De leraar als ontwerper: onderwijs ontwerpen vanuit didactisch perspectief

Wat hebben (aanstaande) leraren, lerarenopleiders en professionals nodig om eigentijds onderwijs te ontwerpen? Dat is wat Roel Grol vanuit het team Kwaliteiten van leraren gaat onderzoeken. Hij is door het HAN-CvB is aangesteld als associate lector ‘De leraar als ontwerper’ bij de Academie Educatie.

363949 Roel Grol, onderzoeker bij het LeerLab. Educatie

Het nieuwe associate Lectoraat De leraar als ontwerper wil vanuit het perspectief van het (her)ontwerpen van eigentijds onderwijs bijdragen aan het opleiden én professionaliseren van kwalitatief goede onderwijsprofessionals. Het onderzoek richt zich daarbij op leraren in opleiding, startende leraren, expert leraren, en op de professionalisering van lerarenopleiders. Het associate lectoraat is onderdeel van het team Kwaliteiten van Leraren, waarin de leraar en zijn/haar expertise centraal staan.

Binnen het associate lectoraat 'De leraar als ontwerper' ligt de nadruk op het gezamenlijk (in teams) ontwerpen van eigentijds onderwijs vanuit een didactisch perspectief waarbij de stuurkracht van leerlingen het uitgangspunt is.

Associate lector Roel Grol

Roel Grol is in 2004 gestart als docent en onderzoeker bij de tweedegraads lerarenopleiding economie van de HAN. Daarbinnen heeft hij zich lange tijd beziggehouden met vakdidactiek en onderzoek. Daarnaast is hij actief geweest als opleidingscoördinator van de lerarenopleiding Economie en van de educatieve masteropleidingen. In 2016 promoveerde hij bij de Radboud Universiteit op een reeks aan vakdidactisch ingestoken onderzoeken naar klaslokaalexperimenten in relatie tot de economische geletterdheid van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Als mede-kartrekker van de expertisegebieden ‘Vak- en beroepsdidaktiek’ en ‘Onderzoekend Leren’ heeft hij gewerkt aan het versterken van de verbinding onderwijs en onderzoek binnen de Academie Educatie. Roel was vanaf het begin betrokken bij het LeerLab van de tweedegraads lerarenopleidingen van de HAN Academie Educatie, een experimenteerruimte voor eigentijds onderzoek en eigentijds onderwijs. Roel is lid van de curriculumcommissie van de tweedegraads lerarenopleidingen. In juli 2022 zal hij starten in zijn nieuwe rol als associate lector op het thema 'De Leraar Als Ontwerper'.

focus

In het nieuwe lectoraat zal de nadruk worden gelegd op het gezamenlijk ontwerpen van eigentijds onderwijs vanuit een didactisch perspectief waarbij de stuurkracht van leerlingen het uitgangspunt is.

Vragen die centraal staan zijn:

  • Welke ontwerpexpertise hebben (aanstaande) leraren nodig om eigentijds onderwijs duurzaam te kunnen ontwerpen?
  • Wat hebben leraren nodig om in co-creatie (met leerlingen en andere stakeholders) eigentijds onderwijs (te leren) ontwerpen?
  • Welke ontwerpcompetenties hebben leraren nodig om te kunnen werken met innovatieve ontwerpmethodieken?
  • Op welke wijze kunnen (teams van (aanstaande)) leraren hun ontwerpexpertise ontwikkelen voor het ontwerpen van eigentijds onderwijs?
  • Waaraan moet een professionaliseringsprogramma voldoen om leraren effectief te professionaliseren  op het gebied van ontwerpexpertise?
  • Wat vraagt het van lerarenopleiders om (aanstaande) leraren te begeleiden bij het ontwikkelen van hun ontwerpexpertise?
  • Hoe kan de stuurkracht van leerlingen/studenten versterkt worden door (de betrokkenheid bij) door innovatieve onderwijsontwerpen.

Binnen het team Kwaliteiten van Leraren werken we gezamenlijk aan het leren en professionaliseren van leraren binnen verschillende rollen. Het associate lectoraat ‘de leraar als ontwerper’ is een mooie toevoeging binnen ons team en sluit direct aan op vragen vanuit de onderwijspraktijk naar het versterken van de ontwerprol van leraren.

In verbinding met andere lectoraten

Het associate lectoraat is direct verbonden aan het Lectoraat Naar een meervoudige professionaliteit van leraren en het Lectoraat Eigentijds beoordelen en beslissen. Binnen het onderzoeksprogramma van het team Kwaliteiten van Leraren waarin de leraar en zijn/haar expertise centraal staat, zal er vanuit het associate lectoraat met name gewerkt worden binnen de onderzoekslijn ‘De Leraar Als Ontwerper’. Ook is er verbinding met de andere lectoraten van de Academie Educatie. Door de verbinding op ontwerpen vanuit didactisch perspectief onderscheidt het zich van andere landelijke lectoraten en heeft het een unieke positie in ons land.

‘Roel weet als geen ander met onderzoek samen met enthousiaste collega’s bij te dragen aan de ontwikkeling van nieuw en innovatief onderwijs en is goed in staat om de verbinding te leggen met studenten, lerarenopleiders en leraren in de beroepspraktijk.

Praktijkgericht onderzoek bij de Academie Educatie

Roel Grol en het team Kwaliteit van leraren werken enthousiast in de driehoek onderwijs-werkveld-onderzoek. Daarin zijn alle activiteiten gericht op het kwalificeren en professionaliseren van nieuwsgierige, zelfbewuste onderwijsprofessionals in het beroepsonderwijs en het samen ontwikkelen en delen van kennis. De academie is er dan ook trots op hier met dit nieuwe associate lectoraat een bijdrage aan te leveren