Onderzoek in het lectoraat

Mensen die 'anders' zijn. Die niet mee kunnen komen met de grote groep. Of die worstelen met het leven. Maar wie bepaalt wat ‘anders’ is? En wie zegt welke mensen ‘geholpen’ moeten worden? Hoe moet deze hulp er dan uit zien en door wie wordt deze geboden?

bouwkunde deeltijdstudent uitleg planning

Ons lectoraat houdt zich met deze vragen bezig. We schakelen daarbij steeds tussen de praktijk van de werkvloer, de theorie van onderzoeker, het perspectief van de beleidsmakers en de vragen en feedback van burgers. Leren via scholing en training staan centraal in het verder komen met elkaar: in uitwisseling tussen studenten, docenten, burgers, onderzoekers, ervaringsdeskundigen en professionals uit de domeinen zorg en veiligheid.

Projecten

Leergemeenschap Onbegrepen Gedrag

‘Ingewikkelde’ situaties in wijken en buurten zorgen voor veel frustratie en onbegrip. Structurele oplossingen blijken er niet te zijn. De leergemeenschap Onbegrepen Gedrag wil daar verandering in brengen.

254100 netwerk, mensen, verbinden, zwart wit

Sociaal Werk: de invloed van stress op het handelen in agressiesituaties

Sociaal werkers komen regelmatig tijdens hun werk in aanraking met agressie. Dit ongewenste gedrag kan zich uitten in scheldpartijen, intimidatie, bedreiging en zelfs lichamelijk geweld. Het is daarom niet zo vreemd dat (aspirant)sociaal werkers worden getraind in het leren omgaan met agressie.

234471 null

Zicht op (psychisch) kwetsbare burgers

Een valide beeld krijgen van de (psychisch) kwetsbare burger is het doel. Naast harde bestaande data, gebruiken we hiervoor ook andere kennisbronnen. Dit inzicht levert een bijdrage aan een landelijk beter aansluitend zorgaanbod en een algemeen beleid ten aanzien van (psychisch) kwetsbare burgers.

102307 een acteur speelt een psychiatrisch patient in een rollenspel met een verpleegkundige

De WijkGGZ: op zoek naar werkzame factoren

In Nijmegen Dukenburg en in Tiel zijn sinds 2019 twee teams WijkGGZ gestart voor een pilotfase van twee jaar. De twee gemeenten en de instellingen Pro Persona, Iriszorg, Pluryn en RIWB Nijmegen en Rivierenland hebben een multidisciplinair team afgevaardigd van professionals en ervaringsdeskundigen.

57921 Stockbeeld interessegebied gezondheid

Methodisch Samen Werken (MSW)

In het doorlopende project Methodisch Samen Werken (MSW) proberen we steeds dichter bij de essentie van gelijkwaardig samenwerken te komen en dit zo concreet mogelijk overdraagbaar te maken.

32357 werken aan project, communicatie, docent, studenten, helpen, studeren, samenwerken, finance, economie

Het lectoraat draagt bij aan het zo ‘gewoon’ mogelijk in de samenleving functioneren van mensen met onbegrepen gedrag, waaronder (ernstige) psychische aandoeningen. Door theoretische en empirische kennis te ontwikkelen ondersteunt het lectoraat hbo-professionals bij het komen tot methodisch (samen)werken binnen passende zorg in de maatschappelijke context.

Passende zorg in maatschappelijke context 

'gewoon' kunnen functioneren

Het lectoraat draagt bij aan het zo ‘gewoon’ mogelijk in de samenleving functioneren van mensen met onbegrepen gedrag, waaronder (ernstige) psychische aandoeningen. Door theoretische en empirische kennis te ontwikkelen ondersteunt het lectoraat hbo-professionals bij het komen tot methodisch (samen)werken binnen passende zorg in de maatschappelijke context.

Binding met onderwijs
 

Onderzoek door studenten

HAN-studenten Verpleegkunde, Social Work en Toegepaste Psychologie willen we in dit lectoraat de mogelijkheid bieden om praktijkgericht onderzoek te doen binnen relevante onderwijsmodules van hun betreffende opleidingen.

Daarnaast zijn we betrokken bij de begeleiding van onderzoek van masterstudenten Advanced Nursing Practice en Social Work.

28612 studenten luisteren in les
Wat houdt die term in? 

Onbegrepen Gedrag

Onder het brede begrip ‘onbegrepen gedrag’ valt veel: van de hele dag in bed liggen, steeds opnieuw schulden maken, tot agressief zijn op straat en delicten plegen, of een einde aan het leven willen maken. Ook ‘samenleving’ is een breed begrip en omvat de rollen en reacties van het grote publiek, de media en de overheid, maar ook die van instituties en individuele burgers.

Hoewel ‘onbegrepen gedrag’ dus veel variatie kent, gaan we er binnen het lectoraat wel vanuit dat er altijd verklaringen aan dit gedrag ten grondslag liggen. Die verklaringen kunnen uiteenlopen van bijvoorbeeld een lichamelijke ziekte, de persoonlijke geschiedenis, sociale omstandigheden tot maatschappelijke verhoudingen. Ook vindt gedrag altijd plaats binnen een context die het gedrag mede bepaalt. Wat in de ene context volkomen logisch is, is in een andere ‘onbegrepen’. Hoe anderen (bv. naasten, buren, het grote publiek) onbegrepen gedrag duiden is sterk bepalend voor hun reactie. Die betekenis, in de vorm van verklaring en context, is dus cruciaal voor de verhouding tussen ‘onbegrepen mensen’ en anderen – zeker als het gaat om de vraag in welke mate iemand verantwoordelijk is voor het eigen gedrag.

Veel mensen met onbegrepen gedrag krijgen te maken met instituties die hen hulp bieden (zorg) of begrenzen (veiligheid). Die instituties zijn georganiseerd op basis van bepaalde verklaringen: een ziektemodel, een moreel, sociaal, psychologisch of ander model. Vaak is er binnen instituties een groot vertrouwen in interventies, gebaseerd op die verklaringsmodellen, die het gedrag van de onbegrepen mens kunnen veranderen. Individuele professionals voeren deze interventies uit, binnen de context van een team, afdeling, instituut en sector

onze focus 

de wisselwerking tussen de onbegrepen mens en de handelende professional

We hebben speciale aandacht voor het spanningsveld tussen het unieke karakter van iedere situatie en de algemene aard van interventies. Rond burgers, professionals en instituties bestaan structuren en culturen die niet rechtstreeks over die wisselwerking gaan, maar wel sterk bepalen hoe die er uit ziet door de speelruimte vast te stellen. Zo speelt mee wie, op welke manier en hoeveel betaalt voor wat instituties doen. Op welke manier macht en zeggenschap verdeeld is tussen instituties, opdrachtgevers, financiers, burgers en anderen. En op welke manier die verdeeld is binnen instituties: welke mensen het voor het zeggen hebben en waarom, en hoe zij met elkaar en anderen omgaan en tot beslissingen komen. Door middel van onderzoek wil het lectoraat inzichten verwerven in de bepalende factoren zoals kennis, risico, controle, geld en macht die een rol spelen in deze relatie(s) en veel groter zijn dan de individuele burger of professional. Hierbij richten we ons met name op factoren in de institutionele en maatschappelijke context. Deze factoren zijn indirect bepalend voor de manier waarop we met onbegrepen gedrag omgaan.