Medezeggenschap

Medewerkers en studenten kunnen invloed uitoefenen op het beleid van de HAN. Dat kan via de Medezeggenschapsraad (MR), de academieraden, de Deelraad Centrale Staf en Services en de Opleidingscommissies.

docenten tijdens koffiepauze

Wat doet de Medezeggenschapsraad?

De Medezeggenschapsraad controleert en adviseert het College van Bestuur. Daarvoor heeft de Medezeggenschapsraad instemmingsrecht, adviesrecht en initiatiefrecht. Dit is geregeld in de Wet op het hoger onderwijs (WHW).

Instemmings-, advies- en initiatiefrecht

De Medezeggenschapsraad kan bijvoorbeeld instemmen met nieuwe regels voor financiële ondersteuning van studenten. Of met wijzigingen in het personeelsbeleid. Instemmingsrecht betekent dat een plan alleen door kan gaan als de raad heeft ingestemd. Ook zijn er onderwerpen waarop de MR wettelijk advies mag uitbrengen, zoals op het financiële deel van de begroting (adviesrecht). Soms heeft de Medezeggenschapsraad geen bevoegdheden en krijgt de raad besluiten alleen maar ter informatie. De Medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd het College van Bestuur adviseren of een voorstel doen (initiatiefrecht). 

Leden van de Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad bestaat uit 9 medewerkers en 9 studenten van de HAN, die uit verschillende onderdelen van de organisatie komen. Uit deze 18 leden wordt een dagelijks bestuur gekozen, dat bestaat uit twee 2 personeelsleden en 2 studentleden. 

Wat doen de Academieraden?

Elke academie heeft een academieraad, die bestaat uit medewerkers en studenten. De grootte van de academieraad is afhankelijk van de grootte van de academie. De academieraad heeft inspraak in het beleid van hun academie. En het recht om alle academiezaken te bespreken. De directie van de academie is verplicht hierop gemotiveerd te reageren. De academieraad heeft ook instemmingsrecht over het beleid, de begroting en de onderwijs- en examenregelingen van de academie. 

Wat is de Deelraad Centrale Staf en Services?

Inspraak in de Centrale Staf en Services van de HAN gebeurt via de Deelraad. Deze heeft dezelfde taken en bevoegdheden als een academieraad, maar kent geen student-leden. 

Wat doen de Opleidingscommissies?

Elke opleiding (of groep van opleidingen) heeft een opleidingscommissie. Deze heeft instemmings- of adviesrecht over verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld over de Onderwijs- en examenregeling en de uitvoering ervan. Het aantal leden varieert per commissie. De helft van de leden bestaat uit docenten, de andere helft uit studenten. Elke faculteit regelt zelf hoe ze haar opleidingscommissies samenstelt.

Meer weten?

Wil je meer weten over medezeggenschap bij de HAN? Op HAN Insite (inloggen met je HAN-account) vind je informatie over bijeenkomsten, zoals de notulen. Ook vind je daar contactgegevens.