Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de HAN ziet er op toe dat het College van Bestuur zijn werk goed doet.

Studenten praten in gang bij Engineering

Taken Raad van Toezicht

De taken van de raad zijn vastgelegd in het statuut van de Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Het gaat om 3 taken:

 • De raad is werkgever van het College van Bestuur (CvB).
 • De raad ziet toe op het beleid van het CvB.
 • De raad adviseert het CvB.

In het statuut staan ook afspraken over de omvang en de globale profielkenmerken van de Raad van Toezicht.

Profiel, werkwijze en evaluatie

Commissies

De Raad van Toezicht van de HAN heeft 3 commissies: de Auditcommissie, de Remuneratiecommissie en de Commissie Onderwijs, Onderzoek en Kwaliteit.

Auditcommissie en Remuneratiecommissie

De Auditcommissie en de Remuneratiecommissie bereiden de besluitvorming door de Raad van Toezicht voor. Voorzitter van de Auditcommissie is drs. Hugo Mans, drs. Machteld Roos is lid. Deze commissie heeft een voorbereidende taak rondom deze onderwerpen: 

 • periodieke financiële rapportages;
 • jaarrekening en de begroting;
 • werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 • financiële informatieverschaffing;
 • naleving van de aanbevelingen van de externe accountant;
 • belangrijke investeringen.

De Remuneratiecommissie richt zich op de benoeming en bezoldinging van leden van de Raad van Toezicht en van het College van Bestuur. Voorzitter is drs. Ruben Wenselaar, dr. ir. Peter van Laarhoven is lid. Deze commissie richt zich op de volgende onderwerpen:

 • de benoeming van leden van de Raad van Toezicht (RvT) en het College van Bestuur (CvB);
 • het functioneren van de RvT en het CvB;
 • de arbeidsvoorwaarden en de beloning van het CvB;
 • de honorering van de RvT;
 • het strategische HR-beleid van de HAN.

Commissie Onderwijs, Onderzoek en Kwaliteit

De Commissie Onderwijs, Onderzoek en Kwaliteit houdt toezicht op de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. Voorzitter van de commissie is drs. Baukje ter Huurne.

De commissie houdt toezicht op en is kritische sparringpartner voor het CvB over in ieder geval de volgende onderwerpen:

a. De kwaliteit van onderwijs en onderzoek en het systeem van kwaliteitszorg. Het gaat dan om: 

 • de kwaliteitszorgplannen;
 • de (resultaten van) accreditaties van opleidingen en van externe onderzoekevaluaties;
 • de ambitie en positie van de instelling wat betreft tevredenheid van studenten, medewerkers en externe belanghebbenden;
 • in voorkomende gevallen: de naleving van wensen van externe toezichthouders (NVAO, Inspectie en Commissie Evaluatie Kwaliteitszorg Onderzoek).

b. De kwaliteit van de informatieverschaffing op het gebied van kwaliteit en rendement van onderwijs, en van de kwaliteit, relevantie en impact van het onderzoek.

Samenstelling Raad van Toezicht

 • De raad bestaat uit 7 leden.
 • De leden hebben zitting voor een termijn van 4 jaar en treden af volgens een vastgesteld rooster.
 • Ze zijn herkiesbaar voor een 2e zittingstermijn van 4 jaar.
 • De benoeming van leden gebeurt volgens een door de Raad van Toezicht vastgesteld profiel.
 • De Medezeggenschapsraad heeft adviesrecht op de voorgenomen benoeming van leden voor de Raad van Toezicht. Ook doet de Medezeggenschapsraad een voordracht voor de benoeming van één van de leden.

Contact

De secretaris van de Raad van Toezicht is:

Wilma Ewalds
Wilma.Ewalds@han.nl