City Deal Kennis Maken Leren en onderzoeken in de stad

60189 Groepjes studenten in Kronenburgpark in Nijmegen

Studenten laten leren en onderzoeken in de praktijk, om zo te werken aan de maatschappelijke opgaven waar een stad mee te maken heeft. Dat is wat de City Deal Kennis Maken in Nijmegen en in Arnhem bewerkstelligt. “En dat blijven we de komende jaren doen”.

Dat is het heugelijke nieuws dat Miriam Jager, Rozemarijn van Toly (Nijmegen) en Annemieke Peeters (Arnhem) hoorden nadat de subsidieaanvraag voor de City Deal Kennis Maken in zowel Nijmegen als Arnhem voor 3 jaar werd goedgekeurd en - daarmee - verlengd. “City Deal Kennis Maken (CDKM) is voor kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties uit een stad de kans om samen aan maatschappelijke opgaven in een stad te werken”, vertellen ze. “Liefst met bewoners.”

Netwerk van Nijmegen

Dat wordt dan ook veelvuldig gedaan, vertelt Miriam. “We werken vanuit de HAN, samen met CDKM Nijmegen en Arnhem, aan een leertraject waar studenten, onderzoekers en docenten de vraagstukken die in wijken en buurten spelen aanvliegen. CDKM brengt mogelijkheden om kennis te maken of samen te werken tussen de partijen samen.” Dat doen we in Nijmegen met de HAN, de Radboud Universiteit, ROC Nijmegen en met de gemeente. In lijn met de gemeentelijke agenda werken we duurzaam samen op belangrijke vraagstukken die er liggen. “We richten ons daarbij op 2 thema’s: het versterken van de sociale basis (1) en ruimte maken (2). Daar is bijvoorbeeld de Vintage Pop-up Store uit ontstaan, of de successenmarkt in het Wijkatelier in Lindenholt”, illustreert Rozemarijn. “Tegelijkertijd zitten er wijkdocenten in – bijvoorbeeld – onze HAN labs en werkplaatsen, waar ze samen met studenten in de praktijk aan verschillende vragen werken”, licht Miriam over de activiteiten in Nijmegen toe.

De infrastructuur van de labs en werkplaatsen is de basis geweest voor de samenwerking in de CDKM in Nijmegen. Rozemarijn: “Vanuit onze opleidingen in zorg en welzijn is hard gewerkt om deze manier van opleiden - in de praktijk - in het curriculum van de studenten kunnen integreren. Het is noodzaak en waardevol om het onderwijs op deze manier te innoveren. Onze studenten krijgen de kans leerervaringen op te doen buiten de context van de school. Dat rust hen beter uit voor de toekomst in het werkveld.”

In Nijmegen is het streven om het gedachtengoed van de samenwerking die CDKM mogelijk maakt, breder gedragen te krijgen binnen de HAN. “We werken aan een leertraject in de HAN, voor opleidingen, om deze manier van onderwijs in het curriculum te verankeren.” 

Tegelijkertijd wordt er de komende jaren gewerkt aan het verder versterken en verbinden van andere al bestaande Nijmeegse netwerken. Miriam: “Met netwerken als Groen, Gezond en in Beweging NijmegenIeder Talent Telt en RVN@  is er nu slechts geringe samenwerking. Dat willen we meer bewerkstelligen. CDKM stelt zich expliciet tot doel het samenwerken in de stad tussen de verschillende kennisinstellingen, de gemeente, maatschappelijke organisaties en bedrijven de bevorderen om maatschappelijke opgaven op te lossen. Laten we die krachten bundelen, om vanuit dat doel de stad beter te maken en studenten die belangrijke en betekenisvolle leerervaringen te bieden. Daar worden stad en inwoners beter van en kunnen studenten veel van leren. In de ideale situatie weten al deze instanties elkaar goed te vinden om innovaties in onze mooie stad aan te jagen”, besluit ze.

Programmamanager City Deal Kennis Maken, Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA
 

Christiaan Seemann

"City Deal Kennis Maken heeft een belangrijk doel: het samenbrengen van (stads)besturen, bedrijven en kennisinstellingen. We faciliteren een landelijk netwerk dat wordt ondersteund vanuit overheden, terwijl je dicht blijft bij dat wat echt in de stad speelt. Daarbij willen we de mensen in de organisaties echt samen laten werken. Weg uit de (onderwijs-)silo’s van mbo, hbo en wo dus. Dat is in de praktijk nog lastig. Vanuit CDKM organiseren we daarom genoeg contactmomenten, zodat beleidsmakers, bestuurders, begeleiders, docenten, onderzoeker èn studenten bij elkaar aan tafel zitten. Zo leren we samen aan vraagstukken te werken en is er geen noodzaak zelf het wiel telkens opnieuw uit te vinden. Dat doel leidt tot een netwerk van zogenaamde early adapters – waarbij we “vaag” beleid concreet maken. Praktijkgericht onderzoek leent zich daar bij uitstek voor. Zo zetten we 20 steden, waaronder Arnhem en Nijmegen, nationaal op de kaart. Als CDKM niet langer nodig is – als dat netwerk echt staat en het gebruik automatisme is geworden – dan is onze opdracht geslaagd.”

Makers in Arnhem

Het CDKM-project in Arnhem heet Arnhem Maakt. Ook hier werken mensen van verschillende instanties samen aan maatschappelijke opgaven in de stad. Dat komt samen in Arnhem Studiestad, waar de gemeente samen met kennisinstellingen als ArtEZ, van Hall Larenstein, Rijn IJssel en de HAN zich inzetten voor een leefbare stad.

“Met deze partijen hebben we 4 doelen opgesteld waarin een aantal ambities centraal staat. De belangrijkste zijn dat Arnhem een leefbare, aantrekkelijke studiestad is en dat het studenten en andere betrokkenen een rijke leeromgeving vanuit verschillende perspectieven biedt.”

Aan die ambitie wordt dagelijks gewerkt. “Door studenten, docenten en onderzoekers van de verschillende kennisinstellingen die zijn aangesloten”, beaamt Annemieke. “Dat doen we samen met bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties, wijkmanagers en ondernemers in de stad en de wijken.” Onderwerpen die worden aangepakt zijn zeer divers. “Het gaat dan bijvoorbeeld om duurzame (student)huisvesting, opgroeien in de wijk, het vergroten van bewonersparticipatie of het verduurzamen of vergroenen van wijken.”

 

 

Op verschillende plekken worden al mooie successen geboekt. “Bijvoorbeeld in de wijken Presikhaaf, het Spijkerkwartier en Malburgen, waar labs en werkplaatsen van de HAN zitten. En zo heeft Rijn IJssel Points in Kronenburg en Presikhaaf. Graag trekken we dat steeds breder, sluiten we meer opleidingen, onderzoekers en disciplines aan om mee samen te werken en leren. Vanuit de CDKM spelen we hier een verbindende rol in. Zo brengen we professionals, studenten, docenten, onderzoekers en geïnteresseerden – bijvoorbeeld wijkbewoners – in het Arnhems leernetwerk 2 keer per jaar samen. Hier delen zij hun ervaringen over het leren en samenwerken in de stad.”

CDKM Arnhem richt zich de komende periode tevens op het verder ontwikkelen van een kennisvisie, die moet zorgen voor een toekomstbestendige – een groene, duurzame, verbonden en kansrijke -stad. Het doel is om op een meer structurele manier op bestaande en nieuwe locaties verder te kunnen werken, met een mix van mensen uit kennisinstellingen, de gemeente en de stad. Zo schetsen en ontwerpen we scenario’s voor de toekomst. Zie het als een samenwerking in de stad waar werken en leven samen gaan. Waar jong en oud werkt aan het verbeteren van de kwaliteit van leven in het mooie Arnhem”, besluit Annemieke.

CDKM Nijmegen

Op 21 december wordt de MDT City Take Over Nijmegen georganiseerd door CDKM Nijmegen, in samenwerking met ROC Nijmegen, de Radboud Universiteit en de gemeente, in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Voor en met jongeren en organisaties worden er verschillende dagactiviteiten uitgewerkt. Daardoor activeren we jongeren om in actie te komen. De City Takeover brengt MDT direct in praktijk en tot leven. Heb jij ideeën over hoe we dit tot een groot succes kunnen maken? Dan hebben we jou nodig: Neem deel aan de co-creatie sessie op 20 september. Voor vragen, mail Miriam Jager: miriam.jager@han.nl

136340 Nijmegen Centraal Station

CDKM Arnhem

Arnhem Studiestad organiseert opnieuw de Student City Challenge Arnhem. Arnhemse studenten gaan deze 2-daagse aan de slag met de uitdagingen van de stad. Meedoen kan, meld je snel aan!

98870 Arnhem winkelstraat in centrum