College van Bestuur

Het College van Bestuur is belast met het besturen van de hogeschool. Het legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Leden College van Bestuur

Het College van Bestuur bestaat uit voorzitter dr. Kees Boele, lid drs. Bridget Kievits en lid Yvonne de Haan RE

Secretaris van het college is mr. drs. Wouter Bouw. Te bereiken via Wouter.Bouw@han.nl

Taken

Het College van Bestuur (CvB) bestuurt en vertegenwoordigt de HAN. De taken van het CvB zijn vastgelegd in de wet en het statuut van de Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Daarnaast liggen de taken en bevoegdheden van het CvB vast in het Bestuursreglement van de HAN.

Het college is verantwoordelijk voor het opstellen van het Instellingsplan van de HAN. Tevens is het college verantwoordelijk voor de realisatie van de strategie en doelstellingen uit het Instellingsplan en de resultaatontwikkeling hierin.

Goed bestuur

De HAN verantwoordt zich als maatschappelijke instelling open en transparant naar haar omgeving. De HAN wil daarbij beoordeeld worden op het realiseren van haar doelstellingen en de dialoog aangaan met betrokken stakeholders over haar beleid. De HAN past de Branchecode goed bestuur hogescholen, opgesteld door de Vereniging Hogescholen, toe. Hierover verantwoordt de HAN zich in het jaarverslag en op diverse plekken van deze website.

Verantwoording

Het CvB legt op 2 manieren verantwoording af: verticaal en horizontaal. Het jaarverslag en de managementrapportages zijn belangrijke instrumenten in zowel de verticale als horizontale verantwoording. De verticale verantwoording vindt plaats naar de minister van OCW. Intern rapporteert het CvB aan de Raad van Toezicht.

Horizontale verantwoording vindt sinds 2017 plaats via een ronde tafelgesprek met stakeholders die actief betrokken zijn bij de realisatie van het Instellingsplan.

Daarnaast kent de HAN kent vele vormen van horizontale dialoog en verantwoording. Naar studenten en medewerkers onder andere via de medezeggenschapsorganen en opleidingscommissies.

Werkveld-/beroepenveldcommissies hebben hun rol in de bewaking van de kwaliteit van het onderwijs. Verder kennen verschillende organisatieonderdelen een aparte Raad van Advies.

Informeel

Naast deze vormen van formele verantwoording en dialoog is het CvB van de HAN vooral ook gemotiveerd om de informele dialoog te voeren. Op die manier wil het college zich kritisch laten aanspreken op het reilen en zeilen van de HAN. Zij belegt daartoe werkbezoeken aan instituten, opleidingen en service units en bijeenkomsten met studenten en docenten. Daarnaast ontvangt de HAN regelmatig externe stakeholders.

Bezoldiging

De HAN conformeert zich aan de sectorale bezoldigingsmaxima voor bestuurders in het hbo, conform de Bezoldigingscode bestuurders hogescholen en het bezoldigingsmaximum van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

In onderstaande tabel staan de bezoldiging en de declaraties van het College van Bestuur over het jaar 2018. Het individueel WNT-maximum is € 189.000,- per persoon.

Overzicht bezoldiging College van Bestuur 2018

2018 bedragen x € 1

Dr. C.P. Boele

Dr. IJ.J.H. Breukink

Dr. ing. D.M. de Jong

Drs. B.M.
Kievits

Y.E.A.M.
de Haan RE

Functiegegevens

Voorzitter CvB

Lid CvB

Lid CvB

Lid CvB

Lid CvB

Aanvang en einde functievervulling in 2018

1/1 - 31/12

1/1 -
31/10

1/1 -
27/3

1/9 - 31/12

1/10 - 31/12

Omvang dienstverband 2018 (in fte)

1,00

0,80

1,00

0,80

1,00

Gewezen topfunctionaris?

nee

nee

nee

nee

nee

(Fictieve) dienstbetrekking?

ja

ja

ja

ja

ja

 

 

 

 

 

 

Bezoldiging

 

 

 

 

 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 176.403

€ 114.157

€ 46.434

€ 45.365

€ 42.772

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 19.104

€ 12.914

€ 4.604

€ 5.173

€ 4.866

Subtotaal

€ 195.507

€ 127.071

€ 51.038

€ 50.538

€ 47.638

 

 

 

 

 

 

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

€ 189.000

€ 125.931

€ 44.531

€ 50.538

€ 47.638

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.


Nabetaling 2017 in 2018
 

€ 6.507

€ 1.140

€ 6.507

n.v.t.

n.v.t.

Totale bezoldiging 2018

€ 195.507*

€ 127.071*

€ 51.038**

€ 50.538

€ 47.638

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.


Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling
 

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Bron: HAN Jaarverslag 2018

 

* De totale bezoldiging 2018 wijkt af van het individuele bezoldigingsmaximum, maar betreft geen overschrijding. Dit wordt veroorzaakt door opgebouwde rechten inzake vakantie-uitkering die uitbetaald zijn in 2018, maar betrekking hebben op 2017 en de overgang van jaarlijks uitbetalen van vakantieuitkering naar maandelijks vanaf 1 juni 2018.
** De totale bezoldiging 2018 wijkt af van het individuele bezoldigingsmaximum, maar betreft geen overschrijding. Dit wordt veroorzaakt door opgebouwde rechten inzake vakantie-uitkering die uitbetaald zijn in 2018, maar betrekking hebben op 2017.

Declaratiebeleid

De HAN kent een door de Raad van Toezicht geformaliseerd declaratiebeleid voor leden van het College van Bestuur. Dit bevat inhoudelijke normering en een afspraak over de te volgen procedure van aftekenen van declaraties en jaarlijkse beoordeling door de Remuneratiecommissie van het totaaloverzicht van declaraties.

Overzicht declaraties College van Bestuur HAN 2018

 

Dr. C.P. Boele 

Dr. IJ.J. Breukink

Dr. ing. D.M. de Jong

Drs. B.M. Kievits

Y.E.A.M.
de Haan RE

Representatiekosten

€ 930,17

-

-

-

-

Reiskosten binnenland

€ 2.520,08

-

€ 775,64

-

Reiskosten buitenland

€ 260,50

€ 260,50

-

-

-

Overige kosten

€ 120,00

-

-

€ 802,04

€ 121,10

Totaal bestuurskosten

€ 3.804,10

€ 260,50

-

€ 1.577,68

€ 121,10

Bron: HAN Jaarverslag 2018