HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Project

Eigen regie in dagelijkse activiteiten

In de driehoek onderzoek, onderwijs en praktijk worden kennis en producten ontwikkeld voor cliënten, burgers, studenten, docenten en professionals over eigen regie in dagelijkse activiteiten. De onderzoekslijn wordt georganiseerd door de opleiding Ergotherapie en het Lectoraat Neurorevalidatie van de HAN.

verpleegkundige van de thuiszorg controleert met een patient de medicijnlijsten van de apotheek
Project

Familieparticipatie op de Intensive Care

Het betrekken van naasten in de basiszorg tijdens een IC-opname verkleint de kans op klachten na de opname (het Post intensive care syndroom – PICS en PICS-Familie). Er is al een werkwijze en keuzemenu ontwikkeld om de familieparticipatie structureel in te bedden. We onderzoeken de effecten hiervan.

Docent met studenten bij bed
Project

Nijmeegs Leerlandschap Wijkverpleegkundige Nieuwe Stijl

Dit project is bedoeld om deskundigheid te bevorderen bij wijkverpleegkundigen en docenten. Om het vak van wijkverpleegkundige goed te kunnen (blijven) uitvoeren is 'leren in de praktijk' onontbeerlijk.

close-up drie mensen in gesprek
Project

Gemeenschappelijk wonen en sociale cohesie onder (oudere) bewoners

Als gevolg van de vergrijzing en een landelijk beleid dat inzet op het langer zelfstandig thuis wonen krijgen woningcorporaties te maken met een grotere groep (kwetsbare) oudere bewoners binnen hun huurderspopulatie.

ouderen die deelnemen aan groepsactiviteiten
Flexibel onderwijs

Themaroute Waterstoftechniek

In de themaroute Waterstoftechniek werkt de student aan waterstofvraagstukken binnen de huidige studiebelasting. De themaroute levert dus geen extra studielast op, maar krijgt vorm in de keuzes die de studente tijdens de studie maakt. Met name in de projecten, de stage en de afstudeeropdracht.

Opstelling waterstof meting in Lab-2
Project

Meervoudige waardecreatie

Duurzaamheid staat steeds meer centraal in ondernemen. En dat moet ook, want onze huidige manier van produceren en consumeren is niet toekomstbestendig. Daarom zijn niet alleen economische waarde, maar ook sociale en ecologische waarde belangrijk. Hoe stimuleren we meervoudige waardecreatie?

centrum meervoudige waardecreatie, compilatie van stockbeelden 2020
Project

Prometheus

De beroepspraktijk van professionals die werken aan het op orde houden van dijken is sterk aan verandering onderhavig. Binnen beheerorganisaties zoals waterschappen en Rijkswaterstaat werken professionals aan de beoordeling, beheer & onderhoud, en versterking van waterkeringen.

null
Project

Benefits of Art Therapy

Binnen dit project voeren we onderzoek uit naar effecten van beeldende therapie bij persoonlijkheidsstoornissen cluster B/C.

student schilderen
Project

Richtlijnen in de wijkzorg

Vanuit het nationaal programma voor richtlijnontwikkeling hebben we 2 nationale richtlijnen voor wijkverpleegkundigen ontwikkeld. Een richtlijn over de omgang met eenzame patiënten. En een richtlijn palliatieve zorg in de thuissituatie. Het helpt wijkverpleegkundigen en andere professionals.

Ouderenzorg
Project

Let op je Woorden

In het het onderzoeksproject 'Let op je Woorden' onderzoeken we wat het effect is van een communicatietraining voor fysiotherapeuten die structureel gericht is op het bevorderen van positieve verwachtingen van de patiënt met lage rugpijn.

fysiotherapeute met patiënt