verpleegkundigen overleggen op de gang

Sinds 1 januari 2017 mag een Verpleegkundig Specialist (VS)-ggz regiebehandelaar zijn, net zoals de psychiater, klinisch psycholoog of verslavingsarts. De invulling van deze rol is nog best complex. We ontwikkelen een handreiking die het invullen van de rol als regiebehandelaar ondersteunt.

Onderzoeksvragen

  • Welke taken en verantwoordelijkheden, bij welke cliënten, hebben VS’en-ggz binnen het multidisciplinaire team in de rol van regiebehandelaar in de basis- en specialistische ggz? En wat is gewenst?
  • Welke factoren beïnvloeden de VS-ggz bij de invulling van de rol als regiebehandelaar? Wat zijn bevorderende en belemmerende factoren? Wat zijn kansen en bedreigingen?
  • Welk (ervaren) effect heeft de inzet van de VS-ggz als regiebehandelaar op kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van de cliënt en de diverse professionals?
  • In hoeverre en in welke mate hangen de invulling van de rol van regiebehandelaar door de VS-ggz de beïnvloedende factoren en het gerealiseerde ervaren effect op kwaliteit van zorg met elkaar samen?


Hoe is het onderzoek uitgevoerd?

Er zijn 3 onderzoeken uitgevoerd: 

  1. Nationaal survey onder VS’en-ggz over de rol van regiebehandelaar, hoe de invulling van deze rol plaatsvindt, wat de effecten zijn en wat hen beïnvloedt in het uitvoeren van deze rol.
  2. Diepte-cases, waarbij 7 VS’en-ggz met het interdisciplinaire team in verschillende instellingen zijn geobserveerd en bevraagd. Hiermee verkregen we gedetailleerd antwoord op de vraag waarom de ene VS-ggz geen problemen ervaart bij het invullen van de vol van regiebehandelaar en het bij de andere instelling zo lastig verloopt.
  3. Ontwerpgericht onderzoek, waarbij we een handreiking ontwikkelden voor VS’en-ggz, samen met stakeholders. Deze handreiking ondersteunt de VS-ggz in het optimaal invullen van de rol van regiebehandelaar.

Wie zijn er betrokken?

Het onderzoek is uitgevoerd binnen de HAN, in samenwerking met de 7 ggz-instellingen, diverse lectoren/hoogleraren GGZ en V&VN-VS. Binnen de HAN zijn Anneke van Vught (projectleider), Jan Sitvast (senior onderzoeker) en Enzio Boeijen (onderzoeker) betrokken. 

De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordiging van 7 ggz-instellingen, diverse lectoren/hoogleraren ggz, GGZ Nederland, MIND, beroepsverenigingen voor VS, psychiaters en psychologen.

Gerelateerde projecten

Regio Deal Noord-Limburg

De personele, financiële en maatschappelijke houdbaarheid van de zorg staat onder druk. De regering onderschrijft het rapport Kiezen voor Houdbare zorg, WRR (2021). In 2022 zijn middelen beschikbaar gesteld om méér in te zetten op de thema’s van preventie en gezondheidsbevordering en passende zorg.

57921 Stockbeeld interessegebied gezondheid

Handboek EBP voor zorgteams in verpleeghuizen

Hoe geef jij de bewoner de beste zorg? Je pakt het mogelijk anders aan dan je collega. Maar wat is nou het beste voor de bewoner? En hoe kom je daar eigenlijk achter? Welke interventies werken om een zorgprobleem aan te pakken?

33043 studenten overleggen

Methode Wederzijds Begrip

Zorgverleners, welzijnswerkers en inwoners gebruiken soms andere woorden terwijl ze hetzelfde bedoelen. Of gebruiken juist dezelfde woorden, maar bedoelen er iets anders mee. Dat maakt samenwerken moeilijk. Duidelijke afspraken over begrippen is daarom een voorwaarde voor de samenwerking.

verpleegkundige van de thuiszorg controleert met een patient de medicijnlijsten van de apotheek

Begrippenkader

Duidelijke afspraken over begrippen zijn een voorwaarde voor goede samenwerking. Voor de ontwikkeling van de Methode Wederzijds Begrip heeft een expertgroep het proces van begripsvorming doorlopen. In dit bijbehorende Begrippenkader zijn de uitkomsten vastgelegd: begrippen met een betekenis.

236900 studenten en professionals in overleg

4 stappen - Succesvol samenwerken in wijknetwerken

Zorg en welzijn worden steeds meer dichtbij burgers georganiseerd, in lokale wijknetwerken. Het ontwikkelen van een wijknetwerk is niet eenvoudig. Wij doen hier samen met onze partners onderzoek naar. Hoe geef je een wijknetwerk vorm? En hoe houd je de samenwerking goed?

bijeenkomst wijkatelier lindenholt- groep aan tafel docente in het midden

Interprofessionele Student-Run-Dental-Clinic

Interprofessioneel samenwerken tijdens patiëntbehandelingen. Dat doen mondhygiënisten en tandartsen in opleiding in de Student-Run-Dental-Clinic van de HAN en het Radboudumc. Binnen dit project onderzoeken we hoe interprofessioneel leren en samenwerken verloopt. En hoe dit kan worden verbeterd.

meisje oefening tandheelkunde op pop

Ruimte voor PA’s en VS’en in de eerstelijns- en anderhalvelijnszorg

De vraag naar zorg groeit en verschuift steeds meer richting eigen huis, gezondheidscentrum, (wijk)kliniek of huisartsenpraktijk: naar eerstelijnszorg of anderhalvelijnszorg. Physician Assistants (PA) en Verpleegkundig Specialisten (VS) kunnen hier een belangrijke rol in gaan vervullen.

verpleegkundige van de thuiszorg controleert de bloeddruk bij een jonge chronisch zieke patiente

Zorgnetwerken thuiswonende ouderen verbeteren

Familie, buren, vrienden, vrijwilligers én zorgverleners. Samen vormen ze zorgnetwerken die kwetsbare ouderen ondersteunen. De rol van deze zorgnetwerken wordt groter. En afstemming en samenwerking binnen de netwerken steeds belangrijker. Om zo de ouderen effectiever te kunnen ondersteunen.

bijeenkomst wijkatelier lindenholt- ouderen aan tafel studente staand in het midden

Evidence 1.0

Werken volgens Evidence Based Practice (EBP) betekent zorg verlenen op basis van het beste wetenschappelijk bewijs. De behoeften van patiënten neem je mee én eigen expertise zet je optimaal in. Dit project ondersteunt bij het creëren van een EBP-cultuur in verpleeghuizen.

33026 studenten lachen

Taakherschikking in de ouderenzorg

Hoogopgeleide zorgprofessionals zoals Verpleegkundig Specialisten en Physician Assistants kunnen taken overnemen van artsen, zodat deze ruimte krijgen voor andere taken. Deze taakherschikking verbetert de ouderenzorg. We onderzochten in hoeverre de taakherschikking heeft plaatsgevonden.

Ouderenzorg