Achtergrond

Vanuit het focuspunt Health ontvingen 6 bijzondere onderzoeksprojecten financiering. Projecten die stuk voor stuk bijdragen aan het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen.

e845cc30-0cec-11ee-bde2-02565807075b bijeenkomst wijkatelier lindenholt- ouderen aan tafel studente staand in het midden

De betrokken lectoren en onderzoekers proberen op allerlei manieren mensen met een laag onderwijsniveau en/of laag inkomen te bereiken, werven én betrekken bij hun onderzoek. Dat vergroot de generaliseerbaarheid en toepasbaarheid van de onderzoeksresultaten. Bovendien is er zo een reëlere kans dat hun onderzoeken daadwerkelijk bijdragen aan het verkleinen van die sociaaleconomische gezondheidsverschillen.  

Kwetsbare ouderen en hun zorgnetwerken 

Dit project richt zich op zorgnetwerken van kwetsbare ouderen. Dat zijn ouderen die door een opeenstapeling van meerdere kleine ziekten een grotere kans lopen op ernstige aandoeningen. De overheid wil dat netwerken van informele zorg meer zorg voor hun rekening gaan nemen. Ook wordt een groter beroep gedaan op de inzet van vrijwilligers. Dit vraagt samenwerking en afstemming in het zorgnetwerk, zodat de bijdrage van zorgverleners en alle andere partijen beter kan worden benut. 

Onderzoeksvraag over zorgnetwerk 

De onderzoeksvraag is: welke interventies en maatregelen kunnen het zorgnetwerk versterken? Voor het zorgnetwerk ontwikkelen we een ondersteuningsprogramma. Daarbij gaat het om steun voor de kwetsbare oudere en cliëntuitkomsten in de vorm van zorg voor: 

 • stabiele zorgsituatie; 
 • kwaliteit van leven; 
 • cliënttevredenheid. 

Het effect van het ondersteuningsprogramma onderzoeken we in een pilot studie. 

Netwerkmechanismen 

Netwerkmechanismen staan centraal in het onderzoek. Hoe gedragen mensen zich in het zorgnetwerk? Hoe wordt hun onderlinge interactie effectief? De veronderstelling: zodra leden van het zorgnetwerk deze netwerkmechanismen beter kunnen hanteren, wordt het totale zorgnetwerk voor de kwetsbare oudere ook effectiever. 

De netwerkmechanismen zijn:

 • Navigatie
  • Hoe zoek je naar de ondersteuning/hulpbronnen die je nodig hebt? 
  • Welke contacten maak je daarvoor?
 • Onderhandelen
  • Hoe verdeel je de zorgtaken met elkaar? 
  • Hoe stem je daarover af in de dagelijkse praktijk?
 • Onderlinge versterking gedrag
  • Hoe beïnvloeden de mensen in het zorgnetwerk elkaar? 
  • Hoe beïnvloeden de eigenschappen en structuur van het zorgnetwerk de acties van deze mensen?

Onderzoeksmethoden 

De basis voor een empirische studie in de zorgnetwerken van 20 kwetsbare ouderen bestaat uit literatuuronderzoek naar interventies en maatregelen die gericht zijn op zorgnetwerken. Per zorgnetwerk interviewen we de oudere, een vertegenwoordiger van de professionele zorg en een vertegenwoordiger van de informele zorg. 

Ook willen we dat studenten een professionele zorgverlener observeren om te zien hoe deze het zorgnetwerk benut. Met de studie krijgen we meer inzicht in de factoren die het functioneren van het zorgnetwerk bepalen. En in het hanteren van de netwerkmechanismen. 

Trainingen en tools voor kwetsbare ouderen 

Deze empirische studie vergelijken we systematisch met 2 andere studies naar zorgnetwerken voor kwetsbare ouderen. Zo bekijken we of ander onderzoek de resultaten van onze empirische studie ondersteunt. Daarnaast kunnen we hiermee het inzicht in de mechanismen die spelen in het zorgnetwerk verdiepen. 

Het ondersteuningsprogramma bestaat uit trainingen en tools voor kwetsbare ouderen, hun informele zorg en professionele zorg. En is gebaseerd op bovenstaande studies. Focusgroepen toetsen het programma en we testen het binnen een pilotstudie in 60 zorgnetwerken. In de studies betrekken we organisaties in Oost Nederland via onder andere de Zorgalliantie. 

Projecten

Regio Deal Noord-Limburg

De personele, financiële en maatschappelijke houdbaarheid van de zorg staat onder druk. De regering onderschrijft het rapport Kiezen voor Houdbare zorg, WRR (2021). In 2022 zijn middelen beschikbaar gesteld om méér in te zetten op de thema’s van preventie en gezondheidsbevordering en passende zorg.

57921 Stockbeeld interessegebied gezondheid

Handboek EBP voor zorgteams in verpleeghuizen

Hoe geef jij de bewoner de beste zorg? Je pakt het mogelijk anders aan dan je collega. Maar wat is nou het beste voor de bewoner? En hoe kom je daar eigenlijk achter? Welke interventies werken om een zorgprobleem aan te pakken?

33043 studenten overleggen

Methode Wederzijds Begrip

Zorgverleners, welzijnswerkers en inwoners gebruiken soms andere woorden terwijl ze hetzelfde bedoelen. Of gebruiken juist dezelfde woorden, maar bedoelen er iets anders mee. Dat maakt samenwerken moeilijk. Duidelijke afspraken over begrippen is daarom een voorwaarde voor de samenwerking.

verpleegkundige van de thuiszorg controleert met een patient de medicijnlijsten van de apotheek

Begrippenkader

Duidelijke afspraken over begrippen zijn een voorwaarde voor goede samenwerking. Voor de ontwikkeling van de Methode Wederzijds Begrip heeft een expertgroep het proces van begripsvorming doorlopen. In dit bijbehorende Begrippenkader zijn de uitkomsten vastgelegd: begrippen met een betekenis.

2491bf80-0cef-11ee-99b1-02565807075b studenten en professionals in overleg

4 stappen - Succesvol samenwerken in wijknetwerken

Zorg en welzijn worden steeds meer dichtbij burgers georganiseerd, in lokale wijknetwerken. Het ontwikkelen van een wijknetwerk is niet eenvoudig. Wij doen hier samen met onze partners onderzoek naar. Hoe geef je een wijknetwerk vorm? En hoe houd je de samenwerking goed?

bijeenkomst wijkatelier lindenholt- groep aan tafel docente in het midden

Interprofessionele Student-Run-Dental-Clinic

Interprofessioneel samenwerken tijdens patiëntbehandelingen. Dat doen mondhygiënisten en tandartsen in opleiding in de Student-Run-Dental-Clinic van de HAN en het Radboudumc. Binnen dit project onderzoeken we hoe interprofessioneel leren en samenwerken verloopt. En hoe dit kan worden verbeterd.

meisje oefening tandheelkunde op pop

Ruimte voor PA’s en VS’en in de eerstelijns- en anderhalvelijnszorg

De vraag naar zorg groeit en verschuift steeds meer richting eigen huis, gezondheidscentrum, (wijk)kliniek of huisartsenpraktijk: naar eerstelijnszorg of anderhalvelijnszorg. Physician Assistants (PA) en Verpleegkundig Specialisten (VS) kunnen hier een belangrijke rol in gaan vervullen.

verpleegkundige van de thuiszorg controleert de bloeddruk bij een jonge chronisch zieke patiente

Zorgnetwerken thuiswonende ouderen verbeteren

Familie, buren, vrienden, vrijwilligers én zorgverleners. Samen vormen ze zorgnetwerken die kwetsbare ouderen ondersteunen. De rol van deze zorgnetwerken wordt groter. En afstemming en samenwerking binnen de netwerken steeds belangrijker. Om zo de ouderen effectiever te kunnen ondersteunen.

bijeenkomst wijkatelier lindenholt- ouderen aan tafel studente staand in het midden

Evidence 1.0

Werken volgens Evidence Based Practice (EBP) betekent zorg verlenen op basis van het beste wetenschappelijk bewijs. De behoeften van patiënten neem je mee én eigen expertise zet je optimaal in. Dit project ondersteunt bij het creëren van een EBP-cultuur in verpleeghuizen.

33026 studenten lachen

Taakherschikking in de ouderenzorg

Hoogopgeleide zorgprofessionals zoals Verpleegkundig Specialisten en Physician Assistants kunnen taken overnemen van artsen, zodat deze ruimte krijgen voor andere taken. Deze taakherschikking verbetert de ouderenzorg. We onderzochten in hoeverre de taakherschikking heeft plaatsgevonden.

Ouderenzorg