Mensen met een verstandelijke beperking intensiever betrekken bij keuzes in Goeden Doen

289887 Twee vrouwen aan tafel met laptop, verstandelijke beperking

Mensen met een verstandelijke beperking wil je zo goed mogelijk ondersteunen. Daarbij is het niet alleen belangrijk te luisteren naar hun wensen en behoeften, ook de normen en waarden van hun naasten en zorgprofessionals tellen mee.

Snelle info

Status

In uitvoering

Startdatum

1 juni 2021

Looptijd

2 jaar

Projectleider

Maaike Hermsen

Subsidie

Regieorgaan SIA (NWO)

Aanleiding van het project

Zorgprofessionals benoemen toegenomen zorg- en ondersteuningsvragen, hoge werk- administratie- en regeldruk en omgaan met complexe ethische dilemma’s als de voornaamste knelpunten van hun werk. Overtuigingen over wat goed is om te doen in complexe cases kunnen sterk uiteenlopen. Omgaan met die uiteenlopende overtuigingen vraagt om gezamenlijke reflectie en dialoog waarin verschillende kennis- en ervaringsbronnen worden afgewogen. Niet alleen wetenschappelijke en professionele kennis is van belang, maar ook ervaringskennis en kennis van waarden en normen van alle betrokkenen. 

Mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten willen intensiever betrokken worden bij de keuzes rondom ondersteuning en willen dat deze goed aansluit bij hun eigen wensen en behoeften. Zij zijn van mening dat de dialoog met hen moet worden verdiept en dat de communicatie kan worden verbeterd. Moreel beraad is een verzamelnaam voor bestaande vormen van methodische reflectie en dialoog over waarden en normen

Doel van het project

Cliëntparticipatie binnen moreel beraad is een manier om de ervaringskennis van cliënt en naasten te betrekken in het gesprek over goede zorg. Deze vorm staat nog in de kinderschoenen. Het meenemen van het cliënt- of naasten perspectief is geen garantie voor dialoog. Uit onderzoek over cliëntparticipatie binnen moreel beraad blijkt dat cliënten zich slechts ‘gedoogd’ voelen en niet gewaardeerd en geaccepteerd. 

In dit onderzoek staat juist het waarderen van overtuigingen, waarden en normen van alle gesprekspartners centraal; op welke manier is het mogelijk om gezamenlijk vorm te geven aan morele reflectie? Een participatieve aanpak biedt hier kansen toe. In dit project ontdekken mensen met een verstandelijke beperking, naasten en zorgprofessionals gezamenlijk de werkzame factoren in het vormgeven van morele reflectie. Door middel van waarderend onderzoek en ontwerp zullen we op zoek gaan naar geschikte uitwisselings- en ervaringsvormen van morele reflectie. Tot slot staat de implementatie en gebruik van die vormen binnen de organisatie en het onderwijs centraal. 

Dit project is mede gefinancierd door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Interview met Maaike HermsenBetere zorg door te luisteren naar ieders inner beliefs

“We willen beter leren luisteren naar mensen met een verstandelijke beperking, en hen meer betrekken bij onderzoek. Ook willen we professionals beter ondersteunen in hun werk. Ze ervaren veel druk. Wij hebben mensen met een verstandelijke beperking, naasten en zorgprofessionals gevraagd: waar lig jij wakker van? Het antwoord was dat ze meer zicht willen krijgen op hun interne overtuigingen, waarden en normen. Ze willen vooral dat die inner beliefs worden gezien en gehoord.”

254147 Onderzoek lector Maaike Hermsen

Contact over dit project?

Lector Maaike Hermsen

  • Maaike.Hermsen@han.nl
  • LectoraatEthiek van Verbinding met Mensen met een Verstandelijke Beperking

    Wij doen onderzoek naar het verbeteren van een betekenisvolle verbinding met mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten. Dit doen we met partijen uit het werkveld. We bekijken vooral hoe normatieve professionalisering van beroepskrachten kan bijdragen aan ondersteuning van deze groep.

    geestelijke zorgprofessional speelt muziek af bij vrouw met syndroom van down