Acute.Zorg@Home: verminderen handelingsverlegenheid

Wat doet een ambulanceprofessional bij een 83-jarig dame in een crisissituatie in de thuiszorg en familie geeft aan dat het zo niet langer meer kan? Een oplossing is misschien presentatie op de SEH zodat onderliggend somatisch lijden verder uitgezocht kan worden, maar is opname wel de beste keuze? Wat doet een wijkverpleegkundige wanneer ze een cliënt aantreft in een situatie met ernstige benauwdheid, hoge koorts en geen voelbare pols, waarbij de wensen of ze wel of niet ingestuurd wil worden onduidelijk zijn?

102281 een thuiszorgverpleegkundige helpt een nog thuiswonende oudere dame met beginnende dementie bij de dagelijkse zorgtaken

Het recent gestarte ontwerpgericht RAAK-onderzoeksproject Acute zorg@Home probeert acute ziekenhuisopnames van kwetsbare ouderen te beperken. Deze leiden namelijk vaak tot negatieve uitkomsten voor ouderen zelf. Denk aan het vergroten van de kwetsbaarheid, lichamelijke achteruitgang en functieverlies. Ook volgen na ontslag uit het ziekenhuis vaker heropnames, waardoor de cirkel van negatieve gezondheidsuitkomsten versterkt wordt.

Ondersteuningsbehoefte

Maar hoe beperk je opnames in het ziekenhuis als blijkt dat wijkverpleegkundigen zich handelingsverlegen voelen bij het in kaart brengen van de acute medische situatie en het overdragen van de acute zorgvraag naar de huisarts? En wat als ambulancezorgprofessionals geen zicht hebben op (on)mogelijkheden van (informele) zorg in de thuissituatie? Acute Zorg@Home onderzoekt waar verbeterpunten liggen in de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen wijkverpleegkundigen, ambulanceverpleegkundigen en huisartsen. Het project bestaat uit vijf werkpakketten, waarover meer op de website Acute.Zorg@Home.

Samenwerking

Dit project is een samenwerking met lectoraten van de HAN  (het Lectoraat Acute Intensieve Zorg en het Lectoraat Wijkverpleging) én het werkveld Ambulancezorg Gelderland-ZuidZZG Zorggroep, Universitair Gezondheidscentrum Heyendael, Netwerk 100 (het doelgroeppanel Ouderen), de beroepsgroepen V&VN Wijkverpleging en V&VN Ambulancezorg  en Ambulancezorg Nederland.
 

Handelingsverlegenheid verminderen

Acute.Zorg@Home draagt bij ontwikkeling van nieuwe toepasbare kennis en handvatten om de handelingsverlegenheid van wijkverpleegkundigen en ambulancezorgprofessionals te verminderen. Hierdoor kan de zorg van kwetsbare ouderen zo dicht mogelijk bij huis worden verleend wat veerkracht van ouderen ten goede komt en verdere achteruitgang zoveel mogelijk voorkomen kan worden.