HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Thema: Waarde van advies

Ontwikkeling instrumenten meervoudige waarde van advies

Om de adviesmarkt te helpen invulling te geven aan meervoudige waardecreatie, ontwikkelt het associate lectoraat instrumenten die in de praktijk kunnen worden toegepast. De instrumenten worden in samenwerking met docenten, studenten en het werkveld ontwikkeld.

HAN Redactie
395619 selectie en plaatsing puzzel
Project

Circulaire havenslib: optimalisatie laagdikte van slib voor duurzame kleiproductie

Zand en andere grove grondstoffen worden steeds schaarser door intensief gebruik in infrastructuur en industrie, terwijl miljarden kubieke meters slib wereldwijd worden uitgebaggerd om vaargeulen en havens operationeel te houden.

HAN Redactie
436783 Slib
Project

Rivierwerken

Er wordt continu ‘reuzenarbeid’ verricht in het rivierengebied in het teken van hoogwaterbescherming, vaarwegbeheer, natuurontwikkeling en delfstoffenwinning. Bij veel van deze rivierprojecten maakt grondverzet het grootste deel uit.

HAN Redactie
354260 luchtfoto rivierenlandschap hoogwater A50 richting Loenen

Zintuigenlabo

Hoe maken we vanuit onze zintuigen contact? De STERKplaats Nijmegen en het Lectoraat Ethiek van Verbinding met Mensen met een Verstandelijke Beperking zijn het zintuigenlabo opgestart om dit te onderzoeken. We zijn een groep met ervaringsdeskundigen, coaches, onderzoekers, studenten en docenten.

HAN Redactie
427883 Project Zichtbaar maken wat werkt van HAN Lectoraat Ethiek van Verbinding voor mensen met een verstandelijke beperking, vormgever Sanneke Duijf
Project

Enactive Mind Autisme

De autismezorg is toe aan vernieuwing. Om écht zorg te bieden die past bij de meest kwetsbare mensen met autisme. Te vaak is er sprake van te weinig aansluiting in de specialistische zorg bij de actuele leefwereld van de persoon met autisme. Enactive Mind Autisme vormt een nieuwe werkwijze.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
458614 Volwaardig-Leven-met-Autisme_Header-Enactive-Mind_2022
Technologie ondersteunt kwetsbare jongeren

Onderzoeksproject eCoach methode

Hoe kan technologie jongeren die in een kwetsbare positie verkeren, helpen bij het vergroten van hun zelfstandigheid in de samenleving? In dit project ontwikkelen we de eCoach methode. Deze methode helpt zorgprofessionals om jongeren te begeleiden in het samenstellen van betekenisvolle, op maat gesneden ondersteunende technologie.

HAN Redactie
144135 Telefoons internationaal

Participatie met perspectieven: arbeidstoeleiding van vrouwelijke statushouders

Het project Participatie met perspectieven richt zich op de arbeidstoeleiding van vrouwelijke statushouders. In Nederland is deze groep ondervertegenwoordigd wat betreft arbeidsparticipatie. Hoe kunnen publieke professionals op passende wijze vrouwelijke statushouders begeleiden naar werk?

HAN Redactie
413231 Post-hbo Bedrijfskunde, praten, samenwerken, overleggen, overleghokje, Ruitenberglaan 31, 2022
Project

Gelijkwaardige samenwerking

Wat verstaan we onder gelijkwaardig samenwerken? Waarom is het zo belangrijk? Doen we wat we zeggen? Goede samenwerkingsrelaties van professionals met jeugdigen, ouders, hun sociale systeem én met andere betrokken hulpverleners zijn cruciaal.

HAN Redactie
31751 studenten op straat met kaartjes in hand
Mentale gezondheid SEH-professionals tijdens COVID-19

EMPLE-studie

Sinds de start van de COVID-19 pandemie staat de mentale gezondheid van professionals op de spoedeisende hulp (SEH) onder druk. De Emergency care professionals Mental health PrevaLEnce study during COVID-19 (EMPLE)-studie maakt dit inzichtelijk.

HAN Redactie
279037 ambulance ingang spoedeisende hulp SEH
Project

Sociaal perspectief van en voor ouderen met autisme

Veel volwassenen met autisme gaan gebukt onder ernstige sociale problemen. Mogelijk zijn die problemen bij ouderen met autisme nog groter, maar daar is nauwelijks onderzoek over bekend. Ook zijn er voor deze categorie nauwelijks aantoonbaar manieren bekend om hun kwaliteit van leven te verbeteren.

HAN Redactie
405602 ouderen autisme