Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de HAN ziet er op toe dat het College van Bestuur zijn werk goed doet.


Leden Raad van Toezicht

De raad bestaat per 1 december 2019 uit: mr. R.L.M. Hillebrand (voorzitter), drs. R. Wenselaar (vice-voorzitter), drs. E. Steeghs, dr. C.M. Hooymans, drs. B.B. ter Huurne en prof. dr. ir. M.P.C. Weijnen.

Taken Raad van Toezicht

De taken van de raad zijn vastgelegd in het statuut van de Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Het gaat om 3 taken:

 • De raad is werkgever van het College van Bestuur (CvB).
 • De raad ziet toe op het beleid van het CvB.
 • De raad adviseert het CvB.

In het statuut staan ook afspraken over de omvang en de globale profielkenmerken van de Raad van Toezicht.

Profiel, werkwijze en evaluatie

Het profiel van de Raad van Toezicht is beschreven in het profiel Raad van Toezicht Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de werkwijze van de Raad is vastgesteld in het reglement Raad van Toezicht Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. In het jaarverslag tref je de evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht aan. Ook vind je hier meer informatie over de naleving van de branchecode Goed bestuur Hogescholen.

Auditcommissie en Remuneratiecommissie

De Raad van Toezicht van de HAN heeft 2 commissies in het leven geroepen: de Auditcommissie en de Remuneratiecommissie. Deze commissies bereiden de besluitvorming door de Raad van Toezicht voor.

De leden van de Auditcommissie zijn drs. Eric Steeghs en dr. Tini Hooymans. De Auditcommissie heeft een voorbereidende taak rondom deze onderwerpen: 

 • periodieke financiële rapportages;
 • jaarrekening en de begroting;
 • werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 • financiële informatieverschaffing;
 • naleving van de aanbevelingen van de externe accountant;
 • belangrijke investeringen.

De Remuneratiecommissie richt zich op de benoeming en bezoldinging van leden van de Raad van Toezicht en van het College van Bestuur. De leden zijn mr. Rob Hillebrand en drs. Ruben Wenselaar. Deze commissie richt zich op de volgende onderwerpen:

 • de benoeming van leden van de Raad van Toezicht (RvT) en het College van Bestuur (CvB);
 • het functioneren van de RvT en het CvB;
 • de arbeidsvoorwaarden en de beloning van het CvB;
 • de honorering van de RvT;
 • het strategische HR-beleid van de HAN.

Commissie Onderwijs, Onderzoek en Kwaliteit

De Commissie Onderwijs, Onderzoek en Kwaliteit bestaat uit prof. dr. ir. Margot Weijnen en drs. Baukje ter Huurne.

De commissie heeft, namens de Raad van Toezicht, als taak het toezicht houden op de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. Dat betekent: toezicht houden op en kritische sparringpartner zijn voor het College van Bestuur over in ieder geval de volgende onderwerpen:

a. De kwaliteit van onderwijs en onderzoek en het systeem van kwaliteitszorg. Het gaat dan om: 

 • de kwaliteitszorgplannen;
 • de (resultaten van) accreditaties van opleidingen en van externe onderzoekevaluaties;
 • de ambitie en positie van de instelling wat betreft tevredenheid van studenten, medewerkers en externe belanghebbenden;
 • in voorkomende gevallen: de naleving van wensen van externe toezichthouders (NVAO, Inspectie en Commissie Evaluatie Kwaliteitszorg Onderzoek).

b. De kwaliteit van de informatieverschaffing op het gebied van kwaliteit en rendement van onderwijs, en van de kwaliteit, relevantie en impact van het onderzoek.

Samenstelling Raad van Toezicht

 • De raad bestaat uit 7 leden.
 • De leden hebben zitting voor een termijn van 4 jaar en treden af volgens een vastgesteld rooster.
 • Ze zijn herkiesbaar voor een 2e zittingstermijn van 4 jaar.
 • De benoeming van leden gebeurt volgens een door de Raad van Toezicht vastgesteld profiel.
 • De Medezeggenschapsraad heeft adviesrecht op de voorgenomen benoeming van leden voor de Raad van Toezicht. Ook doet de Medezeggenschapsraad een voordracht voor de benoeming van één van de leden.

Contact

De secretaris van de Raad van Toezicht is:

mr. drs. Wouter Bouw
E Wouter.Bouw@han.nl