College van Bestuur

Het College van Bestuur heeft als taak om onze kennisinstelling te besturen. Het legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.


Leden College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB) bestaat uit waarnemend voorzitter Yvonne de Haan RE en lid drs. Bridget Kievits, en per 1 september 2020 start drs. Rob Verhofstad als voorzitter. Hij is nu vice-voorzitter van het CvB van de Hanzehogeschool Groningen.

Secretaris van het college is Manon Polak (a.i), bereikbaar via Manon.Polak@han.nl

Taken

Het CvB bestuurt en vertegenwoordigt de HAN. Het college is verantwoordelijk voor:

  • het opstellen van het Instellingsplan van de HAN;
  • de realisatie van de strategie en doelstellingen uit het Instellingsplan;
  • de resultaatontwikkeling hierin.

De taken zijn vastgelegd in de wet en het statuut van de Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Daarnaast liggen de taken en bevoegdheden van het CvB vast in het bestuursreglement​ van de HAN.

Mandaten en volmachten

Het CvB kan taken en bevoegdheden overdragen aan andere functionarissen, door mandaten en volmachten te geven. Het college heeft sommige functionarissen een volmacht verleend, om namens de HAN een rechtshandeling aan te gaan. Welke volmachten dit zijn, ligt vast in het overzicht van volmachten en gevolmachtigde functionarissen.

Goed bestuur

De HAN is een maatschappelijke instelling. We verantwoorden ons open en transparant naar onze omgeving. We willen daarbij beoordeeld worden op het realiseren van onze doelstellingen en de dialoog aangaan met betrokken stakeholders over ons beleid. Lees meer over het onderwerp Goed bestuur.

Verantwoording

Het College van Bestuur legt op 2 manieren verantwoording af: verticaal en horizontaal. De verticale verantwoording is de verplichte verantwoording, de horizontale is de vrijwillige verantwoording richting stakeholders.

  • Het jaarverslag en de managementrapportages zijn belangrijke instrumenten in zowel de verticale als horizontale verantwoording.
  • De verticale verantwoording vindt plaats naar de minister van OCW. Intern rapporteert het CvB aan de Raad van Toezicht.
  • Horizontale verantwoording vindt sinds 2017 plaats via een rondetafelgesprek met stakeholders die actief betrokken zijn bij de realisatie van het Instellingsplan.

Daarnaast kent de HAN ook andere vormen van horizontale dialoog en verantwoording. Bijvoorbeeld naar studenten en medewerkers, via de medezeggenschapsorganen en opleidingscommissies.

Informeel

Naast deze vormen van formele verantwoording en dialoog is het CvB vooral ook gemotiveerd om de informele dialoog te voeren. Op die manier wil het college zich kritisch laten aanspreken op het reilen en zeilen van de HAN. Daarom organiseert ze werkbezoeken aan instituten, opleidingen en service units en bijeenkomsten met studenten en docenten. Daarnaast ontvangt de HAN regelmatig externe stakeholders.

Bezoldiging

De HAN conformeert zich aan de sectorale bezoldigingsmaxima voor bestuurders in het hbo, conform de Bezoldigingscode bestuurders hogescholen en het bezoldigingsmaximum van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

In onderstaande tabel staan de bezoldiging en de declaraties van het College van Bestuur over het jaar 2018. Het individueel WNT-maximum is € 189.000,- per persoon.

Overzicht bezoldiging College van Bestuur 2018

2018 bedragen x € 1

Dr. C.P. Boele

Dr. IJ.J.H. Breukink

Dr. ing. D.M. de Jong

Drs. B.M.
Kievits

Y.E.A.M.
de Haan RE

Functiegegevens

Voorzitter CvB

Lid CvB

Lid CvB

Lid CvB

Lid CvB

Aanvang en einde functievervulling in 2018

1/1 - 31/12

1/1 -
31/10

1/1 -
27/3

1/9 - 31/12

1/10 - 31/12

Omvang dienstverband 2018 (in fte)

1,00

0,80

1,00

0,80

1,00

Gewezen topfunctionaris?

nee

nee

nee

nee

nee

(Fictieve) dienstbetrekking?

ja

ja

ja

ja

ja

 

 

 

 

 

 

Bezoldiging

 

 

 

 

 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 176.403

€ 114.157

€ 46.434

€ 45.365

€ 42.772

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 19.104

€ 12.914

€ 4.604

€ 5.173

€ 4.866

Subtotaal

€ 195.507

€ 127.071

€ 51.038

€ 50.538

€ 47.638

 

 

 

 

 

 

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

€ 189.000

€ 125.931

€ 44.531

€ 50.538

€ 47.638

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.


Nabetaling 2017 in 2018
 

€ 6.507

€ 1.140

€ 6.507

n.v.t.

n.v.t.

Totale bezoldiging 2018

€ 195.507*

€ 127.071*

€ 51.038**

€ 50.538

€ 47.638

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.


Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling
 

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Bron: HAN Jaarverslag 2018

 

* De totale bezoldiging 2018 wijkt af van het individuele bezoldigingsmaximum, maar betreft geen overschrijding. Dit wordt veroorzaakt door opgebouwde rechten inzake vakantie-uitkering die uitbetaald zijn in 2018, maar betrekking hebben op 2017 en de overgang van jaarlijks uitbetalen van vakantieuitkering naar maandelijks vanaf 1 juni 2018.
** De totale bezoldiging 2018 wijkt af van het individuele bezoldigingsmaximum, maar betreft geen overschrijding. Dit wordt veroorzaakt door opgebouwde rechten inzake vakantie-uitkering die uitbetaald zijn in 2018, maar betrekking hebben op 2017.

Declaratiebeleid

De HAN kent een door de Raad van Toezicht geformaliseerd declaratiebeleid voor leden van het College van Bestuur. Dit bevat inhoudelijke normering en een afspraak over de te volgen procedure van aftekenen van declaraties en jaarlijkse beoordeling door de Remuneratiecommissie van het totaaloverzicht van declaraties.

Overzicht declaraties College van Bestuur HAN 2018

 

Dr. C.P. Boele 

Dr. IJ.J. Breukink

Dr. ing. D.M. de Jong

Drs. B.M. Kievits

Y.E.A.M.
de Haan RE

Representatiekosten

€ 930,17

-

-

-

-

Reiskosten binnenland

€ 2.520,08

-

€ 775,64

-

Reiskosten buitenland

€ 260,50

€ 260,50

-

-

-

Overige kosten

€ 120,00

-

-

€ 802,04

€ 121,10

Totaal bestuurskosten

€ 3.804,10

€ 260,50

-

€ 1.577,68

€ 121,10

Bron: HAN Jaarverslag 2018