Het ministerie van VWS zet al jaren in op het verschuiven van taken in de zorg. Taakherschikking kan de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de ouderenzorg namelijk flink verbeteren. In hoeverre zijn taken werkelijk verschoven naar hoogopgeleide zorgprofessionals in de ouderenzorg?

De hoogopgeleide zorgprofessionals vormen een relatief nieuwe beroepsgroep met zelfstandige bevoegdheden en verantwoordelijkheden die zijn vastgelegd in de wet.

De inzet van Verpleegkundig Specialisten en Physician Assistants sluit aan bij maatschappelijke ontwikkelingen en kan de kwaliteit van de ouderenzorg verbeteren. Bovendien vormen deze professionals een verbindende schakel tussen artsen, verpleegkundigen en verzorgenden.

Taakherschikking in ouderenzorg nog in kinderschoenen

Uit het onderzoek blijkt dat de inzet van hoogopgeleide zorgprofessionals echter nog in de kinderschoenen staat. In huisartsenpraktijken en ziekenhuizen is al ruime ervaring met taakherschikking, maar in de ouderenzorg is dit nog niet het geval. De onderzoekers komen met aanbevelingen waarmee organisaties de taken beter kunnen verdelen.

Grote praktijkvariatie in verdeling zorgtaken

Een toenemend aantal verpleeghuizen hebben Verpleegkundig Specialisten en Physician Assistants in dienst vanwege het tekort aan specialisten ouderengeneeskunde. Het ontbreekt de instellingen echter aan een eenduidige visie op de personeelssamenstelling. Waardoor er een grote praktijkvariatie is in de verdeling van zorgtaken.

Onderbenutting bekwaamheden en bevoegdheden

De onderzoekers zien op basis van literatuur en diepte-interviews met een groot aantal zorgprofessionals dat er ook veel onbekendheid is met de bevoegdheden van hoogopgeleide zorgprofessionals. Dit heeft onderbenutting tot gevolg. Uit casestudies in zeven verpleeghuizen bleek ook dat specialisten ouderengeneeskunde het vaak moeilijk vinden om verantwoordelijkheid uit handen te geven. Waardoor Verpleegkundig Specialisten en Physician Assistants minder taken kregen dan waarvoor ze bekwaam en bevoegd zijn.

Ouderenzorg slecht imago

Miranda Laurant ziet dat de ouderenzorg met een slecht imago kampt.

Ouderenzorg wordt door professionals als weinig aantrekkelijk ervaren en is er een krapte op de arbeidsmarkt. We hebben echter veel gepassioneerde mensen gesproken die zich vol overgave inzetten voor de ouderen. Er liggen volop kansen om de ouderenzorg met een goede personeelssamenstelling te verbeteren. Hoogopgeleide zorgprofessionals maken hier deel van uit.

Veel aandacht in vakkringen

De gepubliceerde uitkomsten van dit onderzoek naar taakherschikking maken deel uit van een Tweede Kamerbrief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De uitkomsten trokken veel aandacht in vakkringen.

Projecten

Regio Deal Noord-Limburg

De personele, financiële en maatschappelijke houdbaarheid van de zorg staat onder druk. De regering onderschrijft het rapport Kiezen voor Houdbare zorg, WRR (2021). In 2022 zijn middelen beschikbaar gesteld om méér in te zetten op de thema’s van preventie en gezondheidsbevordering en passende zorg.

57921 Stockbeeld interessegebied gezondheid

Handboek EBP voor zorgteams in verpleeghuizen

Hoe geef jij de bewoner de beste zorg? Je pakt het mogelijk anders aan dan je collega. Maar wat is nou het beste voor de bewoner? En hoe kom je daar eigenlijk achter? Welke interventies werken om een zorgprobleem aan te pakken?

33043 studenten overleggen

Methode Wederzijds Begrip

Zorgverleners, welzijnswerkers en inwoners gebruiken soms andere woorden terwijl ze hetzelfde bedoelen. Of gebruiken juist dezelfde woorden, maar bedoelen er iets anders mee. Dat maakt samenwerken moeilijk. Duidelijke afspraken over begrippen is daarom een voorwaarde voor de samenwerking.

verpleegkundige van de thuiszorg controleert met een patient de medicijnlijsten van de apotheek

Begrippenkader

Duidelijke afspraken over begrippen zijn een voorwaarde voor goede samenwerking. Voor de ontwikkeling van de Methode Wederzijds Begrip heeft een expertgroep het proces van begripsvorming doorlopen. In dit bijbehorende Begrippenkader zijn de uitkomsten vastgelegd: begrippen met een betekenis.

2491bf80-0cef-11ee-99b1-02565807075b studenten en professionals in overleg

4 stappen - Succesvol samenwerken in wijknetwerken

Zorg en welzijn worden steeds meer dichtbij burgers georganiseerd, in lokale wijknetwerken. Het ontwikkelen van een wijknetwerk is niet eenvoudig. Wij doen hier samen met onze partners onderzoek naar. Hoe geef je een wijknetwerk vorm? En hoe houd je de samenwerking goed?

bijeenkomst wijkatelier lindenholt- groep aan tafel docente in het midden

Interprofessionele Student-Run-Dental-Clinic

Interprofessioneel samenwerken tijdens patiëntbehandelingen. Dat doen mondhygiënisten en tandartsen in opleiding in de Student-Run-Dental-Clinic van de HAN en het Radboudumc. Binnen dit project onderzoeken we hoe interprofessioneel leren en samenwerken verloopt. En hoe dit kan worden verbeterd.

meisje oefening tandheelkunde op pop

Ruimte voor PA’s en VS’en in de eerstelijns- en anderhalvelijnszorg

De vraag naar zorg groeit en verschuift steeds meer richting eigen huis, gezondheidscentrum, (wijk)kliniek of huisartsenpraktijk: naar eerstelijnszorg of anderhalvelijnszorg. Physician Assistants (PA) en Verpleegkundig Specialisten (VS) kunnen hier een belangrijke rol in gaan vervullen.

verpleegkundige van de thuiszorg controleert de bloeddruk bij een jonge chronisch zieke patiente

Zorgnetwerken thuiswonende ouderen verbeteren

Familie, buren, vrienden, vrijwilligers én zorgverleners. Samen vormen ze zorgnetwerken die kwetsbare ouderen ondersteunen. De rol van deze zorgnetwerken wordt groter. En afstemming en samenwerking binnen de netwerken steeds belangrijker. Om zo de ouderen effectiever te kunnen ondersteunen.

bijeenkomst wijkatelier lindenholt- ouderen aan tafel studente staand in het midden

Evidence 1.0

Werken volgens Evidence Based Practice (EBP) betekent zorg verlenen op basis van het beste wetenschappelijk bewijs. De behoeften van patiënten neem je mee én eigen expertise zet je optimaal in. Dit project ondersteunt bij het creëren van een EBP-cultuur in verpleeghuizen.

33026 studenten lachen

Taakherschikking in de ouderenzorg

Hoogopgeleide zorgprofessionals zoals Verpleegkundig Specialisten en Physician Assistants kunnen taken overnemen van artsen, zodat deze ruimte krijgen voor andere taken. Deze taakherschikking verbetert de ouderenzorg. We onderzochten in hoeverre de taakherschikking heeft plaatsgevonden.

Ouderenzorg