spelbord met pionnen in netwerk

Hoe zorgen we voor een duurzame zorg de komende decennia? Vanuit het Samenwerkingsverband Duurzame Zorg wordt maatschappelijk verantwoord ondernemerschap gezien als een inspirerende aanpak om preventie, kwaliteit en innovatie, participatie, effectiviteit en doelmatigheid te bevorderen.

Bijdragen aan duurzame patiëntenzorg

Vanuit Duurzame Zorg wordt bijgedragen aan het komen tot duurzame patiëntenzorg en dan gaat het in het bijzonder over:

  • De betekenis van nieuwe organisatieconcepten als zelfmanagement en familiegerichte zorg in termen van kwaliteit, houdbaarheid en diversiteit van zorg
  • Mogelijkheden van nieuwe sociale media en e-health bij zelfmanagement
  • Vormgeven en uitvoeren van familiegerichte zorg
  • Stimulansen voor duurzame patiëntenzorg in het kader van zorgcontractering

 

Duurzame partners in de zorg (animatie)

Duurzame Zorg staat voor samen werken aan toekomstbestendige kwaliteit en professionaliteit in de zorg. Aan de hand van het concept Positieve Gezondheid en Evidence Based Practice (EBP) werken professionals samen met de cliënt/burger aan toekomstbestendige zorg. Duurzame Zorg levert in nauwe samenwerking met onderwijs en werkveld een bijdrage aan toekomstbestendige zorg. We leggen het verder uit aan de hand van deze animatie © HAN, 2018.

Wat betekent duurzame zorg?

Duurzame zorg betekent voor acute, intensieve zorg, langdurige zorg en voor zorgmanagement zorg die:

  • Goed is voor de mens
  • Geen schade berokkent, maar ook een zorg(organisatie) die geen onevenredige lasten bij de volgende generatie neerlegt
  • Betaalbaar blijft, een stelsel waarbinnen (zorg)professionals een zinvolle taak hebben en zich in hun professionaliteit kunnen ontwikkelen

Innovaties in de zorg zijn gericht op verbeterde zorg- en dienstverlening, efficiency en kostenbesparing. Vanuit het kenniscentrum wordt de focus op zorginnovatie scherp gehouden door:

  • Het uitgaan van de vraag waarom een innovatie wenselijk is
  • Het bij elkaar brengen van menskracht en innovatie

Zie voor een toelichting -door lector Miranda Laurant- onder meer het verslag van Het Ondernemingsbelang Nijmegen-Rivierenland van een debat van deskundigen over: Focus op zorginnovaties (pdf ).

Nieuws lectoraten Duurzame Zorg

Stay safe, strong and healthy in crisistijdToolkit voor acute intensieve zorgprofessionals
215636 Studenten Medische Hulpverlening in operatiekleding lachen
HAN Docentprijs 2021 voor Astrid TimmanInzet technologie en ict in zorg en welzijn
236879 studenten met VR-bril op
HAN Studentprijs 2021 voor Bachelor Medische Hulpverlening (BMH)Als BMH'er omgaan met indrukwekkende gebeurtenissen?
102312 verpleegkundigen overleggen op de gang
31976 hartslag monitor
Interprofessioneel leren en verbeteren in de zorgStudenten op onderzoek naar meetinstrumenten
32510 Studenten en docent bj infuus
Samenwerking HAN en RadboudumcIn de flow op de Dag van de Verpleging
36968 docent lachend met studenten om ziekenhuisbed
Ambulancezorg gevoed door onderzoekOnderzoeksagenda Ambulancezorg 2021-2026 een feit
279037 ambulance ingang spoedeisende hulp SEH
198657 Voltijd Verpleegkunde student in gesprek met cliënt/ patiënt-4
102323 verpleegkundige van de thuiszorg controleert de bloeddruk bij een jonge chronisch zieke patiente

Onderzoek Duurzame Zorg

Aan het onderzoek van Duurzame Zorg liggen altijd professionele vraagstellingen ten grondslag. Deze zijn afkomstig van de beroepspraktijk zelf maar kunnen ook worden aangedragen vanuit wetenschappelijke vraagstellingen. Het onderzoek is daardoor niet alleen praktijkvolgend, maar is ook proactief omdat het nieuwe inzichten in de praktijk introduceert.

Onderzoekers
Het onderzoek van het samenwerkingsverband wordt begeleid door lectoren en uitgevoerd door docentonderzoekers van de HAN en toegevoegd onderzoekers (waar mogelijk met de inzet van studenten). Een aantal van hen volgt een promotietraject. Hiervoor wordt intensief samengewerkt met het Radboudumc.

Ethische Commissie Onderzoek
De Ethische Commissie Onderzoek van de HAN draagt bij aan ethisch-verantwoord onderzoek met mensen. De commissie adviseert ook over de juridische en ethische aspecten van onderzoek.

Onderwijs Duurzame Zorg

Het onderwijs is sterk verweven met het onderzoek door activiteiten van docenten en studenten in onderwijs en onderzoek. De lectoren en de docentonderzoekers van het Kenniscentrum Duurzame Zorg dragen structureel bij aan vorm en inhoud van de bachelor en masteropleidingen van de HAN.

Betrokkenheid studenten
Om zich te bekwamen in het doen van onderzoek kunnen studenten van bachelor en masteropleidingen participeren in het onderzoek van het centrum of aparte leeropdrachten uitvoeren. De begeleiding daarvan is in handen van docenten die worden begeleid door de onderzoekers. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderzoek ligt bij de lectoren.

Hiertoe hebben de lectoren ondermeer zitting in uiteenlopende onderwijscommissies en bestaat er structureel overleg tussen het kenniscentrum en de instituutsdirecties over lange termijn perspectief. Producten van onderzoek zoals publicaties worden gebruikt als leermiddelen en lectoren en onderzoekers staan ook regelmatig 'voor de klas'.

Kennispoort
De HAN is voor de brede regio een belangrijke kennispoort en opleidingscentrum. De lectoren en hun kenniskringen spelen hierin een rol door kennisuitwisseling tussen werkveld en hogeschool. De diverse faculteiten van de HAN, het bedrijfsleven en de overheid werken samen in verschillende onderzoeks-, onderwijs- en adviestrajecten.

Team en partners

Het Samenwerkingsverband Duurzame Zorg is de koepel over 5 lectoraten. Deze lectoraten hebben allemaal een eigen lector maar werken geregeld samen aan onderzoek. Naast de lectoren maken ook een coördinator, onderzoekers en promovendi deel uit van het samenwerkingsverband. In onderzoek en projecten wordt structureel samengewerkt met partners.

manager leidt een zakelijke bijeenkomst met collega's en medische professionals

Contact opnemen met Duurzame Zorg?

Bezoekadres
Kapittelweg 33
6525 EJ  Nijmegen

Postadres
Postbus 6960
6503 GL  Nijmegen