Onderzoek en Innovatie

Bij Onderzoek en Innovatie staat de bijdrage aan een duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar systeem voor de energievoorziening van de toekomst centraal.

246251 Afbeelding-SEECE-2021

In het onderzoeksprogramma is de insteek om vanuit toegepast onderzoek met (nieuwe) informatie en kennis bij te dragen aan de ontwikkeling en invoering van nieuwe/verbeterde producten, diensten en processen ten behoeve van een duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar systeem voor de energievoorziening van de toekomst. 
Het onderzoeksprogramma is afgestemd op de behoeftes van de partners en de Meerjarig Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIP’s) uit het Klimaatakkoord. SEECE verbindt zich daarbij met grotere partners, maar ook met het mkb, dat zonder deelname aan consortia moeilijk ruimte vindt om te innoveren. 

Rol van hernieuwbare energie in het totale energieverbruik

In 2020 moet 14 procent van de Nederlandse energie op een duurzame manier worden opgewekt, als het aan de Nederlandse overheid ligt. In 2050 moet de energievoorziening zelfs volledig duurzaam zijn. Zulke targets brengen vragen, uitdagingen en kansen met zich mee. Onderzoek en innovatie zijn daarmee belangrijke thema's voor SEECE en de energiewereld van morgen. 

Deze verduurzaming betekent dat veel 'fossiel' energieverbruik (zoals brandstof in voertuigen en aardgas voor verwarming) in snel tempo geëlektrificeerd wordt ('deep electrification'). Elektriciteit gaat daarmee in de totale energievoorziening een steeds grotere rol spelen. In de figuur hieronder is de omvang hiervan gekwantificeerd.  

237147 SEE, windmolens landschap

Onderzoeksprogramma

De onderzoeksprogrammering is mede ontstaan in een intensieve samenwerking met de topsector Energie (o.a. via het programma De Uitdaging) en vanuit de samenwerking in de landelijke lectorenplatforms (o.a. lectorenplatform LEVE), waardoor ons toegepast onderzoek een steeds grotere maatschappelijke impact heeft, zowel regionaal als nationaal. 
Aan onze praktijkgericht onderzoeksprogramma’s worden in toenemende mate docenten en studenten gekoppeld, ook vanuit subsidieregelingen van Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. 

354466 Plaatje van programmalijnen SEECE

Onderzoeksprogrammalijnen

Vanuit het onderzoeksprogramma zijn 2 programmalijnen gedefinieerd.

Strategische aanpak

In de nationale waterstof agenda, de nationale agenda laadinfrastructuur en de nationale batterij agenda wordt die strategische rol en de noodzakelijke ontwikkelingen (missie gedreven innovaties) beschreven. Van daaruit formuleren we onze SEECE strategische onderzoeks- en ontwikkelagenda ten aanzien van energieopslag “in moleculen”. 

Voor de balancering van elektriciteitsnetten en voor congestiemanagement van de elektriciteitsvoorziening is opslag van energie, door omzetten van elektriciteit (elektronen) in moleculen (ionen, waterstof) van steeds groter strategisch belang. In de nationale waterstof agenda en de nationale batterij agenda wordt die strategische rol en de noodzakelijke ontwikkelingen (missie gedreven innovaties) beschreven. Van daaruit formuleren we onze SEECE strategische onderzoeks- en ontwikkelagenda ten aanzien van energieopslag “in moleculen”.

Expertise HAN

Het Klimaatakkoord dat in juni 2019 is vastgesteld stelt ons voor grote uitdagingen. Uitdagingen op het gebied van kennis en innovatie, maar ook uitdagingen op het gebied van human capital. SEECE speelt een belangrijke rol in onderzoek naar duurzame elektrische energie en het onderzoeksprogramma wordt vormgegeven vanuit de onderzoeksgroep Balanced Energy Systems (werknaam BES). 
Binnen het HAN zwaartepunt Sustainable Energy & Environment is er verbinding met andere lectoraten van de HAN. Daarnaast wordt vanuit SEECE, behalve betaalbare en betrouwbare energievoorziening, zelf ook steeds nauwer samen gewerkt met lectoren uit het sociale, educatieve en economische/HRM domein. 
Ons onderzoek concentreert zich niet op ontwikkeling van technologieën, maar op de praktische toepassing ervan. Technologische innovaties moeten altijd door het bedrijfsleven geïnitieerd en verder ontwikkeld worden. Eén van de sterke punten van de lectoraten is de kennis over systeemintegratie en systeemontwerp en juist die kan prima meerwaarde bieden. 

  • 315752 Groepsfoto lectoraat Balanced Energy Systems

    Onderzoeksgroep Balanced Energy Systems

    De onderzoeksgroep heeft een sterke verbinding met onderwijs én bedrijfsleven. De scope en visie van ons onderzoek sluit goed aan bij vragen vanuit het beroepsdomein. Hiermee hebben we onze toegevoegde waarde voor de HAN en de samenleving bewezen. 

  • 353394 Rutger en Arno in het Fablab achter de pc. SEECE, Fruytier, Lucas Nulle, elektrokoffers

    HAN W@TTS

    HAN W@TTS bestaat o.a. uit een uitgebreid trainingssysteem van het Duitse bedrijf Lucas-Nülle. De HAN heeft de grootste opstelling van deze technologie ter wereld. Elk paneel heeft een specifieke functie. Er is bijvoorbeeld een paneel dat een windmolen simuleert en een paneel dat de rol van huishoudens vervult. Deze panelen zijn gekoppeld aan een controlecentrum, waarmee men het energienet in balans houdt. 

Zwaartepunt Sustainable Energy & Environment

De klimaatcrisis dwingt ons tot verandering. We willen met zijn allen richting een duurzame wereld. Een wereld zonder CO2-uitstoot. Een wereld zonder fossiele brandstoffen. Kortom: een wereld die schoon, leefbaar en circulair is. Ook voor toekomstige generaties. Dat is een gigantische uitdaging. 
HAN SEE zoekt innovatieve oplossingen voor de uitdagingen op het gebied van opslag, toepassing en transport van energie. Een duurzame en betrouwbare energievoorziening bereik je alleen door multidisciplinair met elkaar te werken. 

264130 Still van de animatie voor het zwaartepunt SEE mensen met een groen hart

Gelieerde Expertisenetwerken

Hoe kunnen hogescholen met elkaar samenwerken rond het thema duurzame energie? Over één ding is men het in ieder geval eens: ‘We moeten van elkaar weten wat we doen en beschikbare kennis ontsluiten.’ Lectoraten versterken de aansluiting van hbo-onderwijs op uitdagingen in het werkveld. Kennis die voortkomt uit onderzoek - dat met bedrijven en overheden wordt uitgevoerd - vloeit terug in het onderwijs. Onderzoek, kennis en contacten worden ook nog eens gebundeld, door middel van lectorenplatforms.