null

De beroepspraktijk van professionals die werken aan het op orde houden van dijken is sterk aan verandering onderhavig. Binnen beheerorganisaties zoals waterschappen en Rijkswaterstaat werken professionals aan de beoordeling, beheer & onderhoud, en versterking van waterkeringen.

Snelle info

Projectleider:

Frank den Heijer

Startdatum:

2018-2020

Status:

Lopend

Looptijd:

3 jaar

Budget:

€ 575.000

Subsidieverstrekker:

NWO 

Aanleiding van het project

Per 1 januari 2017 is de normering van de waterveiligheid gewijzigd. Tegelijkertijd is het nieuwe Wettelijk Beoordelingslnstrumentarium (WBl) van kracht geworden, waarin voorschriften zijn opgenomen voor het beoordelen van de primaire waterkeringen (dijken, duinen, stormvloedkeringen etc. aan zee, grote wateren en rivieren).

De huidige beoordelingsronde loopt van 20
17 tot 2023. Daarin wordt een waterkering niet meer getoetst op basis van zijn waterkerend vermogen tot een bepaalde waterstand, maar beoordeeld op een maximaal toelaatbare overstromingskans en bijbehorend risico. Het nieuwe beoordelingsinstrumentarium vraagt een nieuwe werkwijze, die professionals bij waterschappen en Rijkswaterstaat voor de nodige uitdagingen plaatst. 

Doel

Project Prometheus heeft als doel om bij te dragen aan effectiever en efficiënter assetmanagement van dijken. Als antwoord op de kennisbehoefte van professionals uit de praktijk gerelateerd aan het omgaan met complexiteit, richt het project Prometheus zich op het verbeteren en beter op elkaar aan laten sluiten van verschillende werkprocessen binnen waterschappen en Rijkswaterstaat. Voortvloeiend uit de state of the art zal onderscheid gemaakt worden tussen vier werkprocessen die op elkaar inhaken:

1) beoordeling van dijken
2) verkenning van gebiedsopgaven (Trajectaanpak)
3) dijkversterking
4) instandhouding van (bestaande en versterkte) dijken.

Om de betrokken professionals spelenderwijs te laten anticiperen op complexiteit in de werkprocessen en hen te 
ondersteunen bij een gezamenlijk leerproces voor effectiever en efficiënter assetmanagement wordt serious gaming ingezet. 

Maak kennis Ons team

Frank den Heijer

Onderzoeker
Projectleider van het project Prometheus binnen het Lectoraat Sustainable River Management, Frank den Heijer

Onze partners

 • Hogeschool Van Hall Larenstein  
 • Hogeschool Zeeland  
 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
 • Waterschap Rijn & lJssel  
 • Waterschap Hollandse Delta  
 • Waterschap Drents Overijsselse Delta  
 • Waterschap Scheldestromen  
 • Waterschap Rivierenland  
 • Waterschap Vallei en Veluwe  
 • Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden 
 • Rijkswaterstaat 
 • TU Delft  
 • Deltares 
 • BZ lngenieurs & Managers  

Resultaten

Vanuit het project Prometheus zijn al verschillende resultaten geboekt:

 • Rapportage dilemma’s en best practices voor kennisuitwisseling tussen beoordeling, beheer en versterking bij assetmanagement.  
 • 2 wetenschappelijke artikelen 
 • Een spellendoos met assetmanagement serious games.   
overleg met post-its

Community of Practice

Project Prometheus is in 2018 gestart met een veelzijdig consortium van waterschappen, kennisinstellingen en bedrijven. Dit consortium is gedurende het project, mede door het uitvoeren van trainingen en interesse vanuit de praktijk, een groeiend netwerk geworden van professionals die zich vanuit verschillende invalshoeken bezig houden met assetmanagement voor dijken. Om dit groeiende netwerk in stand te houden en om de projectresultaten en bevindingen een plek te geven in de waterbouwpraktijk, is een ‘community of practice’ opgericht.

30802 communicatie, interactie tijdens vergadering

Gerelateerde opleidingen

Civiele Techniek

Voltijd Bachelor opleiding hbo

Klimaatverandering, extreem weer, te veel water, of langdurige droogte. Hoe houden we ons land veilig, bereikbaar en leefbaar? De komende 30-40 jaar moeten we heel veel doen in de grond-, weg- en waterbouw! Oplossingen vinden voor ingewikkelde vragen. Leer het in de opleiding Civiele Techniek hbo!

425066 drie studenten simuleren in het waterlab situaties voor civiele techniek waterbouwkunde

Bouwkunde

Opleiding voltijd hbo bachelor Bouwkunde

Loop jij ook vaak te fantaseren als je door een stad loopt? Hoe je die oude fabriek omtovert tot een gebouw waar iedereen wil wonen? Of hoe je op die lege plek een super duurzaam huis bouwt? De kans is groot dat de opleiding hbo Bouwkunde de studie van je dromen is!

33561 bouwkunde studenten bouwtekening

Publicaties

Vanuit het project Prometheus zijn verschillende publicaties verschenen.

 

handen met documenten

Kom in contact

Lectoraat Sustainable River Management

Rivieren zijn van grote ecologische waarde. Hoe kan het rivierengebied tegelijk veilig en aantrekkelijk blijven? Ons lectoraat voert hier praktijkgericht onderzoek naar uit. 

De brug van Arnhem in de avond

Nieuws en artikelen

503664 Omgevingsbeeld van Cortenoever
Slimme dijken creëren met digital twinningDigitale dijken doorbreken
339977 een bankje dat last heeft van een overstroming.
469855 Rivierenbeheer op de Markerwadden
453882 project dijkverhoging afsluitdijk. De Afsluitdijk is versterkt met Quattroblocks
436783 Slib
415424 Dag van de droogte. Droge grond met bloem.
Gilian Koenders, Civiele Techniek / minor Sustainable River Engineering "Klimaatverandering is de grootste uitdaging die we met elkaar hebben."
354276 Hoogwater bij een dijk aan een rivier
Ter herinnering aan de Sint Elisabethsvloed De kracht van het water….
349349 Overstroming van een huis