Slim omgaan met grond voor duurzaam rivierbeheer

Het Lectoraat Sustainable River Management heeft deze zomer 2 nieuwe projecten opgestart die te maken hebben met slim omgaan met grond voor een duurzaam rivierbeheer: Het project Circulair Havenslib en het project Rivierenwerken.

436783 Slib

Circulair havenslib

Uit een in 2020 door de Exploitatiemaatschappij Havencomplex Lauwersoog (EHL) uitgevoerde brede verkenning met uiteenlopende regionale partijen komt naar voren dat er veel mogelijkheden zijn om Lauwersoog havenslib (jaarlijks ca. 200.000 m3) te beschouwen als grondstof; het kan nuttig toegepast worden in dijkversterkingen en landbouw. Met het nuttig toepassen ziet de EHL kansen om bij te dragen aan én deel te nemen in de lokaal-regionale circulaire- en groene economie.

Het project Circulair Havenslib van het Lectoraat Sustainable River Management is onderdeel van dit initiatief en richt zich op best practices voor het hergebruik van havenslib. Zeker nu traditionele grondstoffen steeds schaarser worden en circa 1.900 kilometer van waterkeringen moeten worden versterkt, is slib namelijk uitstekend te gebruiken.

Slib als grondstof

In plaats van het slib dat uit gebaggerde vaargeulen komt als afval te zien, kunnen we het slim inzetten. Projectleider onderzoeker Maria Barciela Rial: “Slib is complexer in het gebruik omdat het bestaat uit een heterogeen mengsel van onder meer water, zand, organisch materiaal, fijnstof en gas. Daarom gaan we optimale laagdikte en aanlegtechnieken onderzoeken.” Het project draagt dus direct bij aan de ontwikkeling van een nieuw, duurzaam materiaal een daardoor ook direct aan de circulaire economie.

 

 

                                                                                                                                                                Foto: Klaas Laansma

440234 Bouwen met slib, SRM, lectoraat sustainable River Management

Samen met praktijkpartners

Samen met Van Hall Larenstein en de praktijkpartners Klaei B.V., Waterschap Noorderzijlvest en EcoShape zoekt dit HAN-lectoraat (met hulp van het onderwijs) naar de best practices voor het produceren van waardevolle klei uit havenslib. 

Rivierenwerken

Maria is behalve projectleider van het project Circulair Havenslib tevens projectleider van het project Rivierwerken. Ze vertelt: “Het rivierengebied heeft te maken met verschillende opgaven en hierdoor is de ruimte voor de grote rivieren door de eeuwen heen steeds kleiner geworden. Grondverzet maakt het grootste deel uit van veel rivierprojecten, zoals dijkversterking, vaarwegbeheer en natuurontwikkeling. Deze onderwerpen staan niet voor niets centraal op verschillende kennis- en innovatieagenda’s. Slim omgaan met grond is daarom een sleutelfactor van duurzaam rivierbeheer”

Slim omgaan met grond is een sleutelfactor van duurzaam rivierbeheer.”

RAAK-publiek project

Rivierenwerken is een RAAK-publiek project. In een periode van 2 jaar en een budget van €600.000,- gaat een consortium van 22 partijen (publiek, privaat, kennis) onder leiding van het HAN Lectoraat Sustainable River Management praktische inzichten en tools voor duurzaam grondmanagement in riviergebieden ontwikkelen. De resultaten zijn direct te gebruiken door technisch managers, ontwerpers, risicomanagers, projectmanagers en beheerders van dijken en uiterwaarden.