Proactieve Zorgplanning Als duidelijk is wat ouderen willen, wordt zorg persoonsgerichter

Zorgverlener praat met oudere over verwachtingen, wensen en voorkeuren voor toekomstige zorg en behandeling. Dat is proactieve zorgplanning.

De ‘Implementatietool Proactieve Zorgplanning’ is de opbrengst van een project voor ouderen dat NEO huisartsenzorg, ZZG zorggroep en de HAN in 2021 zijn gestart. Het Lectoraat Wijkverpleging van de HAN ondersteunde bij het ophalen van resultaten en studentengroepen verzamelden data.

Implementatietool Proactieve Zorgplanning

Tijdens een afrondende conferentie op 31 januari 2023 zijn de positieve opbrengsten van het project in Zuid Gelderland gepresenteerd. NEO Huisartsenzorg en ZZG zorggroep stellen het resultaat in de vorm van de Implementatietool-Proactieve-Zorgplanning.pdf online beschikbaar voor gebruik in de praktijk van de huisarts, praktijkverpleegkundige, wijkverpleegkundige en zorgtrajectbegeleider.

Als duidelijk is wat kwetsbare ouderen willen, dan wordt de levering van zorg en behandeling ook meer persoonsgericht.

Proactieve zorgplanning

''De gesprekvoering met mensen over verwachtingen, wensen en voorkeuren ten aanzien van de toekomstige zorg en behandeling. Dat is proactieve zorgplanning,'' zegt Minke Nieuwboer, lector Wijkverpleging bij de HAN. ''Als duidelijk is wat kwetsbare ouderen willen, dan wordt de levering van zorg en behandeling ook meer persoonsgericht. Zo kunnen we bijvoorbeeld onwenselijke ziekenhuisopnames voorkomen zodra de voorkeuren van ouderen bekend zijn bij de zorgverleners.''

Samenwerking  

Patiënt, huisartsenpraktijk en eerstelijnszorg

''Als projectgroep -van organisaties in welzijn, zorg, onderzoek en onderwijs- streven we naar het doel van optimale samenwerking tussen patiënt, huisartsenpraktijk en partners in de eerstelijnszorg,'' vervolgt Minke Nieuwboer. ''Aan het project vanuit NEO huisartsenzorg en ZZG zorggroep werkten ook 6 lokale interprofessionele netwerken met eerstelijnszorgverleners rond een huisartsenpraktijk mee."

Professionals aan het woord

"Het was fijn dat we vooraf een training over dit onderwerp hebben gehad," geven professionals in de interviews aan. Ze hebben positieve ervaringen opgedaan met het voeren van de proactieve zorgplanningsgesprekken. "Het duidelijk hebben van wensen geeft rust. Het zorgt ervoor dat een oudere de regie over zijn/haar leven kan behouden." Als belemmerende factoren voor deze gespreksvoering noemen de professionals: 1) dat ouderen soms helemaal niet over de toekomst willen praten;2) de afwezigheid van een mantelzorger; 3) de hoeveelheid tijd die het kost.

Ouderen aan het woord

De geïnterviewde ouderen geven vaak aan dat proactieve zorgplanning bij hen niet bekend is. Of er behoefte is aan zo’n gesprek is? Dat is heel wisselend. Het vastleggen van wensen en behoeften ervaren zij  als prettig, mits er ieder jaar geëvalueerd kan worden. "Het is van belang dat er een vertrouwensband is met de zorgverlener die het gesprek voert. En dat er voldoende tijd is." De gesprekken zelf blijken na afloop een geruststellend en prettig gevoel op te leveren.

Rekening houden met wensen van oudere

In de projectperiode is bij 33% van de kwetsbare ouderen een proactief zorgplanningsgesprek gevoerd. In netwerken met nog pas startende interprofessionele samenwerking heeft het langer geduurd en gaat het om een lager percentage. Is bij een spoedverwijzing rekening gehouden met de wensen van de oudere? Die vraag is niet altijd teruggekoppeld. Bijna bij alle verwijzingen waar dat wél het geval is blijkt inderdaad ook rekening te zijn gehouden met de wensen.

Meer persoonsgerichte zorg

Dankzij de positieve uitkomsten van het onderzoeksproject stellen NEO Huisartsenzorg en ZZG zorggroep de Implementatietool Proactieve Zorgplanning voor de regio Nijmegen digitaal beschikbaar. Het is een praktisch hulpmiddel om duidelijker te krijgen wat ouderen willen. Hoe beter hun wensen bekend zijn, hoe persoonsgerichter de zorg wordt.

Meer weten?

Neem contact op voor vragen en stuur een mailbericht aan:

Kijk voor meer informatie en voor de implementatietool op:

 

Projectberichten 2021-2022

Wijkverpleging en Proactieve Zorgplanning

Het doel van het project ‘Proactieve Zorgplanning voor ouderen’ is optimale samenwerking tussen patiënt, huisartsenpraktijk en partners in de eerstelijnszorg. Het project is in februari 2021 in regio Zuid-Gelderland gestart. Studenten HAN Verpleegkunde meten wat de voortgang is in Nijmegen.

120492 ouderenzorg met patient

Proactieve zorgplanning bij kwetsbare ouderen

In het project ‘Proactieve zorgplanning bij kwetsbare ouderen’ werken wijkverpleegkundigen samen met de huisarts en praktijkondersteuner. Wat is de stand van zaken in Zuid-Gelderland bij de NEO huisartsengroep en ZZG zorggroep? Studenten HAN Verpleegkunde gingen in najaar 2021 op onderzoek uit.

102281 een thuiszorgverpleegkundige helpt een nog thuiswonende oudere dame met beginnende dementie bij de dagelijkse zorgtaken