436783 Slib

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is een alliantie van de waterschappen en Rijkswaterstaat. Het zorgt dat alle primaire waterkeringen in 2050 aan de nieuwe veiligheidsnormen voldoen. Naar schatting moet 1900 km van de in totaal ca. 3750 km aan primaire waterkeringen worden versterkt. Duurzaamheid staat ook steeds meer op de agenda van het HWBP en de begrippen circulariteit en energieneutraliteit, die relatief nieuw zijn in de dijkversterking wereld, worden steeds meer onderzocht.

Tegelijkertijd zijn er initiatieven voor nuttig toepassing van gebaggerd slib in de landbouw. Een voorbeeld is het project VLOED (Verbetering Landbouwgronden door Ophoging met slib uit de Eems-Dollard), dat ophoging van landbouwgronden met slib onderzoekt om landbouw in de noordelijke kustzone van Groningen toekomstperspectief te kunnen bieden.

Uit een in 2020 door de Exploitatiemaatschappij Havencomplex Lauwersoog (EHL) uitgevoerde brede verkenning met uiteenlopende regionale partijen komt naar voren dat er veel mogelijkheden zijn om Lauwersoog havenslib (jaarlijks ca. 200.000 m3) te beschouwen als grondstof; het kan nuttig toegepast worden in dijkversterkingen en landbouw. Met het nuttig toepassen ziet de EHL kansen om bij te dragen aan én deel te nemen in de lokaal-regionale circulaire- en groene economie, de doelen van het HWBP, het programma Circulaire Economie (2016) en het Grondstoffenakkoord (2017). De EHL krijgt steun voor duurzame en circulaire initiatieven van de Havencoalitie Duurzame Haven Lauwersoog.

Nieuws en artikelen

415424 Dag van de droogte. Droge grond met bloem.
Gilian Koenders, Civiele Techniek / minor Sustainable River Engineering "Klimaatverandering is de grootste uitdaging die we met elkaar hebben."
354276 Hoogwater bij een dijk aan een rivier
Ter herinnering aan de Sint Elisabethsvloed De kracht van het water….
349349 Overstroming van een huis
354260 luchtfoto rivierenlandschap hoogwater A50 richting Loenen
345132 Een huis tussen de bladeren. Duurzaam bouwen.
Lector Jeroen Rijke blogtWie houdt onze voeten droog?
256273 Lectoraat Sustainable River Management Jeroen de Rijke over klimaatadaptie
341903 geopende stuw en sluis bij driel bij hoog water 2021 civiele techniek