Onderzoek

Er is op dit moment sprake van een transitie en transformatie in de gezondheidszorg. Het gaat om structuur- en cultuurveranderingen. Wij richten ons op praktijkgerichte vraagstukken die hieruit voortkomen gericht op een toekomstbestendige zorg.

bouwkunde deeltijdstudent uitleg planning

In de driehoek onderzoek-onderwijs-praktijk streven we naar innovatieve toekomstbestendige concepten in de gezondheidszorg. Dit door middel van praktijkgericht onderzoek. Wij baseren ons op Positieve Gezondheid als belangrijk onderliggend concept voor het duurzaam organiseren van de gezondheidszorg. Dit in combinatie met andere concepten die welbevinden en gezondheid vanuit een integrale visie benaderen. 

Onze onderzoekslijnen

Binnen ons lectoraat werken we aan 3 onderzoekslijnen:

 1. Interprofessioneel samenwerken en leren in netwerken
 2. Optimale inzet van zorgmasters in de gezondheidszorg
 3. Samen leren en innoveren
Onderzoekslijn 1 

Interprofessioneel samenwerken en leren in netwerken

De gezondheidszorg is aan grote veranderingen onderhevig. Aan de ene kant hebben we te maken met veranderde en toenemende zorgvraag en –behoefte. En aan de andere kant met de beperking in financiële middelen en personele ruimte. De complexiteit van zorgvragen en -behoeften vraagt vaak om interprofessioneel samenwerken en leren. Om zo de kwaliteit van de zorg en goede (patiënt)uitkomsten te borgen. 

Projecten binnen deze onderzoekslijn

Regio Deal Noord-Limburg

De personele, financiële en maatschappelijke houdbaarheid van de zorg staat onder druk. De regering onderschrijft het rapport Kiezen voor Houdbare zorg, WRR (2021). In 2022 zijn middelen beschikbaar gesteld om méér in te zetten op de thema’s van preventie en gezondheidsbevordering en passende zorg.

57921 Stockbeeld interessegebied gezondheid

Methode Wederzijds Begrip

Zorgverleners, welzijnswerkers en inwoners gebruiken soms andere woorden terwijl ze hetzelfde bedoelen. Of gebruiken juist dezelfde woorden, maar bedoelen er iets anders mee. Dat maakt samenwerken moeilijk. Duidelijke afspraken over begrippen is daarom een voorwaarde voor de samenwerking.

verpleegkundige van de thuiszorg controleert met een patient de medicijnlijsten van de apotheek

Begrippenkader

Duidelijke afspraken over begrippen zijn een voorwaarde voor goede samenwerking. Voor de ontwikkeling van de Methode Wederzijds Begrip heeft een expertgroep het proces van begripsvorming doorlopen. In dit bijbehorende Begrippenkader zijn de uitkomsten vastgelegd: begrippen met een betekenis.

236900 studenten en professionals in overleg

4 stappen - Succesvol samenwerken in wijknetwerken

Zorg en welzijn worden steeds meer dichtbij burgers georganiseerd, in lokale wijknetwerken. Het ontwikkelen van een wijknetwerk is niet eenvoudig. Wij doen hier samen met onze partners onderzoek naar. Hoe geef je een wijknetwerk vorm? En hoe houd je de samenwerking goed?

bijeenkomst wijkatelier lindenholt- groep aan tafel docente in het midden

Interprofessionele Student-Run-Dental-Clinic

Interprofessioneel samenwerken tijdens patiëntbehandelingen. Dat doen mondhygiënisten en tandartsen in opleiding in de Student-Run-Dental-Clinic van de HAN en het Radboudumc. Binnen dit project onderzoeken we hoe interprofessioneel leren en samenwerken verloopt. En hoe dit kan worden verbeterd.

meisje oefening tandheelkunde op pop

Zorgnetwerken thuiswonende ouderen verbeteren

Familie, buren, vrienden, vrijwilligers én zorgverleners. Samen vormen ze zorgnetwerken die kwetsbare ouderen ondersteunen. De rol van deze zorgnetwerken wordt groter. En afstemming en samenwerking binnen de netwerken steeds belangrijker. Om zo de ouderen effectiever te kunnen ondersteunen.

bijeenkomst wijkatelier lindenholt- ouderen aan tafel studente staand in het midden

Sterk Wijknetwerk

De inrichting van de gezondheidszorg verandert in rap tempo. Denk aan een toename van complexe hulpvragen en multimorbiditeit. of denk aan de verschuiving van Ziekte naar Positieve Gezondheid, aan zorg dichtbij huis. Interprofessionele samenwerking in wijknetwerken is hierbij van belang.

samen proberen om tot een oplossing te komen tijdens een MDO

Samenredzaamheid

Dit project is een vervolg op het project Een Sterk Wijknetwerk: Burgers, Professionals en Onderwijs SAMEN! Uit dit project bleek dat het samenwerken tussen professionals in de eerstelijns zorg met het sociale domein en met burgers niet vanzelfsprekend is.

verpleegkundige van de thuiszorg controleert met een patient de medicijnlijsten van de apotheek
Onderzoekslijn 2 

Optimale inzet van zorgmasters in de gezondheidszorg

Rond 2000 zijn 2 masteropgeleide professionals in de Nederlandse gezondheidszorg geïntroduceerd: de Physician Assistant (PA) en de Verpleegkundig Specialist (VS). Dit gebeurde als antwoord op de uitdagingen in de gezondheidszorg. Denk hierbij aan krapte op de arbeidsmarkt (tekort aan medisch specialisten) en de (stijgende) kosten in de gezondheidszorg. Maar ook om professionals een carrièreperspectief te bieden. Inmiddels zijn deze professionals werkzaam in diverse settings zoals het ziekenhuis, de eerstelijn, verpleeghuizen en de GGZ.

Projecten binnen deze onderzoekslijn

Ruimte voor PA’s en VS’en in de eerstelijns- en anderhalvelijnszorg

De vraag naar zorg groeit en verschuift steeds meer richting eigen huis, gezondheidscentrum, (wijk)kliniek of huisartsenpraktijk: naar eerstelijnszorg of anderhalvelijnszorg. Physician Assistants (PA) en Verpleegkundig Specialisten (VS) kunnen hier een belangrijke rol in gaan vervullen.

verpleegkundige van de thuiszorg controleert de bloeddruk bij een jonge chronisch zieke patiente

Taakherschikking in de ouderenzorg

Hoogopgeleide zorgprofessionals zoals Verpleegkundig Specialisten en Physician Assistants kunnen taken overnemen van artsen, zodat deze ruimte krijgen voor andere taken. Deze taakherschikking verbetert de ouderenzorg. We onderzochten in hoeverre de taakherschikking heeft plaatsgevonden.

Ouderenzorg

VS-ggz in de functie van regiebehandelaar

Sinds 1 januari 2017 mag een Verpleegkundig Specialist (VS)-ggz regiebehandelaar zijn, net zoals de psychiater, klinisch psycholoog of verslavingsarts. De invulling van deze rol is nog best complex. We ontwikkelen een handreiking die het invullen van de rol als regiebehandelaar ondersteunt.

een acteur speelt een psychiatrisch patient in een rollenspel met een verpleegkundige
Onderzoekslijn 3 

Samen leren en innoveren

De gezondheidszorg is continu in ontwikkeling en vraagt om een leven lang ontwikkelen. In deze onderzoekslijn ontwikkelen we kennis over hoe je een leer- en werkcultuur kunt implementeren die bijdraagt aan de ontwikkeling van competenties van professionals. Denk aan: evidence-based werken, (verpleegkundig) leiderschap en interprofessioneel samenwerken en leren. Naast cultuur is er ook aandacht voor het ontwikkelen van een structuur die het leerklimaat bevordert. We doen dit samen met het werkveld, onder andere in labs/leerwerkplaatsen en in onderzoeksprojecten.

Projecten binnen deze onderzoekslijn

Handboek EBP voor zorgteams in verpleeghuizen

Hoe geef jij de bewoner de beste zorg? Je pakt het mogelijk anders aan dan je collega. Maar wat is nou het beste voor de bewoner? En hoe kom je daar eigenlijk achter? Welke interventies werken om een zorgprobleem aan te pakken?

33043 studenten overleggen

Evidence 1.0

Werken volgens Evidence Based Practice (EBP) betekent zorg verlenen op basis van het beste wetenschappelijk bewijs. De behoeften van patiënten neem je mee én eigen expertise zet je optimaal in. Dit project ondersteunt bij het creëren van een EBP-cultuur in verpleeghuizen.

33026 studenten lachen

Evidence 2.0

De stip op de horizon voor verpleeghuizen is 'Samen leren en Verbeteren van persoonsgerichte zorg'. Dit betekent in partnerschap tussen cliënt, naasten en zorgprofessionals: leren en verbeteren voor de best passende zorg. In dit project werken we aan het lerend vermogen van verpleeghuizen.

medewerkster toont foto’s op een tablet aan een bewoner van het verpleeghuis

Kennispartners en netwerken

Ons lectoraat werkt samen met meerdere kennispartners en netwerken.

 • IQhealthcare

  IQ healthcare is onderdeel van het Radboudumc en zet zich in voor kwaliteitsverbetering binnen de zorg. Dit gebeurt door wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en toegepast onderzoek op het gebied van kwaliteit, veiligheid en ethiek in de zorg.

 • Platform Zorgmasters

  Het Platform Zorgmasters verzamelt, creëert en deelt kennis over taakherschikking, specifiek over de Physician Assistant (PA) en de Verpleegkundig Specialist (VS). Het Platform richt zich op professionals en patiënten.

 • Radboudumc Patiëntenzorg

  Het Radboudumc Patiëntenzorg werkt onder meer aan vragen over de meest optimale inzet van een physician assistant of verpleegkundig specialist binnen een pallet van zorgverleners. Dit helpt bij het herschikken van taken in de zorg.

 • UKON

  Het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON) is een netwerk dat (wetenschappelijke) kennis ontwikkelt, verspreidt en implementeert.

Kenniscentrum
 

Duurzame Zorg

Hoe zorgen we voor een duurzame zorg de komende decennia? Vanuit het Kenniscentrum Duurzame Zorg wordt maatschappelijk verantwoord ondernemerschap gezien als een inspirerende aanpak om preventie, kwaliteit en innovatie, participatie, effectiviteit en doelmatigheid te bevorderen. 

studenten tijdens een activiteit met bewoners uit de omgeving
Centre of Expertise (CoE)
 

Krachtige Kernen

De leefbaarheid van gemeenten met kleine kernen staat steeds meer onder druk. Ze zijn kwetsbaar. Door krimp, vergrijzing en de transformatie in zorg en welzijn. Dit vraagt om een andere manier van organiseren; vanuit de burger en zijn kracht. Het HAN Centre of Expertise Krachtige Kernen draagt bij aan een vitale samenleving en een kwalitatief goed leefklimaat in deze kernen. Dat doet het expertisecentrum door innovatieve oplossingen aan te dragen. En door sociale werkers te professionaliseren.

gang d-vleugel social work met roltrap