Onderzoek

Rivieren zijn van grote ecologische waarde. In Sustainable River Management ligt de nadruk op herstel van de ecologie door gebruik te maken van natuurlijke hulpbronnen. Dit gaat hand in hand met andere beleidsdoelstellingen. 

339967 Boot met hout

Projecten

Taaie dijken klimaatrobuust

Het maatschappelijke belang achter de dijk wordt steeds groter. De huidige Nederlandse aanpak, waarbij dijken steeds hoger en breder worden gemaakt om de risico’s te beperken, zorgt daarom op termijn voor ruimtelijke problemen. We moeten daarom voor praktische alternatieven gaan zorgen.

532682 Dijkverschuiving. Foto via Maarten Podt

Stresstest IJssel

De zomer van 2018 was heet en droog. Het neerslagtekort bedroeg gemiddeld in Nederland slechts 296 millimeter (KNMI, 2018). In het hele stroomgebied van de Rijn viel aanzienlijk minder neerslag dan gebruikelijk. Dit droogterecord hinderde de scheepvaart met grote economische schade tot gevolg.

226382 Rivier de IJssel

Ontzouten rijpend slib

Nederland streeft naar een 100% circulaire economie, uiterlijk in 2050. Tegelijkertijd moet voor die tijd circa 1900 km van de Nederlandse dijken versterkt worden. Dit project richt zich op het ontzouten van slib om met dat materiaal vervolgens de dijken op te hogen.

075077de-0cf1-11ee-aa12-02565807075b Onderzoeker bij het Lectoraat Sustainable River Management Maria Barciela Rial bij de Klijperij voor het project Eems-Dollard

FAIR

Ondanks het diverse karakter van de Noordzeeregio, staan assetmanagers van waterkeringen voor gemeenschappelijke uitdagingen. Veranderende klimatologische- en sociaaleconomische omstandigheden vormen samen met veroudering een bedreiging voor bestaande waterkerende assets.

een dijk als voorbeeld van sustainable river management. Civiele Techniek.

Prometheus

De beroepspraktijk van professionals die werken aan het op orde houden van dijken is sterk aan verandering onderhavig. Binnen beheerorganisaties zoals waterschappen en Rijkswaterstaat werken professionals aan de beoordeling, beheer & onderhoud, en versterking van waterkeringen.

null

Steengoed

In het project Steengoed doen we onderzoek naar zo’n 80 (voormalige) steenfabrieksterreinen in het Gelderse rivierengebied. Deze buitendijks gelegen, hoogwatervrije terreinen (HWVT’s) blijven grotendeels droog in geval van hoge waterstanden op de rivier.

Rivier de IJssel

Gevolgen klimaatverandering

Hoe kunnen we mensen, gemeenschappen, essentiële diensten en de economie zo goed mogelijk beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering? Met de middelen die beschikbaar zijn? Dit is de uitdaging waar ons lectoraat voor staat. 

Praktijkgericht onderzoek

Ons lectoraat heeft deze uitdaging aangenomen. En heeft hiermee een sleutelrol op zich genomen in het onderwijzen van praktijkgericht onderzoek in ons vakgebied. In het duurzaam beheren van rivieren, steden en landschappen wordt samengewerkt met overheden, bedrijven en kennisinstellingen. Om de uitdaging aan te kunnen gaan zijn heldere condities voor contracten en financiën nodig. En meer resultaatgerichte, interdisciplinair samenwerkende specialisten. 

Beter gebruikmaken van natuurlijke processen

Professionals en beleidsmakers van over de hele wereld komen naar Nederland om te leren over onze geïntegreerde aanpak van waterbeheer. Het is van belang om in het herstel van de ecologie beter gebruik te maken van natuurlijke processen als: 

  • Overstromingen
  • Erosie
  • Sedimentatie

Het herstellen van de natuurlijke dynamiek van de rivier heeft gunstige effecten op de natuur, landbouw, economie en stedelijke ontwikkeling.

Kernbegrippen

Sustainable River Management richt zich op 3 kernbegrippen: 

  1. We mogen niet vergeten om gebruik te maken van de baten van de rivier
  2. Kennis van het gedrag van ons hoogwaterbeschermingssysteem neemt toe in belang
  3. River Management draait ook om ‘Peoplemanagement’
339977 een bankje dat last heeft van een overstroming.
Samenwerkingsverband
 

Technologie en Samenleving

Internationale concurrentie, hoogwaardige technologie en eisen op het gebied van duurzaamheid speelt een steeds grotere rol voor bedrijven. Ze streven dus naar innovatieve, efficiënte en effectieve producten en diensten. Samenwerkingsverband Technologie en Samenleving werkt aan ondersteunende en innovatieve onderzoeksprojecten voor het werkveld. Samen met het onderwijs. We dragen bij aan de kwaliteit van het onderwijs, de innovatieve kracht van de beroepspraktijk én een duurzame samenleving.

distributiecentrum