Medezeggenschap

Medewerkers en studenten kunnen invloed uitoefenen op het beleid van de HAN. Dat kan via de Medezeggenschapsraad, de Faculteitsraden, de Deelraad van het Service Bedrijf en de Opleidingscommissies.

drie docenten tijdens koffiepauze

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad controleert en adviseert het College van Bestuur. Daarvoor heeft de Medezeggenschapsraad het instemmingsrecht en adviesrecht. Dit is geregeld in de Wet op het hoger onderwijs (WHW).

De Medezeggenschapsraad kan instemmen met nieuwe regels rond financiële ondersteuning van studenten. Of met wijzigingen in het personeelsbeleid. Soms heeft de Medezeggenschapsraad geen bevoegdheden en ontvangt het besluiten alleen maar ter informatie. De Medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd het College van Bestuur adviseren of een voorstel doen. 

De Medezeggenschapsraad bestaat uit 8 medewerkers en 8 studenten van de HAN, ingedeeld in kiesgroepen. Elke kiesgroep vertegenwoordigt een deel van de organisatie: de HAN, de eigen faculteit of het Service Bedrijf. Periodiek vinden medezeggenschapsverkiezingen plaats; voor studenten zijn deze jaarlijks, voor medewerkers zijn deze in de even kalenderjaren.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de Medezeggenschapsraad bestaat uit:

 • Hans Bennink, voorzitter
 • Maaike Krom, vicevoorzitter
 • Charlotte de Lorme
 • Sam Stuivenberg

Personeelsgeleding

De personeelsgeleding van de Medezeggenschapsraad bestaat uit:

 • Charlotte de Lorme
 • Koen Willems
 • Marike Jansen
 • Shani Mooijman
 • Sjors Goosens
 • Hans Bennink
 • Nevzat Cingoz
 • Els Sanders

Studentgeleding

De studentgeleding bestaat uit:

 • Guy de Schutter
 • Bart Steenbergen
 • Maaike Krom
 • Emily van Lynden
 • Sam Stuivenberg
 • Daniël Jacobs
 • Ikara Hassan
 • Anouk Brinker

Faculteitsraden

Elke faculteit heeft een Faculteitsraad, die bestaat uit 6 medewerkers en 6 studenten. Zij hebben inspraak in het beleid van hun faculteit. Net als de Medezeggenschapsraad hebben zij het recht om alle faculteitszaken te bespreken. De directie van de faculteit is verplicht hierop gemotiveerd te reageren. De Faculteitsraad heeft ook instemmingsrecht als het gaat om zaken als beleid, begroting en de onderwijs- en examenregelingen van de faculteit.

Elk jaar zijn er verkiezingen. Het interfacultair instituut HAN masterprogramma's (HMP) heeft een eigen instituutsraad (IR), die dezelfde rechten heeft als een Faculteitsraad. Deze IR bestaat uit 3 studenten en 3 medewerkers.

Deelraad

Inspraak in het Service Bedrijf van de HAN gebeurt via de Deelraad. Deze heeft dezelfde taken en bevoegdheden als een Faculteitsraad, maar kent geen student-leden. Voor de Deelraad zijn er elke 2 jaar verkiezingen. De Deelraad bestaat uit 9 medewerkers.

Opleidingscommissies

Elke opleiding (of groep van opleidingen) heeft een opleidingscommissie. Deze heeft instemmings- of adviesrecht over verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld over de Onderwijs- en examenregeling en de uitvoering ervan. Het aantal leden varieert per commissie. De helft van de leden bestaat uit docenten, de andere helft uit studenten. Elke faculteit regelt zelf de manier van samenstellen van haar opleidingscommissies.

Meer weten?

Wil je meer weten over medezeggenschap bij de HAN? Op HAN Insite (inloggen met je HANaccount) vind je informatie over bijeenkomsten, zoals de notulen. Ook vind je daar contactgegevens.