College van Bestuur

Het College van Bestuur heeft als taak om onze kennisinstelling te besturen. Het legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

256932 College van Bestuur, Bridget Kievits, Rob Verhofstad, Yvonne de Haan

Leden College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB) bestaat per 1 september 2020 uit voorzitter drs. Rob Verhofstad, vicevoorzitter Yvonne de Haan RE en lid drs. Bridget Kievits

Secretaris van het college is Wilma Ewalds:
E Wilma.Ewalds@han.nl

256932 College van Bestuur, Bridget Kievits, Rob Verhofstad, Yvonne de Haan

Taken College van Bestuur

Het CvB bestuurt en vertegenwoordigt de HAN. Het college is verantwoordelijk voor:

  • het opstellen van het Instellingsplan van de HAN;
  • de realisatie van de strategie en doelstellingen uit het Instellingsplan;
  • de resultaatontwikkeling hierin.

De taken zijn vastgelegd in de wet en het statuut van de Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Daarnaast liggen de taken en bevoegdheden van het CvB vast in het bestuursreglement​ van de HAN.

Mandaten en volmachten

Het CvB kan taken en bevoegdheden overdragen aan andere functionarissen, door mandaten en volmachten te geven. Het college heeft sommige functionarissen een volmacht verleend, om namens de HAN een rechtshandeling aan te gaan. Welke volmachten dit zijn, ligt vast in het overzicht volmachten en gevolmachtigde functionarissen.

409848 Het CvB bezoekt de Academie Educatie en volgt presentaties over flexibilisering van het onderwijs, samenwerken met het werkveld en organisatie-ontwikkeling. Geplaatst door HB.
389340 Sportkunde kijken telefoon buiten 2022 papendal
Statement van het CvBOorlog in Oekraïne
322676 vlaggen, Arnhem, branding, signing, vlaggenmast, banieren, trio zwart rood wit
373824 Werkbezoek aan ACE Mobility op de Automotive Campus in Helmond op 31 januari 2022
De HAN als veilige studeer- en werkomgevingHet CvB over grensoverschrijdend gedrag
348223 Vier internationale studenten lopen door de gang
Nieuwjaarswens Rob VerhofstadOpen Up
365811 Zonsopkomst aan het strand

Goed bestuur

De HAN is een maatschappelijke instelling. We verantwoorden ons open en transparant naar onze omgeving. We willen daarbij beoordeeld worden op het realiseren van onze doelstellingen en de dialoog aangaan met betrokken stakeholders over ons beleid. Lees meer over het onderwerp Goed bestuur.

Verantwoording College van Bestuur

Het College van Bestuur legt op 2 manieren verantwoording af: verticaal en horizontaal. De verticale verantwoording is de verplichte verantwoording, de horizontale is de vrijwillige verantwoording richting stakeholders.

  • Het jaarverslag en de managementrapportages zijn belangrijke instrumenten in zowel de verticale als horizontale verantwoording.
  • De verticale verantwoording vindt plaats naar de minister van OCW. Intern rapporteert het CvB aan de Raad van Toezicht.
  • Horizontale verantwoording vindt sinds 2017 plaats via een rondetafelgesprek met stakeholders die actief betrokken zijn bij de realisatie van het Instellingsplan.

Daarnaast kent de HAN ook andere vormen van horizontale dialoog en verantwoording. Bijvoorbeeld naar studenten en medewerkers, via de medezeggenschapsorganen en opleidingscommissies.

Informeel

Naast deze vormen van formele verantwoording en dialoog is het CvB vooral ook gemotiveerd om de informele dialoog te voeren. Op die manier wil het college zich kritisch laten aanspreken op het reilen en zeilen van de HAN. Daarom organiseert ze werkbezoeken aan instituten, opleidingen en service units en bijeenkomsten met studenten en docenten. Daarnaast ontvangt de HAN regelmatig externe stakeholders.

Bezoldiging College van Bestuur

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op de Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, de geldende klasse-indeling is G. Het daarbij horende bezoldigingsmaximum is € 194.000.

De complexiteitspunten zijn per criterium als volgt:

a. gemiddelde totale baten per boekjaar (10 complexiteitspunten);
b. gemiddeld aantal studenten (5 complexiteitspunten);
c. gewogen onderwijssoorten of sectoren (5 complexiteitspunten).

In onderstaande tabel is de bezoldiging 2020 verantwoord. Voor de verantwoording is gekozen voor het Verantwoordingsmodel WNT van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De binnen onze organisatie geïdentificeerde leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking hebben geen dienstbetrekking bij meerdere WNT-plichtige instelling(en) als leidinggevende topfunctionaris (die zijn aangegaan met ingang van 1 januari 2018).

Overzicht bezoldiging 2020

Bedragen x € 1

Dr. C.P. Boele Drs. L.J.M. Verhofstad Y.E.A.M.
de Haan RE
Drs. B.M.
Kievits
Functiegegevens Voorzitter CvB Voorzitter CvB Vicevoorzitter CvB Lid CvB
Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01 - 15/03 01/09 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12
Omvang dienstverband 2020 (als deeltijdfactor in fte 1,00 1,00 1,00 0,80
Dienstbetrekking? ja ja ja ja

Bezoldiging

 

 

 

 
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 36.661 59.692 179.075 143.260
Beloningen betaalbaar op termijn 4.528 7.308 21.925 17.540
Subtotaal 41.188 67.000 201.000 160.800
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 41.188 67.000 201.000 160.800
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Totale bezoldiging 2020 41.188 67.000 201.000 160.800
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling
n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Bron: HAN Jaarverslag 2020  

Overzicht bestuurskosten en declaraties 2020

 

Dr. C.P. Boele  Drs. L.J.M. Verhofstad Drs. B.M. Kievits      Y.E.A.M.
de Haan RE
Totaalbedrag    
Representatie € 77,80 - - - € 77,80
Reiskosten binnenland - € 139,76  € 101,32 € 130,91 € 371,99
Reiskosten buitenland - - - - -
Overige kosten - € 1.993,00 € 1.189,10 € 124,50 € 3.306,60
Totaal bestuurskosten en declaraties € 77,80 € 2.132,76 € 1.290,42 € 255,41 € 3.756,39
Bron: HAN Jaarverslag 2020    

Declaratiebeleid

De HAN kent een door de Raad van Toezicht geformaliseerd declaratiebeleid voor leden van het College van Bestuur. Dit bevat inhoudelijke normering en een afspraak over de te volgen procedure van aftekenen van declaraties en jaarlijkse beoordeling door de Remuneratiecommissie van het totaaloverzicht van declaraties.