Acute.Zorg@Home?!

Moet een kwetsbare thuiswonende oudere met een acute zorgvraag voor opname naar het ziekenhuis? Wijkverpleegkundigen kunnen de medische urgentie lastig inschatten. Ambulancezorgprofessionals kunnen de ondersteuningsbehoefte en de overdracht niet overzien. Wat kunnen de disciplines van elkaar leren?

280895 handen oudere en verzorger in beeld

Snelle info

Projectleiding

Sivera Berben, associate lector Acute Intensieve Zorg (projectleider), in samenwerking met Minke Nieuwboer, lector Wijkverpleging en Lilian Vloet, lector Acute Intensieve Zorg, HAN.

Subsidie

Het project Acute.Zorg@Home?! is gehonoreerd vanuit RAAK Publiek 2022. De HAN is penvoerder vanuit het Lectoraat Acute Intensieve Zorg van de Academie Gezondheid en Vitaliteit, in nauwe samenwerking met het lectoraat Wijkverpleging.

Consortium

Het consortium bestaat uit: de Regionale Ambulancevoorziening Gelderland-Zuid, ZZG Zorggroep, de Academische Huisartsenpraktijk Heijendaal, de V&VN Wijkverpleging, de V&VN Ambulancezorg en Ambulancezorg Nederland.

Looptijd

1 maart 2023 tot 31 februari 2025 (24 maanden).

Acute opname kwetsbare thuiswonende ouderen Rol wijkverpleegkundigen en ambulancezorgprofessionals

Een acute opname in het ziekenhuis van thuiswonende ouderen leidt voor hen vaak tot negatieve uitkomsten, zoals het vergroten van kwetsbaarheid, lichamelijke achteruitgang en functieverlies. Daarom is het belangrijk om een onnodige acute opname te voorkomen. 

Uit gespreksrondes met wijkverpleegkundigen blijkt dat zij het lastig vinden om de medische urgentie van een acute zorgvraag van ouderen goed in te schatten, en zodanig over te dragen naar de huisarts, zodat deze de urgentie begrijpt.

Ambulancezorgprofessionals geven aan dat zij de medische toestand juist goed in beeld hebben, maar de ondersteuningsbehoefte bij kwetsbare ouderen moeilijk in kunnen schatten. Ze weten niet wiens verantwoordelijkheid het is om de ondersteuningsbehoefte over te dragen. Beide disciplines kunnen van elkaar leren.

Doelstelling ontwerpgericht onderzoek Verminderen handelingsverlegenheid

Door ontwerpgericht onderzoek draagt het project Acute.Zorg@Home?! bij aan kennisuitwisseling en ontwikkeling van nieuwe toepasbare kennis en handvatten om de handelingsverlegenheid van wijkverpleegkundigen en ambulancezorgprofessionals te verminderen. 

Hiermee dragen we bij aan het oplossen van de knelpunten in de acute zorgverlening voor kwetsbare ouderen in de thuissituatie. We ondersteunen hiermee maatschappelijke ontwikkelingen die gericht zijn op het organiseren van zorg dicht bij de patiënt.

Plan van aanpak en werkwijze

De opzet en werkwijze is als volgt gefaseerd: 

 1. Systematische contextanalyse
  Het verder in kaart brengen van knelpunten en oorzaken met een PRISMA-analyse van echte casuïstiek van 6 acute opnames.
 2. Rapid review
  Het in kaart brengen van welke oplossingen, interventies er al in gebruik zijn via een rapid literatuurreview, aangevuld met -via een enquête verkregen- gegevens onder professionals in Nederland.
 3. Veldraadpleging
  Het verwerken van de opgehaalde informatie in een drietal ontwerpsessies, waarbij handvatten voor wijkverpleegkundigen en ambulancezorgprofessionals in co-creatie worden ontwikkeld.
 4. Cyclisch ontwerpen
  Het in een pilot uitproberen van deze handvatten op haalbaarheid.
 5. Pilot feasibility studie
  Met de uitkomsten het zo nodig aanpassen van de handvatten.
 6. Implementatie en disseminatie
  Het verspreiden van de opbrengsten onder betrokken professionals via diverse kanalen, kennissessies en in het HBO-onderwijs.

Onderzoek, onderwijs, beroepspraktijk Beoogde resultaten

Op drie aandachtsgebieden beogen we de volgende resulaten:

 • Onderzoek
  We leveren meer kennis en inzicht in bruikbare interventies die domeinoversteigende zorgcoördinatie stimuleren voor thuiswonende kwetsbare ouderen met een acute zorgvraag.
   
 • Onderwijs
  De kwetsbare oudere is voor studenten binnen de Academie Gezondheid en Vitaliteit een belangrijke patiëntenpopulatie. In de minoren Complexe zorg, Gerontologie en geriatrie, High care en Werken in de wijk, delen we de kennis uit het project.
   
 • Beroepspraktijk
  We leveren met dit project handvatten op die de werkwijze voor risico-inschatting, communicatie en overdracht van wijkverpleegkundigen en ambulancezorgprofessionals, ondersteunen. We zorgen er voor dat deze handvatten in een pilot in de regio Nijmegen getest, geëvalueerd en waar nodig zijn bijgesteld.

Meer weten?

Stuur voor vragen of meer informatie over dit project een mailbericht aan de projectleider: