HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Project

Nijmeegs Leerlandschap Wijkverpleegkundige Nieuwe Stijl

Dit project is bedoeld om deskundigheid te bevorderen bij wijkverpleegkundigen en docenten. Om het vak van wijkverpleegkundige goed te kunnen (blijven) uitvoeren is 'leren in de praktijk' onontbeerlijk.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
close-up drie mensen in gesprek
Project

Gemeenschappelijk wonen en sociale cohesie onder (oudere) bewoners

Als gevolg van de vergrijzing en een landelijk beleid dat inzet op het langer zelfstandig thuis wonen krijgen woningcorporaties te maken met een grotere groep (kwetsbare) oudere bewoners binnen hun huurderspopulatie.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
ouderen die deelnemen aan groepsactiviteiten
Flexibel onderwijs

Themaroute Waterstoftechniek

In de themaroute Waterstoftechniek werkt de student aan waterstofvraagstukken binnen de huidige studiebelasting. De themaroute levert dus geen extra studielast op, maar krijgt vorm in de keuzes die de student tijdens de studie maakt. Met name in de projecten, de stage en de afstudeeropdracht.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
Opstelling waterstof meting in Lab-2
Project

Meervoudige waardecreatie

Duurzaamheid staat steeds meer centraal in ondernemen. En dat moet ook, want onze huidige manier van produceren en consumeren is niet toekomstbestendig. Daarom zijn niet alleen economische waarde, maar ook sociale en ecologische waarde belangrijk. Hoe stimuleren we meervoudige waardecreatie?

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
centrum meervoudige waardecreatie, compilatie van stockbeelden 2020
Project

Prometheus

De beroepspraktijk van professionals die werken aan het op orde houden van dijken is sterk aan verandering onderhavig. Binnen beheerorganisaties zoals waterschappen en Rijkswaterstaat werken professionals aan de beoordeling, beheer & onderhoud, en versterking van waterkeringen.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
null
Project

Benefits of Art Therapy

Binnen dit project voeren we onderzoek uit naar effecten van beeldende therapie bij persoonlijkheidsstoornissen cluster B/C.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
student schilderen
Project

Richtlijnen in de wijkzorg

Vanuit het nationaal programma voor richtlijnontwikkeling hebben we 2 nationale richtlijnen voor wijkverpleegkundigen ontwikkeld. Een richtlijn over de omgang met eenzame patiënten. En een richtlijn palliatieve zorg in de thuissituatie. Het helpt wijkverpleegkundigen en andere professionals.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
Ouderenzorg
Project

Let op je Woorden

In het het onderzoeksproject 'Let op je Woorden' onderzoeken we wat het effect is van een communicatietraining voor fysiotherapeuten die structureel gericht is op het bevorderen van positieve verwachtingen van de patiënt met lage rugpijn.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
fysiotherapeute met patiënt
Project

Safe-End

Vaak moet er bij een spoed-ambulancerit zorg op locatie verleend worden (EHGV: Eerste Hulp Geen Vervoer). Dit legt een enorme druk op hbo-professionals in de ambulancezorg en de spoedzorgketen. Ze missen namelijk de handvatten om juist te handelen. In dit project onderzoeken we hoe we dit verbeteren.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
met ambulance jas hartmassage
Project

Kwalitatieve evaluatie leerwerktraject Dynamisch op Weg

Mensen zonder startkwalificatie hebben een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Werkleerbedrijf ‘Dynamisch op Weg’ is opgezet om onder andere jongeren en statushouders voor te bereiden op werk. Dit onder begeleiding van een jobcoach. Levert deze aanpak en samenwerking betekenisvolle resultaten op?

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
groep mensen achter laptop informeel