2SHIFT: aan de slag voor de kans op een gezond leven

De ambitie om eerlijke kansen op een gezond leven te vergroten, dat is waar 2SHIFT voor staat. Dit samenwerkingsverband kan aan de realisatie van die ambitie werken. Een toegekende SPRONG-aanvraag biedt een flinke impuls.

bijeenkomst wijkatelier lindenholt- ouderen aan tafel studente staand in het midden
  • Slim
  • Schoon
  • Sociaal

2SHIFT 

Eerlijke kansen op gezond leven vergroten

2SHIFT staat voor Societies and Systems for Health, Inclusiveness and Fairness in Transition. In het samenwerkingsverband werken de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Fontys Hogescholen met partners in het werkveld. Het onderzoek dat zal worden uitgevoerd, draagt bij aan de missie om de kans op goede gezondheid bij mensen te vergroten. Daarmee wordt tevens ingezet op het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Een kloof die ondanks verwoede inspanningen van allerlei mensen nog onverminderd groot is.

Belangrijke uitgangspunt is het voorkomen van ziekte. Daarom gaat het samenwerkingsverband uit van het concept Positieve Gezondheid en een Gezondheidsbevorderende Leefomgeving van mensen. In het verlengde daarvan zorgt het ook voor het verplaatsen van ondersteuning en zorg naar de leefomgeving.

We zijn blij met de toekenning van deze subsidie omdat dit ons – HAN en Fontys – de mogelijkheid biedt om meerjarig met zowel de praktijk als het onderwijs te werken aan een belangrijke maatschappelijke kwestie. Er wordt hiermee een stevig fundament gelegd. Met deze financiering kunnen we innovaties ontwikkelen die er toe doen, samen met en voor de mensen. En kennis ontwikkelen wat dit betekent voor de rol en verantwoordelijkheden van inwoners en professionals die sectoroverstijgend zullen gaan samenwerken."

Samenwerken

Dat alles betekent nogal wat. Het vraagt namelijk een fundamenteel andere benadering van werken, een omslag in denken, doen en organiseren. Op dit moment zijn er al tal van initiatieven, zowel vanuit professionele organisaties – bijvoorbeeld vanuit wonen, welzijn, zorg en gemeenten - als vanuit betrokken inwoners, die bijdragen aan het realiseren van een grotere kans op een gezond leven. Deze initiatieven komen in de praktijk nog niet altijd samen, terwijl dit juist voor een versterking kan zorgen met een grotere impact.

Om dat te veranderen richt 2SHIFT zich op vraagstukken die bijdragen aan het versterken van krachtige gemeenschappen. Hier werken informele (bijvoorbeeld inwoners(initiatieven)) en formele partijen (bijvoorbeeld professionals uit welzijn en zorg) samen. Een flinke uitdaging, omdat in deze samenwerking een verandering in cultuur, overtuigingen, gedrag en competenties wordt gevraagd. En dat van beide kanten. Het vraagt om een ander perspectief op je rol als professional,  maar ook op jouw rol en verantwoordelijkheid als individuele inwoner en als buurt- of wijkcollectief. Alleen zo kan het zorglandschap vernieuwd worden behandeld. Die transitie (de T uit de 2SHIFT), is nu volop aan de gang.

Sociaaleconomische gezondheidsverschillen vragen nieuwe kennis, andere samenwerking tussen formele en informele partijen en structurele oplossingen. Uitgangspunt is daarbij aansluiten bij wat inwoners en gemeenschappen “beweegt”. Wat vinden zij belangrijk? Waar lopen ze voor warm? En wat kunnen zij zelf? Dit in plaats van leefstijl- en gezondheidsinterventies naar hen toebrengen en verwachten dat zij die overnemen en uitvoeren."

Tevens richt 2Shift zich op structuur, sociale en technologische innovaties die kunnen bijdragen aan een eerlijke kans op gezond leven.

Fieldlabs

Om het onderzoek binnen 2SHIFT handen en voeten te geven, worden 4 fieldlabs in 2 dorpen en 2 wijken in (midden)stedelijke gebieden opgezet. Hier werken de partijen al intensief samen. Binnen de fieldlabs werken de onderzoekers samen met onder meer ervaringsdeskundigen, terwijl ook studenten, docenten, inwoners en professionals een belangrijke rol in de projecten zullen spelen. Door gezamenlijk kennis te ontwikkelen en te delen, kan deze ook op grotere schaal worden ingezet.
 
De 4 Fieldlabs:
  • Westelijke kanaalzone; deze zone omvat diverse wijken in Nijmegen.
  • Vitaal in Brainport; GROZzerdam omvat diverse wijken in Eindhoven.
  • Mooi Maasvallei, deze regio strekt zich uit over 4 gemeenten.
  • Uden en Gemert-Bakel, deze regio strekt zich uit over 2 gemeenten.

Vanuit de fieldlabs streven de onderzoekers in 2SHIFT onder meer naar het beschikbaar maken van producten die in de praktijk en onderwijs te gebruiken zijn. Daarbij kun je denken aan onder meer toolboxen en instrumenten die zich bijvoorbeeld op wederzijds begrip richten.

Regieorgaan SIA

Regieorgaan SIA kent de subsidie toe. Via het financieren van onderzoek en het stimuleren van de samenwerking tussen hogescholen, het bedrijfsleven en publieke instellingen, bevordert SIA de kwaliteit en de impact van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen.

Slim, Schoon, Sociaal 

3 onderzoekstrajecten

Samen met de vorig jaar toegekende SPRONG-subsidie voor onderzoek op het gebied van waterstof heeft de HAN  nu 3 onderzoekstrajecten lopen die naadloos aansluiten bij de thema’s waarop de HAN het verschil wil maken: Slim (digitalisering)Schoon (waterstof) en Sociaal (eerlijke gezondheid).

SPRONG als springplank naar sterke onderzoeksgroepen

Decentrale Waterstof Sprong (DWS)

Met de toekenning van een SPRONG-subsidie van € 1 miljoen voor 4 jaar kreeg in 2021 het waterstofonderzoek en –onderwijs in Oost-Nederland ook al een flinke impuls. De HAN University of Applied Sciences en Saxion University of Applied Sciences vormen met deze subsidie een onderzoeksgroep. Lees meer hierover op

Persbericht Forse impuls voor waterstofinnovatie Oost-Nederland

DEMAND

Het onderzoeksproject 2SHIFT heeft samen met het project DEMAND 2 miljoen euro ontvangen. De toekenning, gelijk verdeeld over 2 projecten, komt van een SPRONG-subsidie voor praktijkgericht onderzoek. In DEMAND gaat de HAN samen met Saxion Hogeschool en Fontys Hogeschool onderzoek doen naar het beter en betrouwbaarder gebruiken van data.

Vrouw en data

Samenwerken en academieoverstijgend

Alleen samen is het mogelijk grote maatschappelijke thema’s aan te pakken. Denk aan de energietransitie, technologische ontwikkelingen of het verkleinen van gezondheidsverschillen. De speerpunten Fair Health, Sustainable Energy & Environment (SEE) en Smart Region zorgen voor de focus die nodig is. Door deze academie-overstijgende aandachtsgebieden

Vrouw en data

Wat is SPRONG?

SPRONG (Stimuleren van PRaktijkgerichte ONderzoeksGroepen) is erop gericht de positie van praktijkgericht onderzoek van hogescholen te versterken. Ze stimuleert de samenwerking tussen onderzoeksgroepen van verschillende hogescholen die de potentie hebben om binnen 8 jaar uit te groeien tot een krachtige onderzoeksgroep. SPRONG sluit hiermee uitstekend aan op de thema’s van het missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid van het kabinet.

Man springt over klif high-res