Built Environment Hoe stemmen we het onderwijs af op de praktijk?

86418 built-environment_bijeenkomst-stagebegeleiders_2019

Hoe zorgt de Academie Built Environment ervoor dat studenten kunnen en kennen wat het werkveld nu en in de toekomst nodig heeft? Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de opleiding al achterhaald is voordat de student afgestudeerd is.

De academie heeft veelvuldig en op verschillende manieren contacten om te zorgen dat helder is wat er in de praktijk gebeurt en wat belangrijk is om mee te nemen in de opleiding.
Via de stagebezoeken hebben docenten contact met het werkveld. Hier wordt natuurlijk besproken hoe het gaat met een bedrijf, wie de opdrachtgevers zijn en wat er zoal voor projecten lopen. Hier komt ook aan bod of het curriculum nog aansluit op de huidige praktijk en wat het bedrijf bijvoorbeeld mist in de opleiding.

Beroepenveldcommissie

Zo’n 3 keer per jaar is er een bijeenkomst van de Beroepenveldcommissie. Hier zit behalve een vertegenwoordiging van het onderwijs, onderzoek en studenten ook een groep van 15 grote en kleinere bedrijven en organisaties in, variërend van architectenbureaus, adviesbureaus, aannemersbedrijven en overheden. Hier worden zaken getoetst om te checken of de opleiding nog aansluit bij de praktijk. Dit netwerk pakt tijdens bijeenkomsten thema’s beet om te spiegelen of er meer, minder of anders omgegaan moet worden zoals bijvoorbeeld met internationalisering, BIM of duurzaamheid.

Verder is er intensief contact met brancheverenigingen zoals Bouwend Nederland en Techniek Nederland, het sectoraal adviescollege van techniek en de Vereniging van Hogescholen waar heel wat gespard wordt.

Netwerken docenten

Onderschat ook de contacten van docenten niet. Zij zitten beroepsmatig en privé vaak in allerlei civiele en bouwkundige netwerken. Ze hebben geregeld contact met oud-studenten. Al dan niet vanuit de alumnivereniging van Bouwkunde en Civiele Techniek Aedificat, maar ook studievereniging Trifonius heeft een waardevol bedrijvennetwerk waar het goede gesprek over de praktijk plaatsvindt. En natuurlijk zien studenten en bedrijven elkaar 2 keer per jaar op de Bedrijvenmarkt Built Environment.

120427 Impressie Bedrijvenmarkt ICT en CMD in Arnhem

Buro BUILT

Ook bij het bouwkundig & civiel technisch studentenadviesbureau ‘Buro BUILT’ dat onder de vlag van de academie student based advies, bouworganisatie, 3D en ontwerp combineert, hebben studenten en docenten volop lijntjes met het werkveld.

Maatschappelijke opgaven

Onderwijs en werkveld hebben dus continu contact en ook onderzoek heeft een voorname rol in deze samenwerking. Vanuit de lectoraten worden maatschappelijke opgaven opgepakt. Deze kennis vloeit onder meer vanuit docent-onderzoekers weer terug het onderwijs in.

Afspiegeling van de markt

Kortom: Dankzij tal van contacten en samenwerkingen zijn de opleidingen Civiele Techniek en Bouwkunde een goede afspiegeling van de markt. Bovendien leiden we studenten op zo’n manier op dat ze zich snel dingen eigen kunnen maken als er iets verandert.