Regio Deal Noord-Limburg

De personele, financiële en maatschappelijke houdbaarheid van de zorg staat onder druk. De regering onderschrijft het rapport Kiezen voor Houdbare zorg, WRR (2021). In 2022 zijn middelen beschikbaar gesteld om méér in te zetten op de thema’s van preventie en gezondheidsbevordering en passende zorg.

Huisarts in project Regio Deal Noord-Limburg voert het 'andere' gesprek met patiënt

SNELLE INFO

Project

 • Het andere gesprek in de huisartsenpraktijk

Projectleider

 • Geert Rutten, senior onderzoeker Lectoraat Zorg en Dienstverlening

Looptijd

 • Juni 2021 tot en met december 2023

Subsidie

 • Provincie Limburg

Penvoerder

Uitvoeringsprogramma's Regio Deals

Uit het rapport Kiezen voor Houdbare zorg. Mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak van de WRR (2021) blijkt dat de personele, financiële en maatschappelijke houdbaarheid van de zorg onder druk staat. In de Kamerbrief van juni 2022 onderschrijft de regering deze zorg en sluit onder andere Regio Deals.

Rijk, provincie en regio werken op basis van meerjarige Regio Deals samen in de uitvoeringsprogramma’s van de thema’s van preventie en gezondheidsbevordering en passende zorg. In diverse projecten worden stappen gezet naar gezonde, vitale en veilige regio’s. Het project Burgerinitiatieven en Positieve Gezondheid in de huisartsenzorg in Noord-Limburg stelt het verlenen van passende zorg centraal.

Passende Zorg

Passende zorg gaat om het bieden van zorg dichtbij huis. Zorg die waarde gedreven is en die samen met en rondom de zorggebruiker tot stand komt. Huisartsen zien veel patiënten met psychosociale klachten zoals eenzaamheid, somberheid of slaapproblemen. Hierbij spelen vaak niet-medische factoren, zoals schuldenproblematiek of woonomstandigheden, een rol. Die factoren worden zichtbaar als 'het andere gesprek' met patiënten wordt gevoerd. 

Het andere gesprek

Voor het voeren van ‘het andere gesprek’ en het uitvragen van de onderliggende problematiek is het van belang dat méér tijd per consult beschikbaar is. Vanuit de traditionele medische benadering is hier onvoldoende aandacht voor. De patiënt krijgt dan medicatie of een doorverwijzing naar de GGZ. Dit terwijl de oplossing niet in het medische maar in het publieke of welzijnsdomein ligt. Steeds vaker zien we inwonersinitiatieven ontstaan die hierbij ondersteuning willen en kunnen bieden.

Positieve Gezondheid Regio Deal Noord-Limburg

Het doel van het Regio Deal project is om het concept Positieve Gezondheid in de vorm van ‘het andere gesprek’ in 25 huisartsenpraktijken in Noord-Limburg -bij de zorgorganisaties Syntein en Cohesie- in 7 gemeenten te implementeren. 

Daarnaast gaan huisartsen, al dan niet via een tussenpersoon (zoals een welzijnscoach of dorpsondersteuner), anders samenwerken met bestaande burgerinitiatieven en mantelzorgers. Zodat ook zij een rol van betekenis kunnen spelen bij de ondersteuning van burgers in kwetsbare posities of situaties. Het is de bedoeling dat door die samenwerking de vitaliteit van gemeenschappen toeneemt en dat de samenredzaamheid en zelfredzaamheid van burgers versterkt.

Huisartsen kunnen in het Regio Deal project gebruik maken van het landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept. Dit om de verbinding tussen de huisartspraktijk en het welzijnsdomein en burgerinitiatieven tot stand te brengen.

Onderzoek

Het Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening voert binnen het Regio Deal project onderzoek uit. Het gaat om het door vragenlijstonderzoek, observaties en interviews monitoren van:
 • De mate waarin in de huisartspraktijken daadwerkelijk ‘het andere gesprek’ wordt gevoerd en waarom wel/niet.
 • De totstandkoming van de samenwerking tussen huisartspraktijken, eventuele tussenpersonen en burgerinitiatieven: bevorderende en belemmerende factoren.
 • De vorm van de samenwerking die tot ontwikkeling komt (in elke deelnemende gemeente wordt een traject gevolgd):
  • Directe verwijzing van de huisartspraktijk naar het burgerinitiatief of via een tussenpersoon?
  • Wie vult de rol van tussenpersoon in en hoe wordt deze rol ingevuld?
  • Wordt er samengewerkt met burgerinitiatieven en hoe verloopt deze samenwerking?
  • Hoe verloopt de samenwerking tussen huisarts, welzijnscoach en burgerinitiatieven?

Contact Meer weten?

Neem voor meer informatie en vragen over dit project contact op met de projectleider. Stuur een mailbericht aan: