bouwkunde deeltijdstudent uitleg planning

Ons onderzoek richt zich op het professioneel handelen in de keten van acute zorg. In en tussen schakels van die keten lopen enkele grote onderzoekslijnen. Daarnaast richten we ons op de behoefte aan ondersteuning van patiënten, hun naasten en op richtlijnontwikkeling en implementatieonderzoek.

Onderzoekslijn 1 

Professioneel handelen in de keten van de acute intensieve zorg

Het gaat om gerichtheid. Enerzijds geldt dat voor het professioneel handelen van (toekomstige) professionals. Anderzijds gaat het om het professioneel handelen van docenten. Dit om kwalitatief evidence based onderwijs in relatie tot de acute intensieve zorg te geven aan studenten. Zij zijn immers de toekomstige beroepsbeoefenaren. De onderzoekslijn omvat onder meer de thema’s:

 • patiëntveiligheid; 

 • kwaliteit van zorg; 

 • evidence based handelen; 

 • ketenzorg. 
   

Ons onderzoek binnen deze lijn richten we op de verbetering van de kwaliteit van zorg. Dit geldt voor verbeteringen door verpleegkundigen, bachelor medisch hulpverleners, paramedici, verpleegkundig specialisten en physician assistants. Voorbeelden zijn: 

 • projecten rondom (besluitvorming) bij eerste hulp geen vervoer; 

 • besluitvorming en end-of life care op de IC. 
   

Binnen onderwijsontwikkeling en -evaluatie zijn voorbeelden: 

 • onderwijsontwikkeling voor omgaan met verwarde personen in acute zorg; 

 • (real time feedback en groepsgrootte bij) reanimatieonderwijs.

Projecten binnen deze onderzoekslijn

Acute.Zorg@Home?!

Hoe zijn onnodige opnames van kwetsbare thuiswonende ouderen met een acute zorgvraag op de SEH te voorkomen? Wat kan hiervoor verbeteren in de samenwerking en informatieuitwisseling tussen wijkverpleegkundigen, ambulanceverpleegkundigen en huisartsen?

280895 handen oudere en verzorger in beeld

EBP Academie voor Ambulancezorg

De Academie voor Ambulancezorg en het Lectoraat Acute Intensieve Zorg werken aan een duurzame verbinding. De opzet van het nieuwe onderwijsprogramma: 'Onderzoekend vermogen en Praktijkonderzoek' voor ambulanceverpleegkundigen en verpleegkundig centralisten is het begin van een vaste samenwerking.

475684 Ambulance jacks, Lectoraat Acute Intensieve Zorg

AMPLE-studie

Sinds de start van de COVID-19 pandemie krijgen ambulancezorgprofessionals dagelijks te maken met de specifieke omstandigheden. Dat heeft invloed op de mentale gezondheid van deze professionals. De 'AMbulance care Professionals mental health prevaLEnce study during COVID-19' (AMPLE)-studie maakt dat inzichtelijk.

379187 Ambulancezorgprofessionals in actie

EMPLE-studie

Sinds de start van de COVID-19 pandemie staat de mentale gezondheid van professionals op de spoedeisende hulp (SEH) onder druk. De Emergency care professionals Mental health PrevaLEnce study during COVID-19 (EMPLE)-studie maakt dit inzichtelijk.

279037 ambulance ingang spoedeisende hulp SEH

Toolkit voor zorgprofessionals in crisis

Veel zorgprofessionals die in de frontlinie in de COVID-19-crisis werken hebben het moeilijk. Wat helpt hen om tóch op de been te kunnen blijven? Onderzoekers ontwikkelen op basis van de recente ervaringen een toolkit voor duurzame inzetbaarheid van zorgprofessionals in de toekomst bij crisis.

215636 Studenten Medische Hulpverlening in operatiekleding lachen

Copingstudie: (toekomstige) BMH’ers en indrukwekkende gebeurtenissen

Hoe gaan startende Medisch Hulpverleners op de ambulance om met indrukwekkende gebeurtenissen? Hoe beïnvloeden die het functioneren? Binnen dit project doen we onderzoek naar de beleving van deze professionals. Voor, door en met studenten van de Bachelor Medische Hulpverlening (BMH).

31972 patient nekbrace op brandcard

SAFE-END

Vaak moet bij een spoed-ambulancerit zorg op locatie verleend worden (EHGV: Eerste Hulp Geen Vervoer). Dit legt een enorme druk op hbo-professionals in de ambulancezorg en de spoedzorgketen. Ze missen namelijk de handvatten om juist te handelen. In dit project onderzoeken we hoe we dit verbeteren.

met ambulance jas hartmassage
Onderzoekslijn 2 

De kwetsbare patiënt en zijn omgeving in de keten van de acute intensieve zorg

​De focus ligt op kwetsbare patiënten(groepen) die zich al in de acuut intensieve zorgketen bevinden, zoals Intensive Care patiënten. Maar ook op potentieel kwetsbare patiënten/groepen, zoals kwetsbare ouderen of personen met verward gedrag. En op het voorkomen dat zij (verder in) de keten komen of na opname opnieuw opgenomen worden. 

De onderzoekslijn omvat naast de patiënt ook zijn/haar omgeving. Daarbij vormt familieparticipatie een belangrijk thema. Belangrijke onderzoeksthema’s binnen deze lijn zijn onder andere: 

 • patiënt- en familieparticipatie 

 • verward gedrag in de acute zorgketen 

 • vroegsignalering/preventie

 • shared-decision making

Projecten binnen deze onderzoekslijn

ERASE ouderenmishandeling

1 op de 20 ouderen krijgt te maken met ouderenmishandeling. Het lectoraat Acute Intensieve Zorg heeft een meerjarige onderzoekslijn gericht op het vroegtijdig herkennen van ouderenmishandeling in de acute zorgketen en het ontwikkelen van handvatten voor aanpak van ouderenmishandeling in de praktijk.

109943 oudere man in rolstoel kijkt uit raam in een het ziekenhuisgang

Samenwerken met familie op de IC: werkt het?

In het project EFFAMPART scherpen we de beoogde interventie uit onze eerdere studie 'Familieparticipatie op de Intensive Care' aan. Dit doen we met input vanuit focusgroepen met IC professionals, patiënten en naasten. We vullen deze ook aan met extra verrichtte activiteiten in de COVID-19 periode.

202081 Voltijd student Verpleegkunde en docent aan het bed van patiënt meten bloeddruk-2

Familieparticipatie op de Intensive Care

Het betrekken van naasten in de basiszorg tijdens een IC-opname verkleint de kans op klachten na de opname (het Post intensive care syndroom – PICS en PICS-Familie). In dit EFFAMPART project onderzoeken we de effecten van de bestaande werkwijze / het keuzemenu voor inbedding van familieparticipatie.

279038 verpleegkundige dicht bij patiënt aan IC-bed

Focus op de acuut intensieve zorgketen

Ons lectoraat heeft in beide onderzoekslijnen als belangrijk uitgangspunt een focus op de acute intensieve zorgketen. Van ambulancedienst tot spoedeisende hulp, intensieve care en vervolgafdelingen. In het kader van vroegsignalering en preventie is er aan het begin van de keten ook aandacht voor de huisartsenpost. Zij biedt immers acute zorg buiten kantoortijden. Tevens is er aandacht voor de wijkzorg. Het is belangrijk om patiënten adequate zorg te bieden. Op die manier worden acute zorgvragen het hoofd geboden. Dat help ook om te voorkomen dat patiënten verder de acute intensieve zorgketen in gaan. Tegelijkertijd voorkomt het dat patiënten na een (acuut) zorgcontact heropgenomen worden. Uit wetenschappelijke studies blijkt ook dat het risico op complicaties (infecties, Post-Intensive-Care-Syndroom) en overlijden toeneemt bij ziekenhuisopnames. 

Relevantie voor beroepspraktijk en maatschappij

Wij hebben als lectoraat Acute Intensieve Zorg een stevige positie verworven in de driehoek van onderwijs, beroepspraktijk en onderzoek. De nauwe samenwerking met de beroepspraktijk is zichtbaar in ons onderzoek. Dat doen we in alles fases van het onderzoeksproces: oriëntatie, afbakening, plannen, dataverzameling, data-analyse, rapportage en disseminatie.  

Ons onderzoek is relevant voor beroepspraktijk en samenleving. Het werkveld participeert en past ontwikkelde kennis toe voor verdere professionalisering. Alle samenwerkingsrelaties geven weer dat praktijkinstellingen en beroepsverenigingen het van groot belang vinden om samen te werken met ons lectoraat als partner in praktijkgericht onderzoek. De inbreng van het beroepenveld wordt door de gezamenlijke projecten versterkt.

Kenniscentrum
 

Duurzame Zorg

Hoe zorgen we voor een duurzame zorg de komende decennia? Vanuit het Samenwerkingsverband Duurzame Zorg wordt maatschappelijk verantwoord ondernemerschap gezien als een inspirerende aanpak. Die aanpak wordt gebruikt om preventie, kwaliteit en innovatie, participatie, effectiviteit en doelmatigheid te bevorderen. 

studenten tijdens een activiteit met bewoners uit de omgeving