236890 student in gesprek met wijkdocent en professional
  • Slim
  • Schoon
  • Sociaal

Praktijkonderzoek doen met studenten van andere academies, hoe lijkt je dat? Vanaf komend studiejaar kan het: interprofessioneel samenwerken aan een project. In een half jaar tijd doe je een berg extra praktijkervaring op. 2 docenten en 2 studenten vertellen waarom dat een heel goed idee is.

Veel actuele maatschappelijke vraagstukken zijn gebaat bij een interdisciplinaire aanpak. Dat vraagt om een nieuwe manier van werken. Een verpleegkundige kijkt met een ‘andere bril’ naar een vraagstuk dan een sociaal werker. Als je professionals wil opleiden die verder kijken dan hun eigen vakgebied, moet een kennisinstelling als de HAN hierop inspelen. De academies Mens en Maatschappij, Paramedische Studies en Gezondheid en Vitaliteit nemen het voortouw. Zij laten studenten van diverse opleidingen met elkaar samenwerken in een (onderzoeks)project. Dat doen ze in Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn (PZW).

Fair Health

Suzan Mooren, senior onderzoeker lectoraat/coördinator masteropleiding Paramedische Studies, vertelt: “Als HAN vinden we het belangrijk dat onze studenten bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijk relevante thema’s. Deze thema’s zijn tegenwoordig vaak zo complex dat we ze het beste interdisciplinair kunnen aanpakken. Denk bijvoorbeeld aan het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen tussen diverse bevolkingsgroepen (Fair Health). 

Om dat te bewerkstelligen is het belangrijk dat professionals uit verschillende vakgebieden (interdisciplinair) samenwerken. Hoe eerder onze studenten dat leren, hoe beter ze straks die ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken kunnen tackelen.”

391013 Portret van Suzan Mooren tijdens HAN Unexpexted

Structurele, interdisciplinaire samenwerking

“Wij leiden onze studenten op voor de toekomst,” aldus Nabela Zinad, hoofddocent en academieregisseur Mens en Maatschappij. “Daarom leren we ze om over de grenzen van hun beroep te kijken. Een interprofessionele afstudeeropdracht rust je hierop toe, door vanuit een breder blikveld te leren denken en doen. Dat geeft je een voorsprong in je toekomstige carrière. Je wordt professioneel flexibel en beschikt over een groter netwerk.” 

“Een praktijkvoorbeeld is een afstudeeronderzoek naar obesitas bij kinderen tussen de 8 en 12 jaar met een migratieachtergrond", vervolgt Nabela. Hierin werken studenten Voeding & Diëtetiek, Ergotherapie, Social Work en Verpleegkunde samen. Voor de kinderen die in de risicogroep zitten is deze interdisciplinaire aanpak gewenst. Je redt het niet om enkel vanuit een vakgebied te kijken naar het helpen voorkomen van obesitas bij deze groep. Omdat je met meer factoren te maken hebt, is een zogenaamde monodisciplinaire aanpak niet genoeg. Zo heb je onder meer te maken met factoren als beweeg- en leefstijladviezen, huisartsenzorg en materiële hulpverlening. Dat vraagt structurele samenwerking tussen de verschillende disciplines.”

Onze studenten dragen bij aan oplossingen voor complexe maatschappelijk relevante thema’s”

Werkwijze en taalgebruik op elkaar afstemmen

Studenten die al ervaring hebben opgedaan met deze aanpak zijn Harriet Bakker en Storm Graaf, beide vierdejaars student Verpleegkunde. Harriet: “Het mooie van interprofessioneel samenwerken is dat je een probleem benadert vanuit verschillende expertises. Bovendien leer je al doende hoe je jouw werkwijze en taalgebruik kunt aanpassen om beter samen te werken met mensen uit andere disciplines.” 

Storm: “Afgelopen semester hebben Harriet en ik samen met een student Voeding en Diëtetiek onderzoek gedaan naar het welzijn van ouderen in Lindenholt (stadsdeel in Nijmegen). Daarbij hebben we onderzocht wat er bij de ouderen leeft. Zo kom je gezamenlijk tot een conclusie of aanbeveling. Waar welzijnsmedewerkers ― of in dit geval beleidsmakers ― mee verder kunnen. Het is mooi dat je daarbij echt naar de mensen kijkt.”

Horizon verbreden

Harriet: “Interprofessioneel onderzoek voer je niet per se uit in een zorgsetting, zoals de reguliere route van de opleiding doet. Zo deden wij dus onderzoek in een wijk van Nijmegen. Omdat we uitgedaagd worden na te denken hoe we als verpleegkundige ons werk en onze taken kunnen invullen, verbreed je je horizon. Wat vind ik als verpleegkundige belangrijk, waar sta ik voor? Waar kan ik met mijn kennis en vaardigheden aan bijdragen?” 

Storm: “Door interprofessioneel aan een thema te werken kom je al snel op grotere, algemenere thema’s. Daarbij kun je denken aan bijvoorbeeld vergrijzing of eenzaamheid. Door over de grenzen van je eigen discipline te kijken, word je jezelf bewuster van je samenwerkingspartners en krijg je een bredere blik.”

Regionaal leernetwerk

Terug naar de docenten die graag een oproep doen naar het werkveld. Suzan: “We nodigen onze maatschappelijke partners en het bedrijfsleven van harte uit om gebruik te maken van het leernetwerk in de regio. Kun je een hulp gebruiken bij slagvaardige innovatie in je organisatie? Denk dan eens aan de HAN. We zijn altijd op zoek naar interessante, impactrijke stages en afstudeerprojecten. Die we kunnen koppelen aan maatschappelijke vraagstukken of beroepsontwikkeling.”

Meer wetenover de PZW-projecten

Studenten vanuit verschillende zorg en welzijn opleidingen die samenwerken aan vraagstukken vanuit de praktijk: dát is de kracht van de innovatieve onderwijseenheid Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn (PZW).

128832 GGM K33 kantine rood zitje groep studenten

Fair HealthSamen sociaal

Mensen met een laag opleidingsniveau of inkomen leven korter en voelen zich minder gezond. Daar willen we met focus Fair Health verandering in brengen. Hoe? Door in onderwijs en onderzoek aandacht te vragen voor die verschillen. We verbinden alle kennis die de HAN in huis heeft en betrekken partners uit de praktijk. Samen kunnen we verschil maken.

  • Slim
  • Schoon
  • Sociaal
Health vrouw man diversiteit focus zwaartepunt HAN