Onderzoek

Het Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit is gericht op sociale kwaliteit als middel om achterstellingen te doorbreken. Het praktijkgerichte onderzoek van het lectoraat kenmerkt zich door een meervoudig perspectief, door het ophalen van verhalen van mensen in kwetsbare situaties en door inclusief onderzoek. De onderzoekers van ons lectoraat willen maatschappelijke impact realiseren. Samen met betrokkenen zoeken ze naar verbetering en innovatie. Bekijk op deze pagina onze projecten.

Arnhem winkelstraat fietsen

Onderzoekslijnen van de kennisagenda

Projecten

Over kunst en ouder worden

‘The existential matters: The heart of art in social work’ is een beschrijvend promotieonderzoek van HAN docent-onderzoeker Paola de Bruijn. De meerwaarde van een Social Worker met een creatief profiel is onderzocht en bewezen, maar in de ouderenzorg en de opleiding, lijkt kunst onder druk te staan. Daarnaast ziet Paola dat door de vergrijzing, er meer existentiële vragen (levensvragen) komen.

230153 Centre for Creativity onderzoek Paola

School-naar-werk transities van jongeren

Hoe worden jongeren met een kwetsbare startsituatie voorbereid op maatschappelijke (arbeids)participatie? In het promotieonderzoek van Maritza Gerritsen, onderzoekt zij deze vraag vanuit het perspectief van de jongere zelf, de gemeente en de samenleving.

28611 student lacht naar ander

Zakgeldproject

In gezinnen waar de financiële middelen amper toereikend zijn om aan de dagelijkse financiële verplichtingen te voldoen, is zakgeld voor kinderen geen vanzelfsprekendheid. In dit project werken onderzoekers samen met ervaringsdeskundigen en gezinnen om kinderen, met behulp van zakgeld, te ondersteunen bij hun financiële zelfstandigheid.

298302 Armoede in beeld. Kistje met geld

Aanzet met Geld

Voor zelfstandig wonende jongvolwassenen met lichte verstandelijke beperkingen (LVB) kent het dagelijks leven uitdagingen. Hoe ga je bijvoorbeeld om met geld? Gemeente Nijmegen wilde weten hoe deze inwoners daarbij het beste ondersteund kunnen worden. HAN onderzocht dit met 3 co-onderzoekers met LVB.

#50euroweek briefgeld euro budget

Signaleren, bespreekbaar maken en doorbreken van armoede

Wat leidt tot (verborgen) armoede? De Werkplaatsen Sociaal Domein Nijmegen, Twente en Utrecht ontwikkelen samen een werkwijze voor het signaleren, bespreekbaar maken en doorbreken van structuren die leiden tot armoede. Zodat mensen die in armoede leven weer nieuw perspectief kunnen zien.

Stockfoto, armoede, jongen, neerslachtig

Welkome Wijk

In iedere wijk wonen met een psychische kwetsbaarheid of andere beperking. Prettig met elkaar samenleven zou heel normaal moeten zijn. Maar soms is het best lastig. In het project Welkome Wijk kijken we wat er nodig is om te komen tot een wijk waarin mensen met een beperking zich thuis voelen.

bijeenkomst wijkatelier lindenholt- groep aan tafel docente in het midden

Sociaal Werk op alle niveaus

Sociaal werkers houden zich bezig met het versterken van sociaal functioneren van mensen. Ze werken aan thema’s als eenzaamheid, armoede en schulden. Maar het is moeilijk te beslissen op welke niveaus ze moeten interveniëren. Dit project ontwikkelt kennis en tools die helpen bij het besluitproces.

vrouw met kind op bankje, met drinken

Integrale aanpak Zorg & Welzijn en Werk & Inkomen

Mensen die in armoede leven en een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, krijgen bij een gemeente vaak te maken met verschillende domeinen. Hoe kan een integrale aanpak tussen de domeinen ‘Zorg & welzijn’ en ‘Werk & Inkomen’ binnen een gemeente beter worden vorm gegeven om deze mensen te helpen?

33133 economie-management-recht, post-it, scrum, kleuren, overleg, samenwerken, finance, tafel

Levensecht: Armoede Experience

Arnold leefde na zijn ontslag in financiële onzekerheid. Sonja zat opgescheept met de schulden van haar ex-man. Het zijn levensechte verhalen uit de Armoede Experience. De ervaringsroute biedt deelnemers en ontwikkelaars de kans om te ervaren wat de impact is van armoede.

armoede experience Marise van Telgen

Meervoudig perspectief

Het is essentieel voor ons om steeds te vertrekken vanuit het perspectief van mensen zelf: mensen die balanceren tussen kracht en kwetsbaarheid. Om aanknopingspunten te herkennen voor het versterken van sociale kwaliteit is wel een meervoudig perspectief noodzakelijk. Een diversiteit aan stemmen van burgers, vrijwilligers, professionals, organisaties, beleidsmakers en financiers is hierbij van belang. Hierdoor kunnen we beter begrijpen wat er in lokale contexten gebeurt. En zien waar kansen liggen voor verbeteringen en innovaties. 

Narratief en creatief

Het startpunt van onderzoek is narratief. Het gaat om het ophalen van verhalen van mensen in kwetsbare situaties. 

 • Wat betekent het om in die omstandigheden te leven? 
 • Wat zijn de ervaringen van mensen zelf, hoe leven zij en wat helpt of kan hen helpen? 

We zoeken naar passende manieren om mensen via onderzoek een stem te geven. Denk aan photovoice, raps of graffiti. Dit doen we samen met collega’s die in creatieve middelen zijn gespecialiseerd. Uit de verhalen halen we aanknopingspunten voor versterking van sociale kwaliteit en verbetering van professioneel handelen en beleid. 

Inclusief Onderzoek

In veel van onze onderzoeksprojecten participeren ervaringsdeskundigen als partner. Deze ervaringsdeskundigen: 

 • brengen het insidersperspectief in; 
 • spreken we aan op hun expertise, kennis en kunde; 
 • helpen de goede vragen te stellen; 
 • denken mee in ontwikkelingen en evaluaties. 

Samenwerking, partnerschap en inclusief onderzoek leidt tot samenhangend inzicht in sociale kwaliteit, het versterken daarvan en tot een rol als maatschappelijke bruggenbouwer. 

Gerichtheid op verbetering en innovatie

Met praktijkgericht onderzoek willen de onderzoekers van ons lectoraat maatschappelijke impact realiseren. De voorkeur gaat uit naar vormen van participatief actieonderzoek. Oftewel: samen met de betrokkenen zorgen voor verbetering en innovatie in lokale en regionale praktijken. Een belangrijk voordeel van deze methode is de emancipatorische functie. Via het onderzoek hebben alle deelnemers de kans ook zichzelf te versterken. Aangezien we ons richten op verbetering en innovatie kunnen we ook volgende methoden inzetten: 

 • Appreciative Inquiry; 
 • Design Thinking; 
 • Ontwerpgericht onderzoek. 

Kennispartners en netwerken

Het lectoraat werkt in diverse gemeenten en met verschillende partners aan de aanpak van sociale kwesties als:

 • Armoede
 • Betekenisvol contact in de wijk 
 • Jongeren Inclusie en Participatie
 • Evalueren van sociale interventies

Maatschappelijke vraagstukken worden in samenwerking met docenten en studenten van de sociale en zorgopleidingen opgepakt. Zowel door onderzoek, onderwijs als in de praktijk stelt het lectoraat alles in het werk om met oprechte nabijheid "aanwezig" te zijn in het sociale domein.

SamenwerkingsverbandHAN SOCIAAL

Hoe zorg je ervoor dat kwetsbare burgers kunnen meedoen in de maatschappij? Zodat hun kwaliteit van leven verbetert? Dat is waar het samenwerkingsverband HAN Sociaal zich mee bezig houdt. We focussen ons bewust op welzijns- en zorgvraagstukken. En op de noodzakelijke samenhang en afstemming hiertussen. De uitvoering van de praktijkgerichte onderzoeken en de resultaten ervan gebruiken we voor beroepsontwikkeling en het onderwijs voor professionals.

 

null