Project Circulaire havenslib: optimalisatie laagdikte van slib voor duurzame kleiproductie

436783 Slib

Zand en andere grove grondstoffen worden steeds schaarser door intensief gebruik in infrastructuur en industrie, terwijl miljarden kubieke meters slib wereldwijd worden uitgebaggerd om vaargeulen en havens operationeel te houden.

Snelle info

Projectleider:

Maria Barciela Rial

Startdatum:

1 juni 2022

Budget

€ 51.610

Looptijd:

1 jaar

Subsidieverstrekker:

Regieorgaan SIA (KIEM Circulaire Economie regeling)

Inleiding

Vanwege het groeiende tekort aan traditionele grondstoffen is er behoefte aan het ontwikkelen van nieuwe methodieken voor hergebruik van slib en lokaal sediment, onder andere voor dijkversterking en ophoging van landbouwgronden. Echter wordt gebaggerd slib volgens de regelgeving nog als een van de grootste potentiële afvalstromen gezien. 

Achtergrond

Slib is complexer in het gebruik omdat het bestaat uit een heterogeen mengsel van onder meer water, zand, organisch materiaal, fijnstof en gas. Vanwege schaarste in bouwmaterialen lopen er steeds meer initiatieven voor het nuttig hergebruiken van gebaggerd slib, maar de optimale laagdikte en aanlegtechnieken moeten nog worden onderzocht. Het project “Circulaire havenslib: optimalisatie laagdikte van slib voor duurzame kleiproductie” draagt daarmee direct bij aan de ontwikkeling van een nieuw, duurzaam materiaal voor gebruik in dijkversterkingen en landbouw en een circulaire economie in Nederland in 2050.

 

 

                                                                                                                                                                                     Foto: Klaas Laansma

440177 Slib Lauwersoog. SRM. lectoraat. Onderzoek

Doel

Met dit project zoekt het Lectoraat Sustainable River Management samen met Hogeschool Van Hall Larenstein en de praktijkpartners Klaei B.V., Waterschap Noorderzijlvest en EcoShape naar de best practices voor het produceren van waardevolle klei uit havenslib. 

Resultaten

Via laboratoriumexperimenten en veldproeven binnen grootschalige pilots worden mechanische eigenschappen van havenslib uit de Lauwersoog haven in beeld gebracht. Er wordt gezocht naar de optimale dikte van havenslib om bruikbare klei te produceren. Daarbij wordt onderzocht of de mechanische eigenschappen van de geproduceerde klei afhankelijk zijn van de laagdikte van de initiële laag of havenslib. 

424306 Betonstaal

Team Circulair Havenslib

Maria Barciela Rial

Onderzoeker Lectoraat Sustainable River Management
319157 Onderzoeker bij het Lectoraat Sustainable River Management, Maria Barciela Rial.

Contact/Meedoen

Lectoraat Substainable River Management

Rivieren zijn van grote ecologische waarde. Hoe kan het rivierengebied tegelijk veilig en aantrekkelijk blijven? Ons lectoraat voert hier praktijkgericht onderzoek naar uit. 

De brug van Arnhem in de avond