroen

Expertise:

 • Assetmanagement
 • Waterkeringen
 • Building with nature
 • Uiterwaardenbeheer
 • Bevaarbaarheid
 • Klimaatadaptatie
 • Plasticvrije rivieren

Lectoraat Substainable River Management

Rivieren zijn van grote ecologische waarde. Hoe kan het rivierengebied tegelijk veilig en aantrekkelijk blijven? Ons lectoraat voert hier praktijkgericht onderzoek naar uit. 

339967 Boot met hout

Nieuws en artikelen

503664 Omgevingsbeeld van Cortenoever
Slimme dijken creëren met digital twinningDigitale dijken doorbreken
339977 een bankje dat last heeft van een overstroming.
469855 Rivierenbeheer op de Markerwadden
453882 project dijkverhoging afsluitdijk. De Afsluitdijk is versterkt met Quattroblocks
436783 Slib
415424 Dag van de droogte. Droge grond met bloem.
Gilian Koenders, Civiele Techniek / minor Sustainable River Engineering "Klimaatverandering is de grootste uitdaging die we met elkaar hebben."
354276 Hoogwater bij een dijk aan een rivier
Ter herinnering aan de Sint Elisabethsvloed De kracht van het water….
349349 Overstroming van een huis

Projecten

Taaie dijken klimaatrobuust

Het maatschappelijke belang achter de dijk wordt steeds groter. De huidige Nederlandse aanpak, waarbij dijken steeds hoger en breder worden gemaakt om de risico’s te beperken, zorgt daarom op termijn voor ruimtelijke problemen. We moeten daarom voor praktische alternatieven gaan zorgen.

532682 Dijkverschuiving. Foto via Maarten Podt

Stresstest IJssel

De zomer van 2018 was heet en droog. Het neerslagtekort bedroeg gemiddeld in Nederland slechts 296 millimeter (KNMI, 2018). In het hele stroomgebied van de Rijn viel aanzienlijk minder neerslag dan gebruikelijk. Dit droogterecord hinderde de scheepvaart met grote economische schade tot gevolg.

226382 Rivier de IJssel

Ontzouten rijpend slib

Nederland streeft naar een 100% circulaire economie, uiterlijk in 2050. Tegelijkertijd moet voor die tijd circa 1900 km van de Nederlandse dijken versterkt worden. Dit project richt zich op het ontzouten van slib om met dat materiaal vervolgens de dijken op te hogen.

075077de-0cf1-11ee-aa12-02565807075b Onderzoeker bij het Lectoraat Sustainable River Management Maria Barciela Rial bij de Klijperij voor het project Eems-Dollard

FAIR

Ondanks het diverse karakter van de Noordzeeregio, staan assetmanagers van waterkeringen voor gemeenschappelijke uitdagingen. Veranderende klimatologische- en sociaaleconomische omstandigheden vormen samen met veroudering een bedreiging voor bestaande waterkerende assets.

een dijk als voorbeeld van sustainable river management. Civiele Techniek.

Prometheus

De beroepspraktijk van professionals die werken aan het op orde houden van dijken is sterk aan verandering onderhavig. Binnen beheerorganisaties zoals waterschappen en Rijkswaterstaat werken professionals aan de beoordeling, beheer & onderhoud, en versterking van waterkeringen.

null

Steengoed

In het project Steengoed doen we onderzoek naar zo’n 80 (voormalige) steenfabrieksterreinen in het Gelderse rivierengebied. Deze buitendijks gelegen, hoogwatervrije terreinen (HWVT’s) blijven grotendeels droog in geval van hoge waterstanden op de rivier.

Rivier de IJssel

Publicaties

Er verschijnen regelmatig publicaties van Jeroen de Rijke met betrekking tot zijn onderzoeken rondom het onderwerp 'Sustainable River Management'. 

handen met documenten

Kennispartners en netwerken

Jeroen werkt met zijn lectoraat onder meer met deze kennispartners en netwerken samen:

 • Smart Rivers

  Smart Rivers is in 2012 opgezet als programma en kennisplatform voor de ruimtelijke en landschapsecologische kwaliteit van rivierprojecten

 • EcoShape

  EcoShape ontwikkelt en deelt kennis over Building with Nature: een nieuwe benadering van waterbouw die de krachten van de natuur benut ten behoeve van milieu, economie en samenleving.

   

   

Nevenfuncties

Op het moment vervult Jeroen de volgende bestuurlijke taak:

 • Bestuurslid KIVI Afdeling Landgebruik en Watermanagement.