null

De beroepspraktijk van professionals die werken aan het op orde houden van dijken is sterk aan verandering onderhavig. Binnen beheerorganisaties zoals waterschappen en Rijkswaterstaat werken professionals aan de beoordeling, beheer & onderhoud, en versterking van waterkeringen.

Snelle info

Projectleider:

Frank den Heijer

Startdatum:

2018-2020

Status:

Lopend

Looptijd:

3 jaar

Budget:

€ 575.000

Subsidieverstrekker:

NWO 

Aanleiding van het project

Per 1 januari 2017 is de normering van de waterveiligheid gewijzigd. Tegelijkertijd is het nieuwe Wettelijk Beoordelingslnstrumentarium (WBl) van kracht geworden, waarin voorschriften zijn opgenomen voor het beoordelen van de primaire waterkeringen (dijken, duinen, stormvloedkeringen etc. aan zee, grote wateren en rivieren).

De huidige beoordelingsronde loopt van 20
17 tot 2023. Daarin wordt een waterkering niet meer getoetst op basis van zijn waterkerend vermogen tot een bepaalde waterstand, maar beoordeeld op een maximaal toelaatbare overstromingskans en bijbehorend risico. Het nieuwe beoordelingsinstrumentarium vraagt een nieuwe werkwijze, die professionals bij waterschappen en Rijkswaterstaat voor de nodige uitdagingen plaatst. 

Doel

Project Prometheus heeft als doel om bij te dragen aan effectiever en efficiënter assetmanagement van dijken. Als antwoord op de kennisbehoefte van professionals uit de praktijk gerelateerd aan het omgaan met complexiteit, richt het project Prometheus zich op het verbeteren en beter op elkaar aan laten sluiten van verschillende werkprocessen binnen waterschappen en Rijkswaterstaat. Voortvloeiend uit de state of the art zal onderscheid gemaakt worden tussen vier werkprocessen die op elkaar inhaken:

1) beoordeling van dijken
2) verkenning van gebiedsopgaven (Trajectaanpak)
3) dijkversterking
4) instandhouding van (bestaande en versterkte) dijken.

Om de betrokken professionals spelenderwijs te laten anticiperen op complexiteit in de werkprocessen en hen te 
ondersteunen bij het een gezamenlijk leerproces voor effectiever en efficiënter assetmanagement wordt serious gaming ingezet. 

Maak kennis Ons team

Frank den Heijer

Onderzoeker
Projectleider van het project Prometheus binnen het Lectoraat Sustainable River Management, Frank den Heijer

Onze partners

 • Hogeschool Van Hall Larenstein  
 • Hogeschool Zeeland  
 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
 • Waterschap Rijn & lJssel  
 • Waterschap Hollandse Delta  
 • Waterschap Drents Overijsselse Delta  
 • Waterschap Scheldestromen  
 • Waterschap Rivierenland  
 • Waterschap Vallei en Veluwe  
 • Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden 
 • Rijkswaterstaat 
 • TU Delft  
 • Deltares 
 • BZ lngenieurs & Managers  

Resultaten

Vanuit het project Prometheus zijn al verschillende resultaten geboekt:

 • Rapportage dilemma’s en best practices voor kennisuitwisseling tussen beoordeling, beheer en versterking bij assetmanagement.  
 • 2 wetenschappelijke artikelen (binnenkort in te zien).
 • Een spellendoos met assetmanagement serious games.   
overleg met post-its

Gerelateerde opleidingen

Civiele Techniek

Voltijd Bachelor opleiding

Klimaatverandering en duurzaamheid, daar weet een civiel ingenieur alles van. Jij weet waaraan de dijken, snelwegen, bruggen, tunnels en verkeersknooppunten van de toekomst moeten voldoen. Zodat ze veilig en toekomstbestendig zijn, maar ook groei mogelijk maken.

civiele techniek waterlab

Bouwkunde

Voltijd Bachelor opleiding

Loop jij ook vaak te fantaseren als je door een stad loopt? Hoe je die oude fabriek omtovert tot een gebouw waar iedereen wil wonen? Of hoe je op die lege plek een super duurzaam huis bouwt? De kans is groot dat de opleiding Bouwkunde de hbo-studie van je dromen is!

bouwkunde student helm meter

Publicaties

Vanuit het project Prometheus zijn verschillende publicaties verschenen.

 

handen met documenten

Kom in contact

Lectoraat Substainable River Management

Rivieren zijn van grote ecologische waarde. Hoe kan het rivierengebied tegelijk veilig en aantrekkelijk blijven? Ons lectoraat voert hier praktijkgericht onderzoek naar uit. 

De brug van Arnhem in de avond

Nieuws en artikelen

College van Bestuur bij Academie Built Envionment“Samenwerking, bevlogenheid en innig verbonden met onderzoek”
316040 bouwkundestudenten in oude fabriekshal
Herdenking Sint ElisabethsvloedBuilding and rebuilding with nature
305204 Lector Jeroen Rijke geeft een masterclass over building with nature tijdens de herdenking van de Elisabethsvloed.
Het water staat ons aan de lippen Droogte is hot
299027 Landhuis op buitenplaats Landfort in de Achterhoek.
23 maart: WereldwaterdagZonder water is er geen leven
275162 Een kraan waar schoon drinkwater uitkomt. 23 maart is het Wereldwaterdag.
270814 Onderzoeker bij het Lectoraat Sustainable River Management Maria Barciela Rial bij de Klijperij voor het project Eems-Dollard
5 vragen aan lector Jeroen RijkeKlimaatadaptatie, letterlijk van levensbelang
256273 Lectoraat Sustainable River Management Jeroen de Rijke over klimaatadaptie
Promotie-onderzoekBouwen met taaie dijken
Bescherming tegen water met een keersluis, civiele techniek
Bijzondere afstudeeropdrachtBuilding with plastics
Plastic afval. Bouwkunde maakt er woningen van. Robert en Maud studeerden erop af.
Academie Built Environment"Alles ademt hier duurzaamheid"
Lectoraat architecture in health. Living labs