College van Bestuur

Het College van Bestuur heeft als taak om onze kennisinstelling te besturen. Het legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

College van Bestuur, Bridget Kievits, Rob Verhofstad, Yvonne de Haan

Leden College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB) bestaat per 1 september 2020 uit voorzitter drs. Rob Verhofstad, vicevoorzitter Yvonne de Haan RE en lid drs. Bridget Kievits

Secretaris van het college is Wilma Ewalds, bereikbaar via:
E CvB@han.nl

Bridget, Rob en Yvonne

Taken College van Bestuur

Het CvB bestuurt en vertegenwoordigt de HAN. Het college is verantwoordelijk voor:

  • het opstellen van het Instellingsplan (Koersbeeld) van de HAN;
  • de realisatie van de strategie en doelstellingen uit het Koersbeeld;
  • de resultaatontwikkeling hierin.

De taken zijn vastgelegd in de wet en het statuut van de Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Daarnaast liggen de taken en bevoegdheden van het CvB vast in het bestuursreglement​ van de HAN.

Mandaten en volmachten

Door mandaten en volmachten te geven kan het CvB taken en bevoegdheden overdragen aan andere functionarissen. Het college heeft sommige functionarissen een volmacht verleend om namens de HAN een rechtshandeling aan te gaan. Welke volmachten dit zijn, ligt vast in het overzicht volmachten en gevolmachtigde functionarissen.

AFEM studenten buiten plein Arnhem
Eindejaarscolumn Rob VerhofstadLa petite bonté
kerst header
vlaggen, Arnhem, branding, signing, vlaggenmast, banieren, trio zwart rood wit
Docentonderzoeker Joke Westra geeft in HAN WATTS uitleg aan een delegatie van OCW die op 8 maart 2023 de academie Engineering en Automotive bezocht.
Voor alle HAN'ersNieuwjaarswens voor 2023
Zonsopkomst aan het strand

Goed bestuur

De HAN is een maatschappelijke instelling. We verantwoorden ons open en transparant naar onze omgeving. Daarbij willen we beoordeeld worden op het realiseren van onze doelstellingen en de dialoog aangaan met betrokken stakeholders over ons beleid. Lees meer over het onderwerp Goed bestuur.

Verantwoording College van Bestuur

Het College van Bestuur legt op 2 manieren verantwoording af: verticaal en horizontaal. De verticale verantwoording is de verplichte verantwoording, de horizontale is de vrijwillige verantwoording aan stakeholders.

  • Het jaarverslag en de managementrapportages zijn belangrijke instrumenten in zowel de verticale als horizontale verantwoording.
  • De verticale verantwoording vindt plaats naar de minister van OCW. Intern rapporteert het CvB aan de Raad van Toezicht.
  • Horizontale verantwoording vindt sinds 2017 plaats via een rondetafelgesprek met stakeholders die actief betrokken zijn bij de realisatie van het Instellingsplan.

Daarnaast kent de HAN ook andere vormen van horizontale dialoog en verantwoording. Bijvoorbeeld naar studenten en medewerkers, via de medezeggenschapsorganen en opleidingscommissies.

Informeel

Naast deze vormen van formele verantwoording en dialoog is het CvB vooral gemotiveerd om de informele dialoog te voeren. Op die manier wil het college zich kritisch laten aanspreken op het reilen en zeilen van de HAN. Daarom organiseert ze werkbezoeken aan instituten, opleidingen en service units en bijeenkomsten met studenten en docenten. Daarnaast ontvangt de HAN regelmatig externe stakeholders.

Bezoldiging College van Bestuur

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op de Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. De geldende klasse-indeling is G; het daarbij horende bezoldigingsmaximum is € 209.000.

De complexiteitspunten per criterium zijn als volgt:

a. gemiddelde totale baten per boekjaar (10 complexiteitspunten);
b. gemiddeld aantal studenten (5 complexiteitspunten);
c. gewogen onderwijssoorten of sectoren (5 complexiteitspunten).

In de onderstaande tabel is de bezoldiging 2021 verantwoord. Voor de verantwoording is gekozen voor het Verantwoordingsmodel WNT van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De binnen onze organisatie geïdentificeerde leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking hebben geen dienstbetrekking bij meerdere WNT-plichtige instelling(en) als leidinggevende topfunctionaris (die zijn aangegaan met ingang van 1 januari 2018).

Overzicht bezoldiging 2021

Bedragen x € 1

Drs. L.J.M. Verhofstad Y.E.A.M.
de Haan RE
Drs. B.M.
Kievits
Functiegegevens Voorzitter CvB Vicevoorzitter CvB Lid CvB
Aanvang en einde functievervulling in 2021 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12
Omvang dienstverband 2021 (als deeltijdfactor in fte) 1,00 1,00 0,80
Dienstbetrekking? ja ja ja

Bezoldiging

 

 

 
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 185.322 185.322 148.258
Beloningen betaalbaar op termijn 23.678 23.678 18.942
Subtotaal 209.000 209.000 167.200
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 209.000 209.000 167.200
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Totale bezoldiging 2021 209.000 209.000 167.200
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling
n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Bron: HAN Jaarverslag 2021  

Overzicht bestuurskosten en declaraties 2021

 

Drs. L.J.M. Verhofstad Drs. B.M. Kievits      Y.E.A.M.
de Haan RE
Totaalbedrag    
Representatie € 216,85 - - € 216,85
Reiskosten binnenland - € 265,23 - € 265,23
Reiskosten buitenland € 212,50 - - € 212,50
Overige kosten € 478,29 € 1.326,55 € 635,90 € 2.440,74
Totaal bestuurskosten en declaraties € 907,64 € 1.591,78 € 635,90 € 3.135,32
Bron: HAN Jaarverslag 2021    

Declaratiebeleid

De HAN kent een door de Raad van Toezicht geformaliseerd declaratiebeleid voor leden van het College van Bestuur. Dit bevat inhoudelijke normering en een afspraak over de te volgen procedure van aftekenen van declaraties en jaarlijkse beoordeling door de Remuneratiecommissie van het totaaloverzicht van declaraties.