Ton Satink wordt associate lector

Senior-onderzoeker bij het Lectoraat Neurorevalidatie - Eigen Regie en Participatie, Ton Satink, is vanaf 1 januari 2022 associate lector bij dit lectoraat. "Ik heb veel zin om samen met de praktijk, studenten, lectoraten en andere partners te werken aan een betekenisvolle toekomst voor cliënten met neurologische aandoeningen"

153950 Ton Satink docent onderzoeker ergotherapie neurorevalidatie

Er zijn steeds meer mensen met neurologische problemen, zoals een beroerte, dementie, Parkinson, of MS. Het is volgens Ton belangrijk onderzoek te doen en programma's te ontwikkelen zodat deze groep mensen (ondanks een beperking) zo goed mogelijk hun leven kunnen vormgeven met en in hun sociale netwerk. "Hiermee willen we impact hebben op de maatschappij en op het opleiden van de zorgverleners van de toekomst, zowel op bachelor- als masterniveau."

Het belang van geïntegreerde zorg in de eigen omgeving

Neurorevalidatie vraagt om een goede organisatie van zorgprofessionals om de zorg te bieden op de plek waar mensen dat graag zien: in de eigen omgeving. "Dat betekent dat we nóg meer dan we al deden, moeten inzetten op geïntegreerde zorg in de leefomgeving van de cliënt. Monodisciplinair gebeurt er veel, maar deze doelgroep vraagt om een geïntegreerde aanpak," stelt Ton.

Monodisciplinair gebeurt er veel, maar deze doelgroep vraagt om een geïntegreerde aanpak."

Samenwerken in het kader van gezondheid en participatie

Ton is graag bezig met vragen als: 'Wat is gezondheid?', 'Hoe ervaren mensen deze?', 'Hoe krijgt het leven weer betekenis en kan men meedoen in de maatschappij?' en 'Hoe kunnen we het zelfmanagement en eigen regie van mensen ondersteunen?'. "Bij dit lectoraat spitsen we ons toe op mensen met neurologische problemen, maar ik zie het ook breder. Daarom werken we samen met andere partners in de regio en lectoraten binnen en buiten de HAN om de visie op gezondheid en neurorevalidatie verder te ontwikkelen."

Technologie

Inzet van technologie krijgt een steeds belangrijkere plek in de maatschappij, zo ook in de neurorevalidatie. Ton licht toe: "We onderzoeken binnen het Lectoraat Neurorevalidatie Eigen Regie en Participatie onder meer hoe technologie ondersteunend kan zijn, zowel voor de cliënt en naasten als voor de professional. Natuurlijk gaan we deze ontwikkeling ook in het onderwijs implementeren."

Verbinder

Projecten van het Lectoraat Neurorevalidatie - Eigen Regie en Participatie vinden bijna allemaal plaats in de driehoek van praktijk, onderwijs en onderzoek. Ton wil dit voortzetten en is een heuse verbinder. Bij alles wat hij doet, probeert hij de praktijk zo veel mogelijk te betrekken bij zowel onderzoek als onderwijs.

Oefenverlof met een student

Een mooi voorbeeld om op deze manier te werken is het project 'Oefenverlof met een student' waar hij als onderzoeker het afgelopen anderhalf jaar aan gewerkt heeft. "Om de overgang van de geriatrische cliënt van het ZZG Herstelcentrum naar huis goed te laten verlopen, hebben we het Oefenverlof met een student ontwikkeld. Studenten worden ingezet om cliënten die een beroerte (CVA) hebben gehad, te begeleiden tijdens het eerste oefenverlof in de eigen omgeving; voor de cliënt betekent de student emotionele en praktische ondersteuning, voor de student is het oefenverlof een extra leerervaring." Ook andere projecten worden uitgevoerd in de befaamde driehoek, zoals Dementievriendelijke omgeving, Ontwikkeling van CVA-ketenzorg en onderzoek naar Communicatie apps.

278963 Foto bij nieuwsbericht zorgproces beroertes focust op minder vermoeidheid

Voeling met praktijk

Ton zal vanaf januari als associate lector starten. Daarbij is er aandacht voor het opzetten van samenwerkingsverbanden en netwerken. Hij gaat met de collega-onderzoekers en andere partners, waaronder de Master Neurorevalidatie en Innovatie, kijken hoe samenwerken, samen leren en samen onderzoeken versterkt kan worden. Verder gaat hij, met andere lectoraten, subsidievoorstellen schrijven om maatschappelijk relevante vragen te onderzoeken en samen naar oplossingen te zoeken. Om voeling met de praktijk te behouden, blijft hij participeren in onderzoek en onderwijs binnen de Academie Paramedische studies waaronder de master Neurorevalidatie en Innovatie. Ook blijft hij actief als stafdocent bij de Europesean master of Science in Occupational Therapy.

Inhoudelijke deskundigheid

Academiedirecteur Menno Pistorius is blij met deze aanstelling en ziet in Ton iemand met een stevig aanzien (ook landelijk) op de inhoudelijke deskundigheid van zelfmanagement en eigen regie in de neurorevalidatie. "Hij is zeer bekend met het lectoraat en met de zorg- en onderzoeksrelaties in de regio. Na zijn promotie, succesvolle subsidies en het huidige postdoc traject heeft Ton zijn sporen op het onderzoeksvlak verdiend. Dit associate lectorschap is daarop een prachtig vervolg."