Onderzoek

Het lectoraat onderzoekt hoe de gebouwde omgeving de zelfredzaamheid van bewoners kan stimuleren door het ontwikkelen van ‘future friendly’ en ‘reactieve’ woonomgevingen. Hierbij staan de behoeften en leefstijl van de eindgebruikers centraal, zodat ze hun wensen en voorkeuren vorm kunnen geven.

Lectoraat architecture in health. Living labs

Het onderzoek kenmerkt zich door een multidisciplinaire aanpak op het gebied van bouw en gezondheidszorg, met een accent op de gebouwde woon- en leefomgeving van ouderen. Verschillende kennisdomeinen worden bij elkaar gebracht om van daaruit te komen tot geïntegreerde ruimtelijke concepten en toepassingen voor een duurzame en gezonde woonomgeving. We volgen de benadering van het Maatschappelijk Verantwoord Bouwen (MVB), waarbij een mensgerichte en integrale aanpak centraal staat. Als basis hiervoor worden methoden uit Design Thinking en Participatory Design gebruikt die zijn ingebed in social gerontological theories & innovation sciences

We onderscheiden 3 onderzoekslijnen

Projecten

The Art of Connection

Met dit project ontwikkelt het lectoraat een interactieve openbare ruimte om de sociale interactie tussen (oudere) bewoners in de wijk Coehoorn (Arnhem) te verbeteren.

328688 Coehoornpark ingang

KRAKE (Krachtige Kernen) - Woon Community

Het deelproject Woon Community richt zich op de vraag hoe we de fysieke woonomgeving van kleine kernen moeten inrichten om de leefbaarheid te kunnen optimaliseren.

321705 Co-creatie sessie met geeltjes tijdens een KRAKE overleg

Wijkgerichte Energietransitie

Klimaatverandering, sociale ongelijkheid en de nieuwe economie vragen om nieuwe, integrale antwoorden. De HAN werkt aan oplossingen die slim, schoon & sociaal zijn. Wijkgerichte Energietransitie is een programmalijn van Sustainable Energy & Environment (SEE).

118572 zonnepanelen met blauwe lucht

De Slimme Woonkamer

Stel je voor: Een leefomgeving die zich aanpast aan en anticipeert op de gebruiker met dementie. Een omgeving die de bewoner begrijpt en zorg levert. Een Slimme Woonkamer die de bewoner met dementie ondersteunt bij het uitvoeren van dagelijkste activiteiten.

Dames leest krant in empathische woning

Gemeenschappelijk wonen en sociale cohesie onder (oudere) bewoners

Als gevolg van de vergrijzing en een landelijk beleid dat inzet op het langer zelfstandig thuis wonen krijgen woningcorporaties te maken met een grotere groep (kwetsbare) oudere bewoners binnen hun huurderspopulatie.

ouderen die deelnemen aan groepsactiviteiten

Werkwijze

Het lectoraat maakt voor onderzoek gebruik van de Empathische Ontwerpmethode van Mohammadi (2017). Deze ontwerpmethode combineert de welbekende living lab-methodiek – waarbij ruimtelijke interventies, producten, diensten en technologieën worden ontwikkeld, geprototyped en gevalideerd in levensechte proeftuinen – met etnografische onderzoeksmethoden. Hierdoor worden ontwerpers en onderzoekers nóg beter in staat gesteld om de leefwereld van eindgebruikers te begrijpen en écht met hen mee te voelen en ervaren. De Empathische Ontwerpmethode onderscheidt vier stappen die telkens in nauwe samenwerking met de doelgroep worden doorlopen: Verkennen, Vertalen, Verwerken en Valideren. 

Verkennen

De stap ‘Verkennen’ richt zich op het verzamelen van zowel theoretische als ervaringskennis van de (toekomstige) gebruikers van bijvoorbeeld een ruimte, product of dienst. Deze ervaringen worden in de stap ‘Vertalen’ door ontwerpers omgezet naar ontwerpconcepten. Daarbij wordt samengewerkt met de doelgroep en zo goed mogelijk rekening gehouden met de context van de toekomstige gebruikspraktijk. In de stap ‘Verwerken’ worden er vervolgens in een proces van co-creatie met de doelgroep experimentele prototypen van de innovatie(s) gerealiseerd. Tot slot wordt in de laatste stap, ‘Valideren’, nagegaan of met de interventie het gewenste effect wordt bereikt en aan de wensen en behoeften van de gebruikers is voldaan. 

Samenwerking

Het lectoraat voert (samen met het werkveld en het onderwijs) multidisciplinair, empirisch wetenschappelijk en altijd praktijkgericht onderzoek uit, o.a. door intensief samen te werken met andere hogescholen en universiteiten, maatschappelijke organisaties (woningcorporaties) en het bedrijfsleven. In verschillende onderzoeks- en promotieprojecten zetten wbijvoorbeeld samen met woningbouwcoöperaties of ouderenbonden op. Waar mogelijk dragen studenten bij aan ons onderzoek. Daarnaast draagt AiH bij aan de opleidingen van de Academie Built Environment van de HAN. 

SamenwerkingsverbandTechnologie en Samenleving

Internationale concurrentie, hoogwaardige technologie en eisen op het gebied van duurzaamheid speelt een steeds grotere rol voor bedrijven. Ze streven dus naar innovatieve, efficiënte en effectieve producten en diensten. Samenwerkingsverband Technologie en Samenleving werkt aan ondersteunende en innovatieve onderzoeksprojecten voor het werkveld. Samen met het onderwijs. We dragen bij aan de kwaliteit van het onderwijs, de innovatieve kracht van de beroepspraktijk én een duurzame samenleving.

distributiecentrum