e6c51d36-0cea-11ee-bd40-02565807075b Twee studenten schaterlachen met elkaar.

Onderzoek naar de ambassadeursleergang voor mbo- en hbo-medewerkers met een verpleegkundige, verzorgende of agogische achtergrond is belangrijk. Wat is de meerwaarde? Nieuwe inzichten dragen bij aan het optimaliseren van de leergang.

Snelle info

Status:

Lopend

Startdatum:

1 december 2020

Looptijd:

Tot 31 januari 2022

Projectleider:

Maaike Hermsen

Aanleiding

In het kader van het thema vakmanschap en beroepsontwikkeling binnen het programma Volwaardig Leven, de positionering en profilering van begeleiders in de gehandicaptensector, én in het kader van de arbeidsmarktproblematiek moet er onderzoek worden gedaan naar de ambassadeursleergang voor mbo- en hbo-medewerkers met een verpleegkundige, verzorgende of agogische achtergrond. De leergang is door V&VN en BPSW ontwikkeld.

De directie Langdurige Zorg van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft behoefte aan onderzoek naar de opbrengst van de ambassadeursleergang gehandicaptenzorg.

Doel

 Doel van het onderzoek is meerledig. Het is bedoeld om:

 1. Te monitoren wat de opbrengst is van de ambassadeursleergang mbt positionering/profilering van de individuele deelnemers en de zorgorganisaties waar zij werken;
 2. Te monitoren welke elementen gebruikt kunnen worden om het vak op de kaart te zetten waardoor het vak van agogisch begeleider, verzorgende en verpleegkundige in de gehandicaptensector aantrekkelijker wordt;
 3. Te achterhalen welke onderdelen gebruikt kunnen worden voor inbedding in het reguliere beroeps- en postonderwijs;
 4. Aanbevelingen te doen voor verbetering van volgende ambassadeursleergangen gehandicaptenzorg.

Onderzoeksvragen

Hoofdvraag

Wat zijn werkzame en belemmerende factoren van de ambassadeursleergang om het vak van (toekomstige) agogisch, verzorgend en verpleegkundig begeleiders in de gehandicaptenzorg te positioneren en profileren.

Deelvragen

Start/aanvang van traject

 • In hoeverre zijn agogisch, verzorgend en verpleegkundig begeleiders in staat om hun stem te laten horen en op welke plekken doen ze dat al?
 • Wat is de rol en positie van agogisch, verzorgend en verpleegkundig begeleiders binnen de zorgverlening, in het team en binnen de organisatie?
 • Hoe ervaren agogisch, verzorgend en verpleegkundig begeleiders de liefde voor hun vak, beroepstrots?
 • Welke persoonlijke leer- en ontwikkelvragen hebben de agogisch, verzorgend en verpleegkundigbegeleiders bij aanvang van het ambassadeurstraject?

Tijdens traject

 • Hoe kunnen agogisch, verzorgend en verpleegkundig begeleiders de liefde voor hun vak, beroepstrots uitdragen om daarmee de aantrekkingskracht van het beroep te vergroten? En hoe draagt de leergang hieraan bij?
 • Welke opbrengsten hebben ambassadeurstrajecten voor individuele deelnemers en voor de zorgorganisaties waarin zij werken? 
 • Op welke wijze hebben de deelnemers aan de ambassadeursleergang groei en ontwikkeling doorgemaakt?

Bestendiging/verduurzaming

 • Op welke manier kan er binnen zorgorganisaties bijgedragen worden aan verdere positionering, zichtbaarheid en optimale inzet van ambassadeurs na afloop van de leergang?  
 • Welke onderdelen van de ambassadeursleergang kunnen worden gebruikt in het reguliere- of post onderwijs om de zichtbaarheid van de gehandicaptensector te vergroten?
 • Welke barrières en bevorderende factoren zijn er voor de borging van de opbrengsten van de ambassadeurstrajecten binnen de betrokken zorgorganisaties?
 • Op welke wijze kan de volgende ambassadeursleergang worden verbeterd? Op welke onderdelen dienen aanpassingen, verbeteringen of aanscherpingen in de ambassadeursleergang plaats te vinden?

Uitvoering

In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van een combinatie van methoden. Feitelijk wordt een procesmonitoring van positionering en profilering gecombineerd met een verbeterevaluatie van de ambassadeursleergang.

Om zicht te krijgen op de context waarbinnen agogisch, verzorgend en verpleegkundig begeleiders hun werk doen en welke mogelijkheden er zijn om daarbinnen hun stem te laten horen zullen we deskresearch uitvoeren. Om de huidige positie en rol van deelnemers aan de ambassadeursleergang in kaart te brengen, zicht te krijgen op de liefde voor hun vak en beroepstrots/beroepsidentiteit en de persoonlijke leer- en ontwikkelvragen te inventariseren zullen we met alle deelnemers (16) een telefonisch of online interview afnemen.

Het in kaart brengen van de manier waarop agogisch, verzorgend en verpleegkundig begeleiders de aantrekkingskracht van het beroep kunnen vergroten via de ambassadeursleergang, vraagt om een zorgvuldige monitoring van de opbrengsten van deze leergang voor individuele deelnemers en voor de zorgorganisaties waarin zij werken. Monitoren van deze ontwikkeling en ervaren verandering doen we door observaties tijdens 3 (delen van) lesdagen en narratieve interviews met de deelnemers (16). Met deze interviews komen we betekenisvolle ervaringen, verhalen en gebeurtenissen op het spoor die duidelijk maken welke groei en ontwikkeling is doorgemaakt. In verband met de COVID-19 pandemie zullen deze observaties en interviews (deels) online plaatsvinden.

De vraag naar profilering en optimale positionering van ambassadeurs na afloop van de leergang, de vraag naar borging van de opbrengsten (good practices) binnen organisaties en binnen het onderwijs (MBO en HBO) zullen worden beantwoord door middel van twee focusgroepen. De eerste focusgroep zal plaatsvinden met deelnemers aan de ambassadeursleergang. De tweede focusgroep zal plaatsvinden met stakeholders uit onderwijs, werkveld, beroepsverenigingen etc. Ook zullen we tot slot aanbevelingen doen voor verbetering van de ambassadeursleergang.

De resultaten uit het onderzoek zullen worden samengebracht, geanalyseerd, doorontwikkeld en vertaald tot een creatief en bruikbaar product bijvoorbeeld een gespreksvorm, handreiking en portrettengalerij gecombineerd met casusbeschrijvingen. Omdat verschillende organisaties met dit eindproduct gaan werken aan inbedding in eigen organisatie en verduurzaming, zullen er verschillende accenten worden gelegd en kan het product per organisatie afwijkend zijn. Eindproduct(en) zal/zullen samen met een eindrapportage met aanbevelingen/verbeterpunten worden overhandigd aan de opdrachtgever.

Klankbordgroep en communicatie met de opdrachtgever

Bij de uitvoering van dit onderzoek wordt er een klankbordgroep ingericht. Ook de opdrachtgever neemt deel aan deze klankbordgroep. Doel is enerzijds om wederzijdse verwachtingen scherp te houden, impact te concretiseren en bij te sturen waar nodig en anderzijds de onderzoekers te voorzien van advies om concreet aan te sluiten bij de praktijk en om draagvlak te (helpen) creëren binnen onderwijs en werkveld.

We plannen met de klankbordgroep 4 bijeenkomsten in gedurende het traject:

 • In de voorbereidingsfase (stap 1)
 • Gaandeweg de fase van uitvoering (stap 2)
 • In de fase van analyse en productontwikkeling (stap 3)
 • In de afrondingsfase (stap 4)

Contact

Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met lector Maaike Hermsen: Maaike.Hermsen@han.nl

Lectoraat
 

Ethiek van Verbinding met Mensen met een Verstandelijke Beperking

Wij doen onderzoek naar het verbeteren van een betekenisvolle verbinding met mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten. Dit doen we met partijen uit het werkveld. We bekijken vooral hoe normatieve professionalisering van beroepskrachten kan bijdragen aan ondersteuning van deze groep.

geestelijke zorgprofessional speelt muziek af bij vrouw met syndroom van down

Publicaties

Vanuit het Lectoraat Ethiek van verbinding met Mensen met een Verstandelijke Beperking verschijnen regelmatig publicaties. Bekijk hier een overzicht.

31699 Twee studenten Pedagogiek lezen boek bibliotheek