Onderzoek

Onderzoekers van het lectoraat houden zich bezig met vragen zoals: hoe zorgen we ervoor dat mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten gezien worden? Hoe verbeteren we betekenisvolle relaties? Hoe ondersteunen we professionals in het bieden van goede zorg?

237733 twee mensen op blauwe bank

Projecten

Zintuigenlabo

Hoe maken we vanuit onze zintuigen contact? De STERKplaats Nijmegen en het Lectoraat Ethiek van Verbinding met Mensen met een Verstandelijke Beperking zijn het zintuigenlabo opgestart om dit te onderzoeken. We zijn een groep met ervaringsdeskundigen, coaches, onderzoekers, studenten en docenten.

427883 Project Zichtbaar maken wat werkt van HAN Lectoraat Ethiek van Verbinding voor mensen met een verstandelijke beperking, vormgever Sanneke Duijf

Ambassadeursleergang

Onderzoek naar de ambassadeursleergang voor mbo- en hbo-medewerkers met een verpleegkundige, verzorgende of agogische achtergrond is belangrijk. Wat is de meerwaarde? Nieuwe inzichten dragen bij aan het optimaliseren van de leergang.

82160 duo lacht

Het Waardenkompas

Het sociaal domein bestaat uit diverse beroepen met ieder een eigen beroepscode. Dit project heeft als doel een domeinspecifieke aanvulling (inkleuring/kompas) te realiseren op de ethische code Sociaal Werk, bedoeld voor professionals werkzaam in de gehandicaptenzorg.

31751 studenten op straat met kaartjes in hand

in Goeden Doen

Mensen met een verstandelijke beperking wil je zo goed mogelijk ondersteunen. Daarbij is het niet alleen belangrijk te luisteren naar hun wensen en behoeften, ook de normen en waarden van hun naasten en zorgprofessionals tellen mee.

289887 Twee vrouwen aan tafel met laptop, verstandelijke beperking

Sociale rechtvaardigheid door 'art-based communities'

Mensen met een verstandelijke beperking leven nog te vaak in een sociaal isolement. Hoe kunnen zij gelijkwaardiger deelnemen in onze samenleving? Art-based communities waarin mensen met en zonder beperkingen samen kunst maken zijn wellicht een goed middel voor een sociaal rechtvaardigere samenleving.

Verfkwasten voor schilderdoek

Zichtbaar maken wat werkt

In dit project gaan we op zoek naar positieve ervaringen in de samenwerking tussen volwassenen met een verstandelijke beperking die wonen op een woonvorm, hun naasten en hun begeleiders. We willen zichtbaar maken wat werkt.

427880 Project Zichtbaar maken wat werkt van HAN Lectoraat Ethiek van Verbinding voor mensen met een verstandelijke beperking

EVB+ in beeld 

Bij EVB+ in Beeld doen we praktijkgericht onderzoek naar de bevorderende en belemmerende factoren in de begeleiding van mensen met een ernstige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag (EVB+).

moeder en gehandicapte dochter in rolstoel in keuken

Verbeelding van het goede leven

De invulling van het goede leven is voor een ieder persoonlijk. Daarom is het opvallend dat visies van zorgorganisaties, maar ook van landelijke en internationale overheidsdocumenten, vaak voorschrijven wat een ‘goed leven’ voor mensen met een verstandelijke beperking is.

toekomstlokaal

Onderzoekslijnen

De ambitie van het lectoraat is om in de onderzoeksperiode 2022 - 2026 professionals (verder) toe te rusten om een normatieve en reflectieve professional te zijn. Deze professional kan, vanuit een sterke eigen identiteit, bijdragen aan een betekenisvol leven van mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten. Op die manier wordt bijgedragen aan het bevorderen van een sociaal rechtvaardige samenleving waar mensen met een verstandelijke beperking vanzelfsprekend deel van uit maken.

Het lectoraat richt zich de komende jaren op 4 onderzoekslijnen:

  1. Het versterken van reflectief en normatief vakmanschap van (aankomende) professionals in de gehandicaptensector
  2. Leven met een verstandelijke beperking in een sociaal rechtvaardige samenleving
  3. Mensen met een verstandelijke beperking en het versterken van betekenisvolle relaties
  4. Bijdragen aan een plural design for research.

Over ons onderzoek

Ons onderzoek doen we in samenwerking met organisaties voor mensen met verstandelijke beperkingen, welzijnsorganisaties, gemeenten en andere kennisinstituten. En ook met de sociale opleidingen van de HAN.

Onderzoek waar iedereen aan mee kan doen
In de nieuwe lectoraatsperiode (2022-2026) kijkt het lectoraat extra kritisch naar hoe wij zelf onderzoek doen. Als we mensen met een verstandelijke beperking zien als kennisdrager, dan moeten we die kennis ook ontsluiten. We gaan op zoek naar manieren voor iedereen om mee te doen aan onderzoek. In het participatieve onderzoeksproject In Goeden Doen staat bijvoorbeeld het waarderen van overtuigingen, waarden en normen van álle gesprekspartners centraal.

Niet-talig manieren van verbinden
Niet-talige (bijvoorbeeld beeldende) manieren van verbinden helpen bij het vergaren van meer kennis. Dit wordt uitgewerkt in het project Zintuigenlabo. Inclusief onderzoek levert nieuwe, andere kennis op. Bijvoorbeeld meer kennis vanuit lichamelijke/ zintuiglijke gewaarwordingen. De kwaliteit van het onderzoek is beter als het uitgevoerd wordt met de mensen waar het over gaat.

 

Leer-werkplekkenSTERKplaats Nijmegen

Sterkplaats Nijmegen biedt leer-werkpleken voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Deze STERKstudenten volgen in 3 jaar tijd de opleiding STERK van de LFBMet deze opleiding ontwikkelen zij zich tot ervaringsdeskundige en leren zij andere mensen met een beperking te versterken en te vertegenwoordigen. Bij deze opleiding staat talentontwikkeling centraal. De STERKstudenten leveren een bijdrage aan de onderwijsactiviteiten van de HAN en worden hierin ondersteund door een coach en stagiairs. De STERKplaats is nauw verbonden aan het lectoraat.

 
424534 STERKplaats, Portret Mycha-2