Wat speelt er binnen de Academie Built Environment?

Om het verschil te maken in de wereld van morgen, heeft de HAN 6 strategische doelen geformuleerd voor 2022-2028. Dit Koersbeeld is de kapstok waar de Academie Built Environment een meerjarenplan op maakt: het Academieplan.

civiele techniek maquette brug waterlab

Academiedirecteur Built Environment, Frank Spuij belooft: “Welke activiteiten we ook ontplooien binnen de HAN of binnen de academie; het gaat altijd om slimme, schone en sociale oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen.” 

Activiteiten uitbouwen

De Academie Built Environment zit op dezelfde lijn als het HAN brede Koersbeeld. Frank: “We zijn bevestigd in de koers die we varen binnen de academie. Sterker nog: het Koersbeeld 2022-2028 past ons als een jas. In veel gevallen zijn we al een beetje begonnen met de elementen die in het Koersbeeld staan of we zijn al op weg." 
Daarnaast is Frank vanuit het domein Built Environment persoonlijk betrokken geweest bij de nieuwe eindkwalificaties van de opleidingen Civiele Techniek en Bouwkunde die weer helemaal up-to-date zijn gemaakt. Deze gaan voor alle opleidingen in het domein Built Environment gelden. “Komend jaar start de academie om deze eindkwalificaties op een goede manier in ons curriculum te verwerken."

Duurzame verbindingen

“De academie heeft veel verbindingen met partners, dus op dat strategisch punt scoren we goed.” Behalve dat Frank zelf veelvuldig betrokken is bij het domein als voorzitter, is academiemanager Annemiek Delissen aanspreekpunt (roulerende voorzitterschap) voor het landelijk opleidingsoverleg Civiele Techniek en is academiemanager Dave Mateman voorzitter van het landelijk opleidingsoverleg Bouwkunde. “We zoeken continu naar connecties om samen met het bedrijfsleven te ontdekken, te leren en kennis te delen. Dat doen we bijvoorbeeld samen met ABT in hun gebouw in de minor Creatief construeren of in het Spijkerkwartier waar we samen met de bewoners de energietransitie uitwerken of in de Houtwerf in Nijmegen. Maar uiteraard ook in de andere courses, de stages en het afstuderen."

Samenwerkingen binnen lectoraten

Ook in onderzoek komt het partnerschap terug. “Kijk maar naar de samenwerking met tal van zorgpartners en woningbouwcorporaties vanuit het Lectoraat Architecture in Health in 11 living labs en vanuit het Lectoraat Sustainable River Management met Rijkswaterstaat, Waterschap Rivierenland en Waterschap Rijn IJssel. Dankzij al deze contacten weten we wat er in de praktijk speelt, dragen we bij aan oplossingen en nemen we relevante informatie natuurlijk weer mee naar de opleidingen.”

We zoeken continu naar connecties om samen met het bedrijfsleven te ontdekken, te leren en kennis te delen."

Wereldburgerschap

Aan het strategisch thema ‘Wereldburgerschap’ is binnen de academie diversiteit en inclusiviteit toegevoegd in het beleidsplan over internationalisering. Frank licht toe: “Een internationale ervaring is binnen de Academie Built Environment meer dan een buitenlandse stage of studiereis. Het gaat ook om je in te kunnen leven in andere culturen of achtergronden en wat dit betekent voor onder meer de samenwerking op de werkvloer of op de bouwplaats. Dus als we tijdens een studiereis niet alleen aandacht besteden aan die mooie of bijzondere gebouwen maar ook aan bijvoorbeeld de arbeidsomstandigheden op de bouw en de rechtspositie van de werknemers dan zetten we een stap in de goede richting. 

Een leven lang ontwikkelen

De levenslange verbondenheid met de HAN, komt vooral tot uiting in de alumnivereniging Aedificat die steeds meer activiteiten organiseert voor de alumni van de academie. Maar ook de deeltijdopleidingen en de Post-hbo-cursussen van de academie geven een goede invulling aan het leven lang ontwikkelen. "We zijn ook hier continu bezig om deze activiteiten zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de vraag uit de samenleving en het beroepenveld. Een mooi voorbeeld is de cursus Permanente educatie van het Rijksvastgoedbedrijf waarin elk jaar de medewerkers van het Rijksvastgoedbedrijf worden meegenomen in de laatste ontwikkelingen en zo zich blijvend kunnen ontwikkelen in hun werk."

Flexibilisering

De academie is het onderwerp flexibilisering van het curriculum aan het verkennen in de deeltijdopleiding van Civiele Techniek. Een mooie proef om hier invulling aan te geven in een opleiding en zo te verkennen wat dit zou kunnen inhouden voor alle opleidingen.

De student serieus nemen

“We doen al veel, maar het kan nog beter. We onderzoeken dingen, proberen uit en bouwen verder. Zo hebben we een goede relatie met de studievereniging van Bouwkunde en Civiele Techniek, Trifonius die veel activiteiten ontplooit. Daarnaast hebben we in de afgelopen jaren Buro BUILT opgericht, een geheel student based bouwkundig & civiel technisch bureau, binnen de Academie Built Environment. Maar we kunnen de studenten nog meer betrekken in bijvoorbeeld onze academie. Sommige dingen lukken goed, andere zaken duren langer en vragen meer energie en sommige dingen mislukken. Dat kan en mag op de HAN.”