Zorgverlener wandelt met oudere dame in eigen omgeving

Hoe zorgen we voor duurzame zorg? Hoe verbeteren en behouden we gezondheid en vitaliteit van cliënten in de context van verschuivingen in de zorg? Wij werken met praktijkgericht onderzoek aan kennisontwikkeling over zorg in de toekomst. In onze aanpak staat cliëntgerichtheid en gezondheid centraal.

Bijdragen aan duurzame zorg

Als kenniscentrum dragen we bij aan toekomstbestendige zorg door kennisontwikkeling en -disseminatie over:

 • Nieuwe organisatieconcepten als zelfmanagement en familiegerichte zorg (in de acute zorgketen)
 • Technologie en digitalisering in de zorg
 • Professionalisering en professioneel handelen van hbo-professionals 
 • Anderhalvelijnszorg en andere concepten gericht op extramuralisering / transmurale zorg
 • Wijkgerichte samenwerking tussen informele en formele organisaties (burgerparticipatie, netwerken)
 • Versterken van goede zorg voor patiënten in de praktijk door vaktherapie

Infographic Duurzame partners in de zorg

Duurzame Zorg staat voor samen werken aan toekomstbestendige kwaliteit en professionaliteit in de zorg.

Aan de hand van het concept Positieve Gezondheid en Evidence Based Practice (EBP) werken professionals samen met de cliënt/burger aan toekomstbestendige zorg. Duurzame Zorg levert in nauwe samenwerking met onderwijs en werkveld hier een bijdrage aan. 

 1. Kennisontwikkeling en kenniscirculatie
 2. Versterken van het onderwijs
 3. Lerend innnoveren

Gezamenlijk denken, durven en doen Wat betekent duurzame zorg?

Vertrekpunt van de werkwijze van het kenniscentrum is Samen denken, durven en doen! Dit sluit aan bij de verschuivingen in de gezondheidszorg: van systeemgericht naar mensgericht. Centrale thema’s hierbinnen zijn onder meer:

 • proactief
 • preventief 
 • gepersonaliseerd
 • extramuraal
 • digitaal
 • geïntegreerde zorg

We staan nadrukkelijk in verbinding met het Academieplan AGV 2023. Daarmee sluiten we aan op de centrale focus van het Koersbeeld van de HAN: gezamenlijk een bijdrage leveren aan een Slimme, Schone en Sociale wereld.

Praktijkgericht Onderzoek

Aan het onderzoek van de lectoraten van Duurzame Zorg liggen altijd vraagstellingen van professionals en organisaties uit het werkveld ten grondslag. Deze zijn afkomstig uit de beroepspraktijk zélf maar worden ook aangedragen vanuit wetenschappelijke vraagstellingen of het onderwijs.

Het onderzoek is daardoor niet alleen praktijkvolgend, maar is ook proactief omdat het nieuwe inzichten in de praktijk en de opleidingen introduceert. Hierbij worden de richtlijnen van Wetenschappelijke Integriteit hbo gevolgd. De Ethische Commissie Onderzoek van de HAN adviseert  ook over de juridische en ethische aspecten van het onderzoek.

Onderzoekers
Het onderzoek wordt begeleid door (associate) lectoren en uitgevoerd door docentonderzoekers van de HAN en toegevoegd onderzoekers (waar mogelijk met de inzet van studenten). Een aantal van de onderzoekers volgt een promotietraject. Hiervoor wordt onder andere intensief samengewerkt met het Radboudumc.

Onderwijs

Het onderwijs is sterk verweven met het onderzoek door activiteiten van docenten en studenten in onderwijs en onderzoek. De (associate) lectoren en de docentonderzoekers van het Kenniscentrum Duurzame Zorg dragen structureel bij aan vorm en inhoud van de bachelor-, masteropleidingen en post-hbo opleidingen en trainingen van de HAN.

Betrokkenheid studenten
Om zich te bekwamen in het doen van onderzoek kunnen studenten van bachelor en masteropleidingen participeren in het onderzoek van het kenniscentrum of aparte leeropdrachten uitvoeren. De begeleiding daarvan is in handen van docenten, bijgestaan door onderzoekers. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderzoek ligt bij de (associate) lectoren.

Verbinding met visie en praktijk van onderwijs
Vertegenwoordigers van het kenniscentrum hebben onder meer zitting in uiteenlopende onderwijscommissies. Er bestaat ook structureel overleg tussen Duurzame Zorg en de academiemanagers over het lange termijn perspectief. Producten van onderzoek zoals publicaties worden gebruikt als leermiddelen en (associate)lectoren en onderzoekers staan ook regelmatig 'voor de klas'.

Kennispoort
De HAN is voor de brede regio een belangrijke kennispoort en opleidingscentrum. De (associate) lectoren en hun kenniskringen spelen hierin een rol door kennisuitwisseling tussen werkveld en hogeschool. De diverse academies van de HAN, het bedrijfsleven en de overheid werken samen in verschillende onderzoeks-, onderwijs- en adviestrajecten.

Team en partners

Kenniscentrum Duurzame Zorg is de koepel over 5 lectoraten. Deze lectoraten hebben allemaal een eigen lector maar werken geregeld samen aan onderzoek. Naast de (associate) lectoren maken ook een coördinator, onderzoekers en promovendi deel uit van het samenwerkingsverband. In onderzoek en projecten wordt structureel samengewerkt met partners.

Samenwerkingsoverleg met partners over praktijkgericht onderzoek en projecten van Kenniscentrum Duurzame Zorg

Nieuws lectoraten Duurzame Zorg

524752 Onderzoek_Lectoraat-Wijkverpleging-Minke Nieuwboer-Ruth-Pel-portret 2023
Onderzoekend vermogen en praktijkonderzoekDuurzame verbinding HAN en Academie voor Ambulancezorg
475684 Ambulance jacks, Lectoraat Acute Intensieve Zorg
503964 Het zorgspel van iXperium Health
490929 Pratende tinybot Tessa. Pratende bloempot.
Onderzoek en handreikingVerpleegkundig Specialist in de wijk
verpleegkundige van de thuiszorg controleert de bloeddruk bij een jonge chronisch zieke patiente
Technologie in zorg, welzijn en sportHAN iXperium Health krijgt plek die het verdient
474541 Grote opkomst bij de officiële opening van de nieuwe locatie van het iXperium Health
109943 oudere man in rolstoel kijkt uit raam in een het ziekenhuisgang
Beter samenwerken in wijkverplegingProject Zorg met de Wijk stimuleert preventie
65837 servicedesk vrouw helpt bij laptop
Actieonderzoek Lectoraat WijkverplegingPreventie in ouderenzorgnetwerk Groesbeek
120492 ouderenzorg met patient
102307 een acteur speelt een psychiatrisch patient in een rollenspel met een verpleegkundige

Contact met Kenniscentrum Duurzame Zorg?

Bezoekadres
Kapittelweg 33
6525 EJ  Nijmegen

Postadres
Postbus 6960
6503 GL  Nijmegen