Lid College van Bestuur Bridget Kievits neemt afscheid van de HAN

[Scroll down for English] Bridget Kievits neemt aan het eind van dit studiejaar afscheid als bestuurder van de HAN. Ze maakt sinds september 2018 deel uit van het College van Bestuur. Kievits (63) kiest er zelf voor om deze zomer te stoppen: “Ik vertrek met pijn in mijn hart want ik heb het bij de HAN enorm naar mijn zin, maar ik kijk er naar uit om straks meer tijd te hebben voor mijn privéleven.”

Bridget Kievits, College van Bestuur

De HAN verliest met haar vertrek een zeer betrokken bestuurder met een warme en open persoonlijkheid. “Bridget is de afgelopen jaren van grote waarde voor de HAN geweest en daar zijn we haar zeer dankbaar voor. Omdat ze haar werk ook altijd met zichtbaar veel plezier doet, realiseren we ons hoe moeilijk deze beslissing voor haar geweest moet zijn. Maar we respecteren uiteraard haar keuze”, aldus Peter van Laarhoven, voorzitter van de Raad van Toezicht.

Oog voor student

Voordat ze naar de HAN kwam, was Bridget Kievits onder meer bestuurder bij de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, directielid bij het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en zakelijk leider van het koor van de Nederlandse Opera.

Kievits wordt in haar werk gedreven door een passie voor onderwijs, onderzoek en de praktijkgerichte rol van het hbo. Ze is sinds ze in deze sector kwam te werken gegrepen door het hbo en onder de indruk van de rol die hogescholen in de regio spelen, en hun belang voor studenten. Ze heeft zich bij de HAN dan ook altijd ingezet voor het welzijn van de student en een leven lang ontwikkelen. Zo is Kievits betrokken bij ‘Fast Switch’, een landelijk platform voor innovatieve omscholingstrajecten van hogescholen in Nederland.

Haar collega-bestuursleden Rob Verhofstad en Yvonne de Haan loven Kievits’ kennis, inzet en betrokkenheid en gaan hun directe collega zeker missen. Rob Verhofstad: “Bridget Kievits is zeer waardevol voor de HAN. Bijvoorbeeld waar het gaat om studentenwelzijn; ze heeft altijd oog voor de student.” Yvonne de Haan voegt toe: “We zijn met ons drieën zó op elkaar ingespeeld, dat werkt altijd heel prettig. We gaan haar dan ook ongetwijfeld erg missen”.

Kievits wil na haar afscheid van de HAN vooral gaan genieten van haar vrije tijd, al zal ze zeker niet stil blijven zitten: “Het zal best wennen zijn in het begin en ik ga mijn werk, de mensen en de organisatie ontzettend missen, maar er komen vast weer heel mooie, andere dingen voor in de plaats.“

De Raad van Toezicht pakt de werving voor een nieuw bestuurslid op en hoopt deze voor het eind van het studiejaar succesvol te kunnen afronden.

--

Member of the Executive Board Bridget Kievits bids farewell to HAN

Bridget Kievits will step down from her position as director of HAN at the end of this academic year. She has served on the Executive Board since September 2018. Kievits (63) is choosing to retire this summer: "It’s painful to leave because I’m enjoying myself immensely at HAN, but I look forward to having more time for my personal life soon."

With her departure, HAN will lose a very dedicated director with a warm and open personality. "Bridget has been of great value to HAN over the past years and we are very grateful to her for that. As she so obviously enjoys her work, we realize how difficult this decision must have been for her. But of course we respect her decision," says Peter van Laarhoven, chairman of the Supervisory Board.

Before coming to HAN, Bridget Kievits’ roles included director at the Amsterdam University of the Arts, board member at the Royal Conservatoire in The Hague and business leader of the choir of the Dutch National Opera.

In her work, Kievits is driven by a passion for teaching, research and the practice-oriented role of the university of applied sciences. Ever since she came to work in this sector, she has been captivated by professional education and impressed by the role universities of applied sciences play in the region, and their importance to students. As such, she has always been committed to student wellbeing and lifelong development at HAN. For example, Bridget Kievits is involved in "Fast Switch," a national platform for innovative retraining programs of universities of applied sciences in the Netherlands.

Her fellow board members Rob Verhofstad and Yvonne de Haan praise Kievits' knowledge, dedication and commitment and are certainly going to miss their immediate colleague. Rob Verhofstad: "Bridget Kievits is very valuable to HAN. When it comes to student wellbeing, for example; she always has an eye for the student." Yvonne de Haan adds: "The three of us are so in tune with each other, which makes working together so enjoyable. So we’re undoubtedly going to miss her greatly".

Kievits plans to especially make the most of her free time after leaving HAN, although she will certainly not be sitting still: "It will take some getting used to at first and I'm going to miss my job, the people and the organization tremendously, but I'm sure there will be very wonderful, different things in its place."

The Supervisory Board will begin the process of recruiting a new board member and hopes to successfully complete this process before the end of the academic year.