Project De Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen

Twee jonge vrouwen praten, een met fiets

Een Werkplaats Sociaal Domein is een samenwerking tussen gemeenten, lectoraat, opleidingen van een hogeschool en partijen in welzijn en zorg. Zij werken aan regionale maatschappelijke vraagstukken.

In Arnhem en Nijmegen werken we samen met ons regionale netwerk aan 'Sociale kwaliteit in de sociale basis'. Dit betekent dat we ons inzetten voor de mogelijkheden voor eenieder om te participeren op een manier die bij die persoon past en hem/haar goed doet. En dat we kijken hoe inwoners, vrijwilligers, professionals en ervaringsdeskundigen in wijken en dorpen daar samen aan kunnen bijdragen. Hoe zorg je dat mensen in een kwetsbare positie volwaardig kunnen meedoen in de samenleving? 

Kennisclip over Sociale KwaliteitBekijk de kennisclip

Lector Lisbeth Verharen van het Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit vertelt in deze kennisclip over Sociale Kwaliteit.

De leerateliers van de werkplaatsBekijk onze nieuwe video

De Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen werkt aan een breed scala van thema's zoals het bespreekbaar maken van armoede, jonge mantelzorgers en betekenisvol contact. We kijken hoe inwoners, vrijwilligers, professionals en ervaringsdeskundigen in wijken en dorpen daar samen aan kunnen bijdragen. Dit doen we in verschillende leerateliers. In deze video vertellen we er meer over.

Nieuws en publicaties

Publicatie: Werken aan bestaanszekerheid

Wat is er nodig om aan bestaanszekerheid te werken in de sociale basis? En hoe voorkomen we problemen die te maken hebben met bestaanszekerheid? Deze publicatie biedt een handreiking aan actoren in de sociale basis en stelt daarbij het perspectief van de inwoner centraal. Bestaansonzekerheid betekent dat mensen niet zelf of met anderen kunnen voorzien in bestaansvoorwaarden. Bestaansonzekerheid en armoede worden daarom vaker in één adem genoemd.

136334 Nijmegen mensen in winkelstraat met kerk op achtergrond

Sociale basis op orde: minder praten, meer doen!

De afgelopen jaren werkte de Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen aan thema's zoals armoede, de sociale kant van duurzaamheid, sociale kwaliteit en mantelzorgers. Tijdens het symposium 'Samen werken aan sociale kwaliteit' op 14 april 2022 blikten we hierop terug en vooruit. Samen met onder andere gastspreker Guido Walraven, docent-onderzoeker Joos Meester en natuurlijk professionals en vrijwilligers uit het werkveld.

396875 Bezoekers van het symposium Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen van april 2022 in Fort Lent.

Keynote: Bestaanszekerheid door de bril van sociale kwaliteit

Tijdens het online event van de landelijke Werkplaatsen Sociaal Domein, begin 2022, gaf lector Lisbeth Verharen een keynote over bestaanszekerheid door de bril van sociale kwaliteit.

240925 still video laaggeletterdheid Lisbeth Verharen

Hoe realiseren we de energietransitie in kansarme wijken?

Een effectieve en rechtvaardige energietransitie in kansarme wijken stuit op gebrek aan kennis over de diversiteit aan energiepraktijken van bewoners, en over hoe bewoners te betrekken bij de renovatie van slecht geïsoleerde huizen. Een consortium van onderzoekers, waaronder de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen gaat nu de noodzakelijke kennis en oplossingen ontwikkelen om deze energietransitie te ondersteunen.

285935 Kolpingwijk Nijmegen. Zwaartepunt Health

Essay: Sociale Kwaliteit voor een sterke Sociale Basis

Definities en opvattingen over wat de sociale basis is verschillen. Wij omschrijven het als het geheel aan informele en formele diensten, voorzieningen en relaties in de leefomgeving van mensen, die eraan bijdragen dat mensen tot hun recht komen en kunnen floreren. Hoe kunnen we de sociale basis versterken en monitoren? Waarom is de sociale basis belangrijk?

Twee jonge vrouwen praten, een met fiets

Voorwaarden voor sociale kwaliteit

In de Werkplaats Sociaal Domein werken verschillende organisaties en mensen met elkaar samen aan de 4 voorwaarden van Sociale Kwaliteit: 

 • Sociaaleconomische zekerheid (basisbehoeften zoals werk, inkomen, wonen, veiligheid). 
 • Sociale inclusie (toegankelijkheid en responsiviteit van groepen, organisaties en systemen). 
 • Sociale cohesie (verbondenheid op basis van respect, erkenning en wederkerigheid).
 • Sociale empowerment (mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en zelfbeschikking ondersteund door sociale relaties en structuren).

Doel

Het uiteindelijke doel van de Werkplaats Sociaal Domein is het bevorderen van inclusie en de mogelijkheden tot participatie van burgers in kwetsbare situaties. Het uitgangspunt is altijd: de leefwereld van cliënten en hun directe omgeving.  

Aan de hand van sociale kwesties werken we aan sociale kwaliteit. Dat doen we in leerateliers. 

Leerateliers van de Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen

Wie zijn wij? Achtergrond

In de Werkplaatsen Sociaal Domein werken sociaal professionals, beleidsmedewerkers, onderzoekers, docenten, studenten en cliënten samen in lerende onderzoekspraktijken. Uniek aan de Werkplaatsen Sociaal Domein is het samenspel tussen vorm, relatie en inhoud.  

Werkplaatsen zijn leer- werk- en onderzoeksgemeenschappen. Hun kracht is de combinatie van onderzoek, opleiding, praktijk en beleid. Dit is het fundament van de werkplaatsen. De opgedane kennis wordt gebruikt voor de opleiding van nieuwe professionals. En voor de bijscholing van sociaal werkers. Eigenlijk zijn werkplaatsen broedplaatsen, waarbij resultaten bijdragen aan de eigen regio maar ook aan de andere werkplaatsen.  

Het regionale netwerk van de werkplaats is duurzaam. Relaties zijn gebaseerd op vertrouwen, gelijkwaardigheid en nabijheid.

De activiteiten van de Werkplaatsen zijn samen te vatten in 4 O’s: 

 • Onderzoek 

 • Ontwikkeling 

 • Onderwijs 

 • Ondersteuning 

 

Uit de activiteiten volgen rapporten, adviezen, boeken, methodieken, werkvormen en onderwijsmodules op. Professionals, informele ondersteuners en toekomstige beroepskrachten in het Sociaal Domein kunnen gebruik maken van deze kennis en kunde. De kennis en ervaringen uit de praktijk worden via de Werkplaatsen weer doorgegeven aan het onderwijs en andere kennisinstellingen.  

Daarnaast organiseren de Werkplaatsen ontmoetingen, netwerkbijeenkomsten, themabesprekingen en leer- en ontwikkelsessies.  

 

4 voorwaarden voor sociale kwaliteit

In de Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen staat het werken en leren vanuit het perspectief van de burger centraal. Dat doen we door integraal te werken aan de 4 voorwaarden van Sociale Kwaliteit: 

 

 • Sociaaleconomische zekerheid (basisbehoeften zoals werk, inkomen, wonen, veiligheid). 

 • Sociale inclusie (toegankelijkheid en responsiviteit van groepen, organisaties en systemen). 

 • Sociale cohesie (verbondenheid op basis van respect, erkenning en wederkerigheid). 

 • Sociale empowerment (mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en zelfbeschikking ondersteund door sociale relaties en structuren). 

 

Ons werkgebied

De Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen is actief in Nijmegen, Arnhem, Overbetuwe, Heumen, Venlo, De Liemers (Zevenaar, Duiven, Westervoort), CGM (Cuijk, Grave, Mill, St. Hubert)  en Lingewaard.

Onderstaande overzichtspagina geeft een beeld van de thema’s waar de werkplaats sociaal domein zich op richt en in welke lokale contexten we met deze thema’s bezig zijn. Tevens is zichtbaar wie de trekkers zijn van de thema’s. Dit netwerk is voortdurend in beweging. Het is dus mogelijk dat de huidige situatie afwijkt van het beeld in dit netwerkplaatje. Open hier het interactieve netwerkplaatje.

studenten overleggen
Buurtbewoners met elkaar in overleg

Werkplaatsen Sociaal Domein

De Werkplaatsen Sociaal Domein zijn in 2016 gestart met de organisatie van brede samenwerkingsverbanden tussen lectoraten, hogescholen, gemeenten en organisaties. De Werkplaatsen zijn verbreed naar het hele sociale domein van maatschappelijke ondersteuning, jeugd en participatie. Er zijn op dit moment 15 regionale werkplaatsen actief, verspreid over heel Nederland. Elke werkplaats bestaat uit een samenwerkingsverband tussen hogescholen, zorg- en welzijnsinstellingen, gemeenten en cliëntenorganisaties en kennisinstellingen. Samen bepalen en voeren zij een regionale kennis- en ontwikkelagenda uit om de aanpak van vraagstukken die spelen in het sociaal domein te verbeteren. Een Werkplaats Sociaal Domein heeft de vorm van een leerinfrastructuur, waarin onderzoek en implementatie hand in hand gaan.

In het magazine 'Op afstand nabij' lees je wat de verschillende Werkplaatsen zoal doen.

28618 studenten overleggen in lokaal

4 landelijke hoofdthema's

De 15 Werkplaatsen zijn verspreid over heel Nederland. Ze richten zich op verschillende thema's in het sociaal domein.  De vier hoofdthema's zijn:  

 • Lerende praktijken  

 • Armoede 

 • Sociale basis 

 • Ervaringsdeskundigheid 

Wil je meer weten over de Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen?

Lisbeth Verharen, HAN lector Versterken van Sociale Kwaliteit

 • lisbeth.verharen@han.nl
 • LectoraatVersterken van Sociale Kwaliteit

  De Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen is onderdeel van het HAN -lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit. Rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en menswaardigheid zijn de centrale waarden van sociale kwaliteit. Het Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit is gericht op sociale kwaliteit als middel om achterstellingen te doorbreken. Wij willen de kwaliteit van leven van mensen verbeteren.