LEROPO inductietraject Gerichte steun voor startende leraren

docent legt uit

Startende leraren staan voor een uitdagende opdracht. Te vaak blijkt die behoorlijk zwaar: starters vallen vaker uit dan meer ervaren collega’s en verlaten soms zelfs het vak.

Twee schoolbesturen voor primair onderwijs - Delta en De Basis - zetten subsidiegelden in om een inductietraject te ontwikkelen dat starters ondersteunt tijdens de beginperiode van hun carrière. Het onderzoekstraject maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband van lerarenopleiding en primair onderwijs in Arnhem.

Inductiefase: wat is dat?

De inductiefase richt zich op de ontwikkeling van de startende leraar en vormt een brug tussen de initiële lerarenopleiding en een leven lang leren. Een inductieprogramma kan daarnaast ook andere doelen dienen, zoals professionalisering van leraren van start- naar basis- en vakbekwaamheid, professionalisering van (zittende) leraren op actuele thema’s, het bijdragen aan een meer gebalanceerde samenstelling van teams en de mogelijkheid tot verdere specialisatie.

Het doel van het project

De doelstellling van het onderzoekstraject is het ontwikkelen en implementeren van een inductietraject voor startende PO-leerkrachten van scholen die vallen onder Stichting Delta en Stichting De Basis in Arnhem. Het onderzoekstraject gaat uit van twee perspectieven:

  • Inhoudelijke invulling van het post-initieel curriculum van lerarenopleiding(en)
  • Specifieke aandacht voor het HR-beleid binnen organisaties

Onderzoekstraject

Al in 2015 startte een onderzoekstraject van 3 jaar. De scholengroepen Delta en De Basis, en de HAN Pabo willen effectieve manieren ontwikkelen om startende leraren te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling, zodat zij behouden blijven voor het onderwijs. De werkdruk, door veel beginnende leraren als te hoog ervaren, is een van de aandachtspunten. Andere belangrijke factoren zullen tijdens het onderzoek helder worden, deels omdat ze benoemd worden door de scholen, deels omdat ze blijken uit onderzoek en ervaringen in binnen- en buitenland. Daarnaast vormt de nieuwe cao een belangrijke leidraad voor het ontwerpplan, omdat daarin voorwaarden worden benoemd voor de ontwikkeling van startende leraren.

Ontwikkeling van een effectieve inductiefase

Het onderzoek wordt opgezet en uitgevoerd vanuit 2 perspectieven: 

  1. Hoe moet het post-initieel curriculum van de lerarenopleiding(en) inhoudelijk worden ingevuld?
  2. Welke aanpassingen zijn op het gebied van personeelsbeleid nodig binnen de deelnemende organisaties?
Beide perspectieven spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van een effectieve inductiefase. 

Samenwerkingsprogramma

LEROPO/Samen Opleiden is een verbreding van het samenwerkingsprogramma van de HAN Pabo met de (academische) opleidingsscholen. Zie www.platformsamenopleiden.nl opent in een nieuw venster

Samen Opleiden